Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til vårt brev av 07.03.11 hvor Helsetilsynet i Sør-Trøndelag med hjemmel i sosialtjenesteloven § 2-6 og kommunehelsetjenesteloven § 6-3, varslet tilsyn med tjenesten til eldre og saksbehandling ved søknad om avlastning til eldre.

Formålet med dette tilsynet er å undersøke om kommunene ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak etter sosialtjenesteloven eller som en del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven.

Tilsynet er gjennomført som dokumentgranskning, det vil si gjennomgang av tilsendte dokumenter, og Helsetilsynet ba om å få tilsendt inntil 20 saker behandlet etter sosialtjenesteloven §§ 4-3 og 4-2 og kommunehelsetjenesteloven § 2-1.

Fra Røros kommune har Helsetilsynet mottatt 21 saker hjemlet etter overnevnte lovverk.

Avgjørelser om tildeling av avlastning etter sosialtjenesteloven er enkeltvedtak. Reglene i forvaltningsloven kap IV til VI om behandling av enkeltvedtak gjelder med visse unntak når det skal fattes avgjørelser om tildeling av avlastning. I tillegg gjelder de generelle saksbehandlingsregler i kapitlene II og III. Tilsynsmyndigheten skal undersøke, bedømme og gi tilbakemelding på kommunens saksbehandling i forhold til de krav som gjelder for slike saker.

Ved gjennomgang av de tilsendte sakene fra Røros finner tilsynsmyndigheten at:

Søknader

Det foreligger skriftlig søknad i 16 av de innsendte sakene. Søknadsskjemaet gir mulighet til å søke både om avlastning og kortidsopphold m.m. Røros kommune har i sitt oversendelsesbrev av 07.04.11 opplyst at det også foreligger muntlige søknader hvor dette ikke fremkommer av vedtakene.

Av de tilsendte sakene, foreligger ingen saker som gjelder søknad om kortidsopphold etter kommunehelsetjenesteloven § 2-1, og ingen søknader er avslått.

Forsvarlig utredning

Tilsynet skal undersøke om det i de innhentede sakene er gjort en forsvarlig utredning i samsvar med lovens krav. Utredningsplikten følger av forvaltningsloven § 17, og kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak.

Hva som ligger i forsvarlig utredning vil kunne variere fra sak til sak og avhengig av hva den enkelte har søkt om, konkrete hjelpebehov og den helsemessige og sosiale situasjonen.

Det vil være relevant å kartlegge hjelpetrengendes/omsorgsmottakers omsorgsbehov, omsorgsarbeidets tyngde, pårørende/omsorgsyters situasjon og behov for avlastning, bosituasjon, fysiske hindringer, nettverk, annen avlastning, andre bistandstiltak, tidligere tjenester og helsesvikt som utløser særlige bistandsbehov.

Tilsynet vil bemerke at bakgrunn for avlastningsopphold og korttidsopphold kan være vesentlig forskjellig. Hovedbegrunnelse for å tildele korttidsopphold er behovet som den hjelpetrengende har. Avlastningsopphold er imidlertid primært begrunnet i at pårørende eller andre frivillige omsorgsgivere har behov for avlastning.

Ved gjennomgang av de tilsendte sakene, foreligger det IPLOS- registreringer i samtlige saker. Noen få registreringer er av eldre dato. Av søknad, IPLOS og vedtak fremkommer det opplysninger om omsorgsmottakers helsesituasjon, hjelpebehov, bosituasjon og andre tjenester. Omsorgsyters faktiske omsorgsarbeid og behovet for avlastning er noe mindre beskrevet, men fremkommer noe av de samme saksdokumentene.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

Enkeltvedtak om helse- og sosialtjenester skal oppfylle de krav som fremgår av forvaltningsloven kapittel V. Selve vedtaket omfatter beslutningen om hvorvidt den som søker om tjenester oppfyller vilkårene for tjenester, samt hva kommunen eventuelt skal tilby for å oppfylle hjelpebehovet.

Enkeltvedtak skal begrunnes jf forvaltningsloven. Begrunnelsen skal som hovedregel gis samtidig som vedtaket fattes, jf § 24. Begrunnelse kan unnlates dersom en søknad om avlastning innvilges og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Begrunnelsen skal vise til de lovregler som vedtaket bygger på, og de faktiske forhold som er vurdert skal nevnes.

Røros kommunes vedtak er skriftlige og det fremgår om søknader er innvilget jf forvaltningsloven § 27. Vedtaksperioden er spesifisert og det fremgår hvor avlastningen skal gis.

Røros kommune har i enkelte av sakene fattet vedtak etter at avlastningsoppholdet er avsluttet. Et avlastningstiltak kan vise seg akutt slik at det kan være aktuelt å innvilge avlastning før vedtaket fattes. Utover dette skulle det ikke være særlig byrdefullt for kommunen å utarbeide samtidige skriftlige vedtak, og vi anmoder kommunen om å endre sin praksis på dette området.

Av de innsendte søknadene fremkommer det at det i enkelte saker også er søkt om fast langtidsplass. Tilsynet finner ikke dokumentasjon på at kommunen har besvart denne delen av søknaden.

Røros kommune har i sitt oversendelsesbrev av 07.04.11 opplyst at kommunen har gjennomgått og revidert alle vedtaksmaler i februar 2011.

I vedtak fra 2011 viser kommunen til at det er foretatt vurderinger etter lov om sosiale tjenester §§ 4-3 og 4-2 a – d hvilket er riktig lovhenvisning. Kommunen viste i tidligere vedtak til §§ 4-2 og 4-4. § 4-4 gis imidlertid ingen rett til tjenester i form av avlastning, men rett til vedtak.

Sosialtjenesteloven § 4-2 viser til hva de sosiale tjenester skal omfatte. Herunder nevnes i bestemmelsens pkt b ”avlastningstiltak til for personer og familier som har særlig tyngende omsorgsarbeid.”

Sosialtjenesteloven § 4-3 lyder, ”De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d”. Riktig hjemmel for å innvilge rett til avlastning etter sosialtjenesteloven § 4-2 b) vil etter dette være sosialtjenesteloven § 4-3.

Parten skal gis opplysninger om klageadgang, jf forvaltningsloven § 28. Røros kommunes vedtak inneholder slike opplysninger, men henviser både til lov om sosiale tjenester §§ 4-3, 4-2 og 8-6. Helsetilsynet gjør oppmerksom på at riktig lovhjemmel er lov om sosiale tjenester § 8-6.

Oppsummering/til oppfølging

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag vil anmode om at Røros kommune forbedrer sine saksbehandlingsrutiner. I vedtakene bør det fremkomme hva søknaden gjelder, det vil si hvilken tjeneste og omfang søknaden gjelder for. Dette vil sikre at søkerne også gis en reell klagemulighet.

Kommunen har videre et forbedringspotensial for å gi svar på de tjenester det er søkt om, evt. at svar skriftliggjøres ved at det gis opplysninger om at omsøkte tjeneste avslås eller vil bli behandlet i en annen sak. Videre bør det fattes skriftlige vedtak om avlastning så snart som mulig etter at søknad er fremmet.

Kommunen har videre et forbedringspotensial for å vise til oppdaterte opplysninger om omsorgsmottakers funksjonsnivå og hjelpebehov i sine saker. Dette vil sikre at det foretas en individuell vurdering der omsorgsmottakers situasjon vurderes konkret.

Kommunens vedtak fremstår også som noe uryddig med hensyn til datoer for søknad og vedtak. Helsetilsynet i Sør-Trøndelag er usikker på om dette skyldes at det er utskriftsdato som fremkommer i de oversendte vedtakene eller om kommunen har gitt tjenester uten at det er fattet vedtak om tildeling av tjenester.

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag vil derfor be om en tilbakemelding til de overnevnte punktene og ber om kommunens svar innen 1. juli 2011.

Med hilsen

Ragnar Hermstad
konstituert fylkeslege

Merete Olufsen Bondø
rådgiver