Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Beboernes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for omsorg og behandling av rusmiddelmisbrukere.

Postforsendelser

 • At institusjonen sikrer at beboerne fritt skal kunne motta og sende post, med de begrensninger som finnes i forskriften.

Kroppsvisitasjon og ransaking av rom

 • At kroppsvisitasjon og ransaking av rom skjer kun ved begrunnet mistanke om at beboer oppbevarer rusmidler, medikamenter eller farlige gjenstander.
 • At kroppsvisitasjon kun omfatter kroppens overflater og munnhule.
 • At ransaking foregår mens beboer er til stede eller etter de retningslinjer som forskriften gir.

Håndtering av rusmidler og farlige gjenstander

 • At beslag og tilintetgjøring av rusmidler, legemidler og farlige gjenstander skjer etter forskriftens bestemmelse.

Bruk av urinprøver

 • At urinprøver tas kun etter skriftlig samtykke fra beboer.
 • At institusjonens regler for urinprøver er i samsvar med Helsedirektoratets retningslinjer.

Samvær med andre

At institusjonen sikrer at beboerne får ha det samvær med andre som de selv ønsker så langt det er forenelig med oppholdet og med institusjonens ansvar og drift.

Fravær

 • At beboerne fritt skal kunne bevege seg utenfor institusjonens område og ha mulighet til å få permisjon.

Tvang som ledd i behandling, som straff eller i nødssituasjoner

 • At det ikke blir brukt ulovlig tvang som ledd i behandling.
 • At det ikke blir brukt tvang som straff.
 • At tvang brukes kun i nødssituasjoner og innenfor rammen av forskriften.

Følgende avvik ble funnet:

 • Virksomheten sikrer ikke en ensartet praksis ved ransaking av rom, beslag og tilintetgjøring av rusmidler og farlige gjenstander.

Avvik fra følgende myndighetskrav: Forskrift til lov om sosiale tjenester §§ 5-6 og § 5-7.

Det ble gitt en merknad:

Virksomheten har gjort en Risiko og sårbarhetsanalyse og laget prosedyre for ivareta de ansatte i nødssituasjoner. Det er ikke gjort samme arbeid i forhold til prosedyrer som skal ivareta beboerne i disse situasjonene.

June Iversen
revisjonsleder

Siri Ramberg Stav
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Kong Carl Johan Arbeidsstiftelse Sentrum kontaktsenter i perioden 18.08.2011- 17.11.2011. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6, jf § 7-10, jf forskrift til lov om sosiale tjenester § 3-1.

Form let med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de omr der tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til p peke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse ligger i Trondheim sentrum og består av to avdelinger: Rusavdelingen Sentrum kontaktsenter og omsorgsboliger. Rusavdelingen har 8 institusjonsplasser som benyttes av Trondheim kommune, for personer med vedtak om plass i institusjon etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav d. I tillegg har rusavdelingen natt/kriseplasser, reservasjonsplasser og plasser hvor personer får opphold som et alternativ til drukkenskapsarrest.

Stiftelsen har et styre, med en leder som er direkte underlagt styret. Rusavdelingen har en daglig leder som har fag- og personalansvar og ansvar for den daglige driften.

Stiftelsen fikk ny leder i august 2011. Tilsynet fikk opplyst at stiftelsen er i ferd med foreta en stor omorganiseringsprosess.

Etter en påsatt brann våren 2011er det gjort bygningsmessige endringer, som enda ikke er sluttført. Det opplyses at Riksantikvaren setter rammer for utbedringer som gjør fremdriften i utbedringsarbeidet usikker. Rusavdelingens 8 institusjonsplasser er ikke rammet av de bygningsmessige endringene.

Virksomheten har ansatte med høyskoleutdanning og opplyser at man søker, i den grad det lar seg gjøre, å ha høyskoleutdannet personell tilstede kontinuering.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 18.08.2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 17.11.2011.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 17.11.2011.

4. Hva tilsynet omfattet

Beboernes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for omsorg og behandling av rusmiddelmisbrukere.

Postforsendelser

 • At institusjonen sikrer at beboerne fritt skal kunne motta og sende post, med de begrensninger som finnes i forskriften.

Kroppsvisitasjon og ransaking av rom

 • At kroppsvisitasjon og ransaking av rom skjer kun ved begrunnet mistanke om at beboer oppbevarer rusmidler, medikamenter eller farlige gjenstander.
 • At kroppsvisitasjon kun omfatter kroppens overflater og munnhule.
 • At ransaking foregår mens beboer er til stede eller etter de retningslinjer som forskriften gir.

Håndtering av rusmidler og farlige gjenstander

 • At beslag og tilintetgjøring av rusmidler, legemidler og farlige gjenstander skjer etter forskriftens bestemmelse.

Bruk av urinprøver

 • At urinprøver tas kun etter skriftlig samtykke fra beboer.
 • At institusjonens regler for urinprøver er i samsvar med Helsedirektoratets retningslinjer .

Samvær med andre

 • At institusjonen sikrer at beboerne får ha det samvær med andre som de selv ønsker så langt det er forenelig med oppholdet og med institusjonens ansvar og drift.

Fravær

 • At beboerne fritt skal kunne bevege seg utenfor institusjonens område og ha mulighet til å få permisjon.

Tvang som ledd i behandling, som straff eller i nødssituasjoner

 • At det ikke blir brukt ulovlig tvang som ledd i behandling.
 • At det ikke blir brukt tvang som straff.
 • At tvang brukes kun i nødssituasjoner og innenfor rammen av forskriften.

5.Funn

Avvik:

Virksomheten sikrer ikke en ensartet praksis ved ransaking av rom og eiendeler, beslag og tilintetgjøring av rusmidler og farlige gjenstander.

Avvik fra følgende myndighetskrav: Forskrift til lov om sosiale tjenester §§ 5-6 og 5-7, jf forskrift om internkontroll.

Forskriften §§ 5-6 og § 5-7 bestemmer bl.a. at kroppsvisitasjon og ransaking av rom og eiendeler skal besluttes av styrer, eller dennes stedfortreder. Kroppsvisitasjon og ransaking av beboers rom og eiendeler skal kun skje ved begrunnet mistanke. Vedtak om kroppsvisitasjon, ransaking, eller beslag av rusmidler, legemidler eller farlige gjenstander, skal føres i protokoll og begrunnes.

Avviket er basert på følgende:

Kroppsvisitasjon og ransaking av rom og eiendeler foretas ikke av de ansatte.

Ved mistanke om salg av ulovlige rusmidler og oppbevaring av farlige gjenstander blir politiet kontaktet. Det finnes ingen rutine for i hvilke tilfeller politiet skal tilkalles, hvem som skal beslutte tilkalling av politi, og hvordan dette skal dokumenteres i ettertid.

Virksomheten har ikke en ensartet praksis for beslag. Det finnes motstridende skrevne rutiner for hvordan beslag skal gJennomføres.

o I "Reglement/husregler" beskrives at apenlys bruk av rusmidler får konsekvenser for boforholdet. Det er gitt forbud mot bruk og oppbevaring av brukerutstyr, verktøy, våpen og skudd.

o "Rutiner på SK" beskriver at illegale rusmidler ikke skal beslaglegges, men at politiet skal kontaktes. Legale rusmidler skal beslaglegges.

o I personalhåndboka s. 9 er det gitt retningslinjer for at inndragning av rusmidler, slagvåpen og andre farlige gjenstander, skal ivaretas av personalet, oppbevares i safe og overleveres politiet. Tabletter skal oppbevares i safe og overleveres til apotek for destruksjon.

I Personalhåndboka er det gitt retningslinjer for at tvangsvedtak skal skrives i protokoll. Noen beslag av alkohol og farlige gjenstander er skrevet i tvangsprotokollen. Det er uklart om slike beslag i praksis skrives i tvangsprotokoll, beskjedbok eller i datasystemet Gerica.

Merknad:

Virksomheten har gjort en Risiko og s rbarhetsanalyse og laget prosedyre for ivareta de ansatte i nødssituasjoner. Det er ikke gjort samme arbeid i forhold til prosedyrer som skal ivareta beboerne i disse situasjonene.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Virksomheten har utarbeidet skriftlige rutiner for en del omr der hvor det kan være fare for svikt. Under tilsynet registreres det at det finnes motstridende rutiner, og det har utviklet seg en praksis som ikke samsvarer med de skriftlige rutinene.

Ikke alle rutiner er datert og det er uklart om rutinene er evaluert og oppdatert. I enkelte rutiner er det slått fast at evaluering skal skje fortløpende og årlig. Det fremkommer ikke av virksomhetens dokumentasjon om dette er gjort eller hvem som har ansvar for evalueringen. Enkelte rutiner er av eldre dato.

Det er ikke gjort en vurdering av områder som medfører en risiko og sårbarhet for tjenesten til beboerne.

Virksomhetens avvikssystem er ikke systematisert.

 

7. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester
 • Forskrift til Lov om sosiale tjenester
 • Forskrift om internkontroll i sosial og helsetjenesten

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Beredskapsperm med rutiner for helse, miljø og sikkerhet
 • Beboeroversikt
 • Internkontroll og organisasjonsoversikt
 • Informasjon og opplæringsprosedyre for nye medarbeidere
 • Innflyttingsmappe for nye beboere
 • Mal for individuell plan
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • Tvangsprotokoll
 • 8 beboerpermer
 • Informasjonsskriv til beboere om bortvisning/utestengelse
 • Strategiplan for 2011 - 2014

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Jorid Horsberg

avdelingsleder

X

X

X

Kjersti L. Garnes

sykepleier l miljøterapeut

X

X

X

Kirsten Melum

leder

X

X

X

Geir Otnes

miljøterapeut

 

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

June Iversen, revisjonsleder Siri Ramberg Stav, revisor Lars Wikdahl, revisor