Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til vårt brev av 07.03.11 hvor Helsetilsynet i Sør-Trøndelag med hjemmel i sosialtjenesteloven § 2-6 og kommunehelsetjenesteloven § 6-3, varslet tilsyn med tjenesten til eldre og saksbehandling ved søknad om avlastning til eldre.

Formålet med dette tilsynet er å undersøke om kommunene ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak etter sosialtjenesteloven eller som en del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven.

Tilsynet er gjennomført som dokumentgranskning, det vil si gjennomgang av tilsendte dokumenter. Helsetilsynet ba om å få tilsendt inntil 20 saker behandlet etter sosialtjenesteloven §§ 4-3 og 4-2 og kommunehelsetjenesteloven § 2-1.

Fra Skaun kommune har Helsetilsynet mottatt 20 saker hvorav flere gjelder for samme person.

Avgjørelser om tildeling av avlastning etter sosialtjenesteloven er enkeltvedtak. Reglene i forvaltningsloven kap IV til VI om behandling av enkeltvedtak gjelder med visse unntak når det skal fattes avgjørelser om tildeling av avlastning. I tillegg gjelder de generelle saksbehandlingsregler i kapitlene II og III. Tilsynsmyndigheten skal undersøke, bedømme og gi tilbakemelding på kommunens saksbehandling i forhold til de krav som gjelder for slike saker.

Ved gjennomgang av de tilsendte sakene fra Skaun finner tilsynsmyndigheten at:

Søknader

Det foreligger søknader i samtlige saker. Søknadsskjemaet er utformet slik at det gis mulighet til å søke om avlastning og korttidsopphold. Ingen av de tilsendte sakene gjelder søknad om korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven § 2-1.

Forsvarlig utredning

Tilsynet skal undersøke om det i de innhentede sakene er gjort en forsvarlig utredning i samsvar med lovens krav. Utredningsplikten følger av forvaltningsloven § 17, og kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak.

Hva som ligger i forsvarlig utredning vil kunne variere fra sak til sak og avhengig av hva den enkelte har søkt om, konkrete hjelpebehov og den helsemessige og sosiale situasjonen.

Det vil være relevant å kartlegge hjelpetrengendes/omsorgsmottakers omsorgsbehov, omsorgsarbeidets tyngde, pårørende/omsorgsyters situasjon og behov for avlastning, bosituasjon, fysiske hindringer, nettverk, annen avlastning, andre bistandstiltak, tidligere tjenester og helsesvikt som utløser særlige bistandsbehov.

Tilsynet vil bemerke at bakgrunn for avlastningsopphold og korttidsopphold kan være vesentlig forskjellig. Hovedbegrunnelse for å tildele korttidsopphold er behovet som den hjelpetrengende har. Avlastningsopphold er imidlertid primært begrunnet i at pårørende eller andre frivillige omsorgsgivere har behov for avlastning.

Ved gjennomgang av de tilsendte sakene fra Skaun kommune, foreligger det ikke Iplos registreringer i noen av sakene. De faktiske forhold er lite beskrevet. Sakene inneholder få opplysninger om søkers helsesituasjon, hjelpebehov, bosituasjon og andre tjenester. Pårørendes faktiske omsorgsarbeid og behovet for avlastning fremstår også som lite opplyst.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

Enkeltvedtak om helse- og sosialtjenester skal oppfylle de krav som fremgår av forvaltningsloven kapittel V. Selve vedtaket omfatter beslutningen om hvorvidt den som søker om tjenester oppfyller vilkårene for tjenester, samt hva kommunen eventuelt skal tilby for å oppfylle hjelpebehovet.

Enkeltvedtak skal begrunnes jf forvaltningsloven. Begrunnelsen skal som hovedregel gis samtidig som vedtaket fattes, jf § 24. Begrunnelse kan unnlates dersom en søknad om avlastning innvilges og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Begrunnelsen skal vise til de lovregler som vedtaket bygger på, og de faktiske forhold som er vurdert skal nevnes.

Skaun kommune har kort saksbehandlingstid. Kommunens vedtak er skriftlige og det fremgår av begrunnelsen om søknaden er innvilget. Perioden for avlastning er spesifisert og det fremgår også hvor avlastningen skal gis. I vedtakene gis en kort beskrivelse av de faktiske forhold som vedtakene bygger på.

Skaun kommune har i enkelte av sakene fattet vedtak etter at avlastningsoppholdet er avsluttet. Et avlastningstiltak kan vise seg akutt slik at det kan være aktuelt å innvilge avlastning før vedtaket fattes. Utover dette skulle det ikke være særlig byrdefullt for kommunen å utarbeide samtidige skriftlige vedtak, og vi anmoder kommunen om å endre sin praksis på dette området.

Skaun kommune viser til lov om sosiale tjenester § 4-4 som hjemmel for å innvilge avlastning. Denne bestemmelsen gir imidlertid ingen rett til tjenester i form av avlastning.

Sosialtjenesteloven § 4-2 viser til hva de sosiale tjenester skal omfatte. Herunder nevnes i bestemmelsens pkt b ”avlastningstiltak til for personer og familier som har særlig tyngende omsorgsarbeid.”

Sosialtjenesteloven § 4-3 lyder, ”De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d”. Riktig hjemmel for å innvilge rett til avlastning etter sosialtjenesteloven § 4-2 b) vil etter dette være sosialtjenesteloven § 4-3.

Parten skal gis opplysninger om klageadgang, jf forvaltningsloven § 28. Skaun kommunes vedtak inneholder slike opplysninger.

Oppsummering/til oppfølging

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag vil anmode om at Skaun kommune forbedrer sine saksbehandlingsrutiner slik at det foreligger oppdatert informasjon om omsorgsmottakers funksjonsnivå og hjelpebehov i alle saker. Dette vil sikre at det foretas en individuell vurdering der omsorgsmottakers situasjon vurderes konkret.

Helsetilsynet vil videre anmode om at kommunen endrer sine vedtak slik at det vises til riktig lovhjemmel for tildeling av tjenester. Videre bør det fattes skriftlige vedtak om avlastning så snart som mulig etter at søknad er fremmet.

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag anmoder om Skaun kommunes redegjørelse for hvordan kommunen vil endre sin praksis i samsvar med overnevnte, og ber om en tilbakemelding innen 01.07.2011. Det bes spesifikt opplyst hvilken praksis kommunen har for å kartlegge funksjonsnivå og hjelpebehov.

Med hilsen

Ragnar Hermstad
konstituert fylkeslege

Merete Olufsen Bondø
rådgiver