Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Helsetilsynt i Sør-Trøndelag gjennomførte tilsyn med Trondheim kommune, Brundalen Helse- og velferdssenter og Laugsand og Buran Helse- og velferdssenter, Laugsand sykehjem 15.-17.juni 2011. Denne rapporten redegjør for de funn som ble avdekket på området for tilsynet.

Tilsynet var innrettet mot helsehjelp som skal hjemles i pasientrettighetsloven kap 4A og var avgrenset til å omfatte pasienter i sykehjem. Tilsynet skulle undersøke om

 • Kommunen sikrer at motstand mot helsehjelpen hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Kommunen sikrer at tillitskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • Kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Det er stor sannsynlighet for at det i sykehjem befinner seg pasienter med sykdommer og tilstander som kan påvirke evnen til å samtykke til helsehjelpen. Hvorvidt pasientrettighetsloven kap 4A skal anvendes overfor hver enkelt av disse pasientene er derfor en problemstilling de fleste sykehjem vil måtte forholde seg til.

Tilsynet fant sted ved Brundalen Helse og velferdssenter og Laugsand og Buran Helse og velferdssenter, Laugsand sykehjem. Tilsynet har i all hovedsak gitt sammenfallende observasjoner og vi finner derfor grunnlag for å gi en felles rapportering fra tilsynet. Det vektlegges også at formålet med tilsynet, kvalitetsforbedring og forebygging av svikt, tilsier at de observasjoner og funn som er gjort presenteres samlet overfor Trondheim kommune som ansvarlig virksomhet. Tilsynets funn anses å ha relevans for tilsvarende virksomheter i kommunen og således gir grunnlag for læring ut over tilsette enheter.

Tilsynet har avdekket mangler i styring og kontroll for å sikre etterlevelse av kravene i pasientrettighetsloven kap 4A som kan medføre risiko for svikt i helsehjelpen til den enkelte pasient.

Det ble gitt følgende avvik under tilsynet:

 • Trondheim kommune har ikke gitt ansatte tilstrekkelig opplæring og kompetanse i reglene om helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen
 • Trondheim kommune sikrer ikke etterlevelse av kravene i pasientrettighetsloven kap 4A slik at det ved Brundalen helse og velferdssenter og Laugsand og Buran Helse og velferdssenter, Laugsand sykehjem gjennomføres helsehjelp ved bruk av tvang uten at det er fattet vedtak etter pasientrettighetsloven kap 4A
 • Trondheim kommune sikrer ikke at relevante og nødvendige opplysninger nedtegnes i pasientens journal og at journalnedtegnelsene er enhetlige og oversiktlige

Dato: 15.08.2011

Mona B Parow
revisjonsleder  

Åsmund Edvardsen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Trondheim kommune Brundalen Helse- og velferdssenter og Laugsand og Buran Helse- og velferdssenter, Laugsand sykehjem i perioden 14.04.2011 – 17.06.2011. Tilsynet er en del av det landsomfattende tilsynet med kommunale tjenester til eldre og revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Sør-Trøndelag gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold


Tilsynet fant sted ved Trondheim kommune Brundalen Helse- og velferdssenter og ved Laugsand og Buran Helse- og velferdssenter, Laugsand sykehjem.

Brundalen Helse- og velferdssenter er ledet av en enhetsleder som rapporterer direkte til Rådmannen ved Kommunaldirektør for Helse- og omsorg. Helse- og velferdssenteret er organisert med en fagkoordinator, vernepleier, som har det overordnet fagansvar. Det er 80 brukere fordelt på fire etasjer, hvorav 7 plasser er avlastning/korttid og 73 er langtidsplasser. I 2. og 3. etasje er det demente brukere og tilsynet hadde særlig fokus på disse enhetene. Hver etasje er delt i tre fløyer med 8 brukere hver. Hver fløy har sykepleier/vernepleier som fagansvarlig. Det er tilknyttet lege til hver etasje, med tilstedeværelse en dag i uken.

Laugsand og Buran Helse- og velferdssenter ledes av en enhetsleder som rapporterer direkte til Rådmannen ved Kommunaldirektør for Helse og omsorg. Tilsynet fant sted ved Laugsand sykehjem, som har 26 plasser. Sykehjemmet består av to etasjer med 13 beboere i hver, hvor alle pr i dag har langtidsplass. Det er til stede sykehjemsleger 2-3 timer en dag i uken i hver etasje. Sykehjemslegene er ut over dette tilgjengelig pr telefon.
  
Helsetilsynet i Sør-Trøndelag har ikke mottatt kopi av vedtak etter pasientrettighetsloven kap 4A fra tilsette enheter i perioden fra 01.01.2009 og frem til varsel om tilsyn 14.04.2011. Det er for 2010 mottatt kopi av 21 vedtak fra helseinstitusjoner (sykehjem) fra Trondheim kommune.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 14.04.2011. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 15.06.2011.

Gjennomgang av pasientjournaler:
Det ble anmodet om tilgang til følgende journaler:

Brundalen Helse og velferdssenter

 • 10 inneliggende pasienter 2.etg, som vurderes som krevende/utfordrende
 • 10 inneliggende pasienter 3.etg, som vurderes som krevende/utfordrende

Det ble gjennomgått 10 pasientjournaler

Laugsand sykehjem:

 • 10 inneliggende pasienter som vurderes om krevende/utfordrende

Det ble gjennomgått 5 pasientjournal

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag hadde bistand fra de enkelte enhetene ved gjennomgang av pasientjournaler i Gerica.

Intervjuer
17 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 17.06.2011.

4. Hva tilsynet omfattet


Tilsynet er avgrenset til helsehjelp som ytes pasienter under opphold i sykehjem. Dette gjelder uavhengig av om pasienten har langtidsopphold eller korttidsopphold. Helsehjelp som ytes under avlastning er også omfattet.

Tilsynet skal undersøke om virksomheten følger kravene lovverket setter på følgende områder:

 • Kommunen sikrer at motstand mot helsehjelpen hos pasienter identifiseres og at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
 • Kommunen sikrer at tillitskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres
 • Kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

5. Funn

Avvik 1:

Trondheim kommune har ikke gitt ansatte tilstrekkelig opplæring og kompetanse i reglene om helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om helsetjenesten i kommunen § 1-3a jfr § 6-2
 • Lov om pasientrettigheter kap 4 og kap 4A
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Avviket bygger på følgende:

 • Det har ikke vært gjennomført opplæring av de ansatte om regelverk for helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp, ut over at enkelte ansatte, hovedsaklig sykepleiere, vernepleiere, leger og enhetsledere, fikk gjennomgang av regelverk ½ dag høsten 2008. Det forelå ikke plan for videre kompetanseoverføring eller kompetanseheving
 • Det har heller ikke i ettertid ikke vært fokus på kompetanseheving og kompetansesikring i de enkelte enheter eller fra kommuneledelsen ifht pasientrettighetsloven kap 4A 
 • Fastsatte møter, eks avdelingsmøter, fløymøter/brukermøter har ikke hatt fokus på opplæring og avklaring ifht pasientrettighetsloven kap 4A
 • Det fremkommer manglende kunnskap om regelverket og forståelse av sentrale/relevante vurderinger. Det gis uttrykk for uriktige oppfattelser av sentrale vurderinger ifht 4A-regelverket
  - Ved intervju fremkommer at vurderingene av motstands- og mulige tvangssituasjoner er forskjellig
  - Intervju og journalgjennomgang viser manglende identifisering  av mulig tvangssituasjoner. Gjennomgang av pasientjournaler viser motstandssituasjoner uten at det fremkommer vurderinger i fht hvordan situasjonen løses og vurderes mot regelverket
 • Ved intervju fremkommer en uklar og delvis feil forståelse av pårørendes rolle mht å samtykke til gjennomføringen av helsehjelpen
 • Virksomhetene har ikke gjort vurderinger av områder der kap 4A vil være aktuelt og må vurderes (risikovurderinger)
 • Det er uklar oppfattelse av hvem som er overordnet faglig ansvarlig. 
 • Gjeldende retningslinjer/prosedyrer i kommunen er i liten grad kjent/tatt i bruk. Nylig godkjente prosedyrer er ikke implementert.

Avvik 2:

Trondheim kommune sikrer ikke etterlevelse av kravene i pasientrettighetsloven kap 4A slik at det ved Brundalen Helse og velferdssenter og Laugsand og Buran Helse og velferdssenter, Laugsand sykehjem gjennomføres helsehjelp ved bruk av tvang uten at det er fattet vedtak etter pasientrettighetsloven kap 4A

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasientrettighetsloven § 4-3
 • Pasientrettighetsloven kap 4A
 • Forskrift om internkontroll § 4

Avviket bygger på følgende:

 • Dørene til hver avdeling holdes låst slik at pasientene ikke kommer seg ut
  - Det er pasienter som ønsker å komme ut, men det er i liten grad mulighet til å gå ut med pasientene når de ønsker dette
  - Det er ikke gjort individuelle vurderinger ifht om vilkårene for tilbakeholdelse for den enkelte er oppfylt
  - Det er ikke truffet vedtak om tilbakeholdelse for noen pasienter
 • Kommunen har ikke overordnede retningslinjer for låsing av dører i institusjonene og hvordan dette skal håndteres for den enkelte pasient/beboer
 • Det fremkommer under intervju og ved gjennomgang av pasientjournaler at helsepersonell har vært i stellesituasjoner som kan vurderes som en tvangssituasjon (eks: holding av hender, opptil tre pleiere involvert i gjennomføring av stell) uten at dette har medført vurderinger relatert til kap 4A
 • Det er utfylt skjema for ”bruk av tvangsmidler” uten at vilkårene etter kap 4A er vurdert. Dette gjelder for følgende situasjoner
  - pasient som har fått døralarm
  - medisinering av pasient 
  - bruk av sengehest
 • Det er ikke system for å melde avvik der tvang gjennomføres uten at det er vurdert etter kap 4A og truffet vedtak

Avvik 3:

Trondheim kommune sikrer ikke at relevante og nødvendige opplysninger nedtegnes i pasientens journal og at journalnedtegnelsene er enhetlige og oversiktlige

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om helsepersonell § 40
 • Forskrift om pasientjournal § 8
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Avviket bygger på følgende:

 • Ved intervju og ved gjennomgang av pasientjournaler fremkommer det uklar forståelse og praksis av hva som skal dokumenteres 
  - Det fremkommer utrygghet i forhold til hva som skal skives i pasientjournalen
  - Innhold i løpende pasientjournalene gir liten beskrivelse av gjennomføringen av helsehjelpen
 • Det fremkommer ikke i journal at det er foretatt vurdering av samtykkekompetansen
 • Beskrivelse av tillitskapende tiltak og de gode løsninger gjenfinnes i liten grad i pasientjournalen
 • Gjennomgang av pasientjournaler der bl.a. pasienten motsetter seg vask og pleie, viser ingen nærmere vurdering av hvordan motstand kommer til uttrykk og hvordan personalet forholder seg til dette
 • Det foreligger ikke et enhetlig system for å sikre at pleieplanene/statusrapport er oppdatert til enhver tid (ved endringer)
 • Det gjennomføres ikke systematisk kontroll med hva som dokumenteres og at dokumentasjonsplikten etterleves

Kommentar:
Formål med pasientrettighetsloven kap 4 A er tosidig. Reglene skal sikre at det ytes helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade for pasienter uten samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen samt forebygge og begrense bruk av tvang gjennom strenge vilkår for å yte helsehjelp og krav til saksbehandling.  

Tvungen helsehjelp er et særlig risikoområde. Uriktige avgjørelser gir alvorlige konsekvenser for den enkelte pasient, enten ved at utøves ulovlig tvang eller pasienter med manglende samtykkekompetanse og som viser motstand ikke vil få den nødvendige helsehjelpen. Risikoen for å ta uriktige avgjørelser vil reduseres jo mer forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell er på ulike situasjoner.

Tilsynet har spesielt undersøkt følgende områder:

1. Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelpen hos pasienter identifiseres og at pasienters samtykkekompetanse blir vurdert.

Det er først når en pasient mangler samtykkekompetanse at helsepersonell kan ta avgjørelser på vegne av pasienten jf pasientrettighetsloven § 4-1 og § 4-6. Dersom en pasient som mangler samtykkekompetanse også viser motstand mot helsehjelpen, må helsehjelpen vurderes etter vilkårene i pasientrettighetsloven kap 4A.

2. Om kommunen sikrer at tillitskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp gjennomføres.

Selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen og mangler samtykkekompetanse, kan ikke tvungen helsehjelp gjennomføres med mindre det er fattet vedtak hvor det fremgår at vilkårene i § 4A-3 er oppfylt. Først må tillitskapende tiltaj forsøkes jf § 4A-3 første ledd.

3. Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan gjennomføres med tvang.

Dersom tillitskapende tiltak ikke fører frem må de øvrige vilkårene være oppfylt før tvungen helsehjelp kan iverksettes. Vilkårene er i hovedsak knyttet til helsefaglige vurderinger, og omfatter helsepersonells vurderinger av om

 • Unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade
 • Helsehjelpen anses nødvendig
 • Tiltakene som er tenkt benyttet står i forhold til behovet for helsehjelp
 • Det foretas en helhetsvurdering av om helsehjelpen fremtrer som den klart beste løsningen for pasienten 

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

I møte med kommunens tjenester kommer det frem et faglig fokus på pasienten og bruk av miljøtiltak. Det fremkommer en holdning til ikke å bruke tvang i gjennomføringen av helsehjelpen. Etter tilsynsmyndighetens vurdering et dette et godt grunnlag for det videre arbeidet og de utfordringer som foreligger. Slik det er avdekket under tilsynet er det pr i dag ikke tilstrekkelig identifikasjon av de situasjoner der det faktisk utøves tvang i gjennomføringen av helsehjelpen.

Det er fra kommuneoverlegen/rådmannens fagstab igangsatt et arbeid for å følge opp etterlevelsen av pasientrettighetsloven kap 4A. Det er i denne sammenheng nedsatt en arbeidsgruppe for å drive dette arbeidet videre.

Det er fremlagt nye prosedyrer for tilsynets område, som blant annet skal bidra til å avklare roller/ansvar. Disse er godkjent men ikke implementert.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Helsetjenesten skal gjennom kravet til internkontroll sikre etterlevelse av bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap 4A.  Gjennomføring av helsehjelp ved bruk av tvang er et særlig risikoområde og ledelsen bør foreta en nærmere gjennomgang av den enkelte helsetjeneste og etablere de nødvendige tiltak for å sikre gjennomføring av helsehjelpen i samsvar med lovens bestemmelser. Slik tilsynet har avdekket har ikke Trondheim kommune gjennom planlegging, styring og kontroll sikret etterlevelse av pasientrettighetsloven kap 4A. Tilsette enheter har siden lovens ikrafttredelse 010109 ikke fattet vedtak etter kap 4A uten at dette har vært nærmere fulgt opp av ledelsen.

Elementer som bidrar til å redusere risiko for feil vurderinger er kompetanse, refleksjon, system og rutiner, klare prosesser og avklarte ansvarsforhold. Påviste mangler i kommunens internkontroll (ledelse, organisering og styring) innebærer at det blir mye opp til den enkelte ansatte om hvordan reglene i pasientrettighetsloven kapittel 4A følges opp og tas i bruk.  Et grunnleggende krav for å sikre etterlevelse av myndighetskravene er blant annet å gi ansatte tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter, og tilsynet har avdekket at det ikke er gitt tilstrekkelig opplæring om regelverket og myndighetskravene. 

Utarbeidede prosedyrer på tilsynsområde er ikke kjent eller tatt i bruk. Det er nå foretatt revidering av prosedyrer. Disse er på tidspunktet for tilsynet godkjent men ikke implementert i tjenestene. Hensikten med prosedyrer er å bidra til å sikre tjenestene og forbygge svikt. Dette forutsetter en styrt implementerings¬prosess og at det er et system for oppfølging/repetering for å sikre at prosedyrene faktisk er tatt i bruk i tjenesteutøvelsen.

Tilsynet har avdekket at det ikke er etablert tilstrekkelig styring og kontroll med at dokumentasjonsplikten ivaretas. Det fremkommer at virksomheten har utstrakt praksis for muntlig kommunikasjon og rapportering. 

7. Regelverk

 • Lov om helsetjenesten i kommunen
 • Lov om pasientrettigheter
 • Lov om helsepersonell
 • Forskrift om pasientjournaler
 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Fra Brundalen Helse- og velferdssenter

 • Notat – opplysninger om enheten
 • Organisasjonskart Brundalen sykehjem januar 2007
 • Organisasjonskart Trondheim kommune
 • Avvik/uhelde hendelser reg. i Gerica juli 2010
 • Vedlegg til stillingsbeskrivelser for sykehjemsleger ved helse- og velferdssentre
 • Beskrivelse av primærkontaktrollen
 • Prosedyre Første møte med bruker i Helse og velferdssenter
 • Proseedyre Inntakskriterier til forsterket skjermet enhet
 • Utskriving fra skjermet enhet/overføring til ny enhet
 • Notat - Journal pasientrettighetsloven 4A
 • Prosedyre – Samtykkekompetansevurdering
 • Vedtaksmal pasientrettighetsloven § 4A-5
 • Oversikt over tilsynsleger Brundalen
 • Prosedyre – Personlig alarm
 • Funksjonsbeskrivelse fagkoordinator
 • Turnus/vaktliste

Fra Laugsand sykehjem:

 • Beskrivelse av virksomheten, opplæringstiltak
 • Organisasjonskart for Laugsand og Buran HVS
 • Oversikt ansvarsområde ansatte Laugsand
 • Oversikt over ansatte med stillingsandel og utdanning
 • Stillingsbeskrivelse hjelpepleier/fagarbeider
 • Funksjonsbeskrivelse sykepleier
 • Funksjonsbeskrivelse vernepleier
 • Enhetens møteoversikt
 • Vedlegg stillingsbeskrivelse for sykehjemsleger
 • Prosedyre – Første møte med bruker i HVS
 • Prosedyre – samtykkekompetansevurdering
 • Prosedyre – vedtak etter pasientrettighetsloven § 4A
 • Journalnotat – vurdering av samtykkekompetanse
 • Avvik/uheldige hendelser reg i Gerica 2010
 • Turnusplan Laugsand sykehjem

Fra Rådmannens fagstab:

 • Redegjørelse for sykehjem, avdelinger, antall plasser, herunder eventuell fordeling på langtid, korttid og avlastning, pasientpopulasjon
 • Notat – journal pasientrettighetsloven 4A
 • Plan for kompetanse- og kvalitetsutvikling i helse og velferd 2011-2012
 • Prosedyre – samtykkekompetansevurdering
 • Prosedyre – vedtak etter pasientrettighetsloven § 4A
 • Vedtaksmal pasientrettighetsloven § 4A-5

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Oversikt opplæring helsepersonelloven og pasientrettighetsloven, Brundalen
 • Prosedyre – vedtak etter pasientrettighetsloven § 4A (utgått)

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Sør-Trøndelag:• Va

 • Varsel om tilsyn 14.04.2011
 • Mottatt dokumentasjon fra Brundalen Helse og velferdssenter 19.05.2011
 • Mottatt dokumentasjon fra Laugsand og Buran Helse og velferdssenter 19.05.2011
 • Mottatt dokumentasjon fra Rådmannens fagstab 13.06.2011
 • Div epost i forberedelsen av tilsynet

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Inger Øien

Enhetsleder Laugsand og Buran HVS

X

X

X

Hilde Strand

Fagkoordinator Laugsand og Buran HVS

X

X

X

Mona Kielland

Enhetsleder Brundalen HVS

X

X

X

Tone Hjellum

Fagkoordinator Brundalen HVS

X

X

X

Elise B Vesterhus

Rådgiver, rådmannens fagstab

X

 

X

Øivind Singsaas

sykehjemslege

X

X

 

Leif M Vonen

kommuneoverlege

X

X

 

Eli J Hjorth

Rådgiver, rådmannens fagstab

X

 

X

Linda T Allan Blekkan

Rådgiver, rådmannens fagstab

 

 

X

Anne Ellefsen

Sykepleier Brundalen

 

X

X

Grete Raanes

Hjelpepleier Brundalen

 

X

X

Mariam Sylla Kabura

Sykepleier Brundalen

 

X

 

Maj Wisth

Hjelpepleier Brundalen

 

X

 

Rita Strand

Hjelpepleier Brundalen

 

X

 

Gunn Wiggen

Sykepleier Laugsand

 

X

 

Camilla Mekiassen

Omsorgsarbeider Laugsand

 

X

 

Kjerstin Landrø

Hjelpepleier Laugsand

 

X

 

Anne Bakke

Sykepleier Laugsand

 

X

 

Jakob Petter Bjertnæs

Sykehjemslege Laugsand

 

X

 

Nils Petter Sundt

Sykehjemslege Laugsand

 

X

X

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Mona B Parow, revisjonsleder, seniorrådgiver/jurist
Inger Williams, revisor ass.fylkeslege
Åsmund Edvardsen, revisor, seniorrådgiver/jurist