Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til vårt brev av 07.03.11 hvor Helsetilsynet i Sør-Trøndelag med hjemmel i sosialtjenesteloven § 2-6 og kommunehelsetjenesteloven § 6-3 varslet tilsyn med tjenesten til eldre og saksbehandling ved søknad om avlastning til eldre.

Formålet med dette tilsynet er å undersøke om kommunene ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har omsorg for eldre, uavhengig av om behovet imøtekommes gjennom avlastningstiltak etter sosialtjenesteloven, eller som en del av grunnlaget for tildeling av korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven.

Tilsynet er gjennomført som dokumentgranskning, det vil si gjennomgang av tilsendte dokumenter. Helsetilsynet ba om å få tilsendt inntil 20 saker behandlet etter sosialtjenesteloven §§ 4-3 og 4-2 og kommunehelsetjenesteloven § 2-1.

Fra Tydal kommune har Helsetilsynet mottatt 9 saker, hvorav flere gjelder for samme person.

Avgjørelser om tildeling av avlastning etter sosialtjenesteloven er enkeltvedtak. Reglene i forvaltningsloven kap IV til VI om behandling av enkeltvedtak gjelder med visse unntak når det skal fattes avgjørelser om tildeling av avlastning. I tillegg gjelder de generelle saksbehandlingsregler i kapitlene II og III. Tilsynsmyndigheten skal undersøke, bedømme og gi tilbakemelding på kommunens saksbehandling i forhold til de krav som gjelder for slike saker.

Ved gjennomgang av de tilsendte sakene fra Skaun finner tilsynsmyndigheten at:

Søknader

Tydal kommune opplyser i sitt oversendelsesbrev at det blir fremmet flest muntlige søknader. Dette registreres da som muntlig søknad i deres saksbehandlingssystem. Det foreligger et søknadsskjema i en av de mottatte sakene. Søknadsskjemaet er utformet slik at det kan søkes om langtidsplass, korttidsplass og avlastning, samt andre tjenester.

Alle søknader om avlastning er innvilget i de tilsendte sakene. Kommunen har opplyst at de har 4 plasser ved sykehjemmet til disposisjon for avlastning og korttidsopphold.

Forsvarlig utredning

Tilsynet skal undersøke om det i de innhentede sakene er gjort en forsvarlig utredning i samsvar med lovens krav. Utredningsplikten følger av forvaltningsloven § 17, og kravet er at saken skal være så godt opplyst som mulig før kommunen treffer vedtak.

Hva som ligger i forsvarlig utredning vil kunne variere fra sak til sak, og avhengig av hva den enkelte har søkt om, det konkrete hjelpebehov og den helsemessige og sosiale situasjonen.

Det vil være relevant å kartlegge hjelpetrengendes/omsorgsmottakers omsorgsbehov, omsorgsarbeidets tyngde, pårørende/omsorgsyters situasjon og behov for avlastning, bosituasjon, fysiske hindringer, nettverk, annen avlastning, andre bistandstiltak, tidligere tjenester og helsesvikt som utløser særlige bistandsbehov.

Tilsynet vil bemerke at bakgrunn for avlastningsopphold og korttidsopphold kan være vesentlig forskjellig. Hovedbegrunnelse for å tildele korttidsopphold er behovet som den hjelpetrengende har. Avlastningsopphold er imidlertid primært begrunnet i at pårørende eller andre frivillige omsorgsgivere har behov for avlastning.

Ved gjennomgang av innsendte saker, finner tilsynet at det foreligger utskrift fra IPLOS i alle saker hvor det fremkommer opplysninger om søkers behov for bistand/assistanse, bosituasjon og andre tjenester. Omsorgsmottakers behov fremstår som godt opplyst. Omsorgsyters faktiske omsorgsarbeid eller behovet for avlastning er noe mindre opplyst.

Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

Enkeltvedtak om helse- og sosialtjenester skal oppfylle de krav som fremgår av forvaltningsloven kapittel V. Selve vedtaket omfatter beslutning om hvorvidt den som søker om tjenester oppfyller vilkårene for tjenester, samt hva kommunen eventuelt skal tilby for å oppfylle hjelpebehovet.

Enkeltvedtak skal begrunnes jf forvaltningsloven. Begrunnelsen skal som hovedregel gis samtidig som vedtaket fattes, jf § 24. Begrunnelse kan unnlates dersom en søknad om avlastning innvilges og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Begrunnelsen skal vise til de lovregler som vedtaket bygger på, og de faktiske forhold som er vurdert skal nevnes.

Helsetilsynet har ikke mottatt saker som gjelder søknad om korttidsopphold etter kommunehelsetjenesteloven § 2-1.

Tydal kommunes vedtak er skriftlige og det fremgår om søknadene er innvilget, jf forvaltningsloven § 27. Kommunen viser til de faktiske forhold som vedtakene bygger på. Vedtaksperioden er spesifisert og det fremgår hvor avlastningen skal gis.

Kommunen har kort saksbehandlingstid. Sakene framstår som godt opplyst og begrunnet. Saksbehandlingen viser at kommunen har god kunnskap om sine tjenestemottakere.

Tydal kommune viser til lov om sosiale tjenester § 4-4 som hjemmel for å innvilge avlastning. Denne bestemmelsen gir imidlertid ingen rett til tjenester i form av avlastning. I vedtaksoverskriften henvises det derimot til samme lovs §§ 4-3 og 4-2 b.

Sosialtjenesteloven § 4-2 viser til hva de sosiale tjenester skal omfatte. Herunder nevnes i bestemmelsens pkt b ”avlastningstiltak til for personer og familier som har særlig tyngende omsorgsarbeid.”

Sosialtjenesteloven § 4-3 lyder, ”De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d”. Riktig hjemme for å innvilge rett til avlastning etter sosialtjenesteloven § 4-2 b) vil etter dette være sosialtjenesteloven § 4-3.

Parten skal gis opplysninger om klageadgang, jf forvaltningsloven § 28. Tydal kommunes vedtak inneholder slike opplysninger.

Oppsummering/til oppfølging

Gjennomgang av de tilsendte sakene fra Tydal kommune viser at kommunens saksbehandling fremstår som godt ivaretatt. Saksbehandlingen fremstår som grundig og vedtakene er basert på en individuell vurdering.

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag vil anmode om at Tydal kommune endrer sine vedtak slik at det vises til riktig lovhjemmel for tildeling av tjenester.

Virksomhetstilsynet anses med dette som avsluttet.

Med hilsen

Ragnar Hermstad
konstituert fylkeslege

Merete Olufsen Bondø
rådgiver