Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Dette tilsynet er en del av det landsomfattende tilsynet med kommunale barneverntjenester i 2011 og 2012. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

1. Gjennomføring av undersøkelser, jf. barnevernloven § 4-3

Herunder følgende undertema: Sikrer kommunen:

 • at det gjennomføres en tilstrekkelig undersøkelse
 • barns rett til medvirkning i undersøkelsen
 • at det er foretatt en konkret og individuell vurdering før undersøkelsen konkluderes

2. Evaluering av hjelpetiltak for hjemmeboende barn, jf. barnevernloven § 4-5.

Herunder følgende undertema: Sikrer kommunen:

 • at det foretas en tilstrekkelig evaluering
 • barns rett til medvirkning i evalueringen
 • at det er foretatt en forsvarlig vurdering før evalueringen avsluttes

Det ble ikke gitt avvik eller merknader ved tilsynet. Dato: 7. juni 2012

Berit Hågensen
revisjonsleder

Jostein Krutvik
revisor

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Oppdal kommune, Barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu i perioden 03.01.2012 - 02.05.2012. Dette tilsynet er en del av det landsomfattende tilsynet med barneverntjenesten i kommunene som Statens helsetilsyn har besluttet skal gjennomføres i 2011 og 2012. Alle fylkesmannsembetene skal gjennomføre tilsyn i minst tre kommuner i inneværende år. Temaene er like for samtlige kommuner.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barnevernstjenesten etter lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om kommunen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Det ble ikke avdekt avvik og merknader under revisjonen.

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Oppdal kommune har 6691 innbyggere og Rennebu kommune har 2691 innbyggere.

Kommunene inngikk en samarbeidsavtale om felles barneverntjeneste etter kommunelovens § 28 b, med virkning fra 01.01.2010. Oppdal kommune er vertskommune. Barneverntjenesten ligger innenfor enhet for Helse og familie i Oppdal kommune. Helse og familie består i tillegg av følgende områder: PP­ tjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, psykisk helsearbeid, medisinsk rehabilitering og flyktningetjenesten. Enhetsleder for Helse og familie har budsjett- og personalansvar for alle ansatte i barneverntjenesten.

Barneverntjenesten er organisert med en fagansvarlig, 5,4 årsverk fordelt på 6 saksbehandlere og en merkantil stillingsandel på 0,45. Saksbehandlere har innbyrdes likt ansvarsområde. Fagansvarlig har full vedtaksmyndighet og stedfortreder utpekes av fagansvarlig ved behov. Barneverntjenesten har ukentlige saksmøter hvor mottatte meldinger gjennomgås og saker drøftes.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 03.01.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet «Dokumentunderlag».

Åpningsmøte ble avholdt 21.03.2012.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 02.05.2012.

4. Hva tilsynet omfattet

Det ble ført tilsyn med to hovedtema:

 1. Om kommunen sikrer at barnevernundersøkelser gjennomføres i tråd med lov og forskriftskrav. Det ble sett på om kommunen gjennomfører tilstrekkelige undersøkelser som sikrer barna nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og om det blir foretatt konkrete og individuelle vurderinger før undersøkelsene konkluderes.
 2. Om kommunen sikrer at hjelpetiltak til hjemmeboende barn evalueres i tråd med lov- og forskriftskrav. Det ble sett på om kommunen foretar tilstrekkelige og nødvendige evalueringer av barnas situasjon og om det foretas forsvarlige vurderinger før evalueringene avsluttes.

For begge tema ble det spesielt sett på om barnas rett til medvirkning ble sikret.

5. Funn

Det ble ikke avdekt avvik eller gitt merknader under tilsynet.

6. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter
 • Lov om barneverntjenester
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift om internkontroll i barneverntjenesten.

7. Vurdering av kommunens styringssystem

Det er i barnevernloven § 2-1 og forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester et krav om at kommunen skal ha et system for internkontroll. Kommunens internkontroll i forhold til de to tilsynsområdene ble vurdert.

Tilsynet har undersøkt om kommunen gjennom sine styringstiltak og internkontroll sikrer at undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til barn som bor hjemme utføres innenfor rammene av barnevernloven §§ 4-3, 4-5 og 6-3.

Barneverntjenesten har en internkontroll som beskriver hvordan tjenesten er styrt og ledet. Kommunen er i gang med å utvikle et nytt kvalitetssystem. Kommunens ledelse blir informert om situasjonen i barnevernet gjennom rapportering til enhetsleder for helse og familie.

Saksbehandlere er godt kjent med rutiner og prosedyrer og følges tett opp av fagleder, blant annet gjennom ukentlige saksmøter. Fagleder sørger for at barneverntjenesten til en hver tid er oppdatert og har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter. Det er et system som sikrer at de ansatte blir gjort kjent med lovendringer i de lover som er relevant for barneverntjenestens virksomhet.

Hvilken kompetanse det er behov for- og ønske om i barneverntjenesten og for den enkelte saksbehandler tas regelmessig opp. Det er ikke skriftliggjort en kompetanseplan, men de ansatte opplever at de blir hørt og at ønsker og behov følges opp.

Barneverntjenesten har et system på hvordan et avvik skal meldes og fagleder bruker avviksrapportering til å rette opp feil og får en oversikt over risikoområder. Meldte avvik blir formidlet til alle ansatte i saksmøter og ved gjennomgang av internkontrollen, som gjøres regelmessig. De ansatte er godt kjent med internkontrollen.

Fylkesmannen mener at kommunens internkontrollsystem i hovedsak sikrer at:

 • ledelsen følger opp at prosedyrer og retningslinjer følges
 • ansvarsforhold, mål og oppgaver er tydeliggjort
 • det blir gitt opplæring og oppfølging av kompetanse hos de ansatte
 • det skaffes oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt
 • det eksisterer rutiner for avviksrapportering for å forebygge svikt og fange opp svikt i tjenesten
 • at det foretas en systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen.

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for Oppdal kommune, med ov ersikt for Helse- og Familie
 • Delegasjonsreglement for saker etter barnevernloven inkl. interkommunal tjeneste
 • Liste over ansatte i barneverntjenesten
 • Internkontrollbeskrivelse
 • Dokumentasjon som viser tildeling av ansvar for adopsjonssaker
 • Liste for aktive og avsluttede saker 2. halvår 2011
 • Saksdokumenter for 15 undersøkelsessaker
 • Saksdokumenter for 9 evalueringssaker.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

 

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Ivar Bøe

Fagansvarlig barnevern

X

X

X

Dagfinn Skjølsvoll

Rådmann

X

X

X

Anne Kristin Loeng

Enhetsleder helse og familie

X

 

X

Ingrid Ulvsløkk

Barnevernkurator

X

 

X

Aud Marie Holand

Barnevernkurator

X

X

X

Grete Heidi Rønning

Barnevernkurator

X

X

X

Magnhild Aune

Barnevernkurator

X

 

X

Inger Marie Kristiansen

Barnevernkurator

X

X

X

Marit Aksetøy Aalmen

Barnevernkurator

X

 

X

Lill H. Bøe

Kommunalsjef Rennebu

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Ingrid Skjetne, Jostein Magne Krutvik og Berit Hågensen.