Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Ved gjennomføring av dette tilsynet ble det undersøkt om foretaket gjennom systematisk styring og forbedring sikrer forsvarlig håndtering og vurdering av henvisninger hvor det kan være mistanke om tykk- og endetarmskreft, samt forsvarlig utredning og diagnostisering frem til oppstart av behandling.

Kjernen av tilsynet var logistikk og kommunikasjon knyttet til henvisninger, legespesialistenes vurdering av henvisninger og utredning av pasientene fram til igangsetting av behandling. Tilsynet hadde fokus på tidsrommet fra sykehuset mottar en henvisning og frem til oppstart av behandling.

Fylkesmannen skulle i tilsynet avklare om foretaket sørger for forsvarlig:

 • mottak, registrering og videreformidling av henvisninger
 • vurdering og prioritering av henvisninger
 • føring av ventelister og pasientlogistikk, og sikrer nødvendig helsehjelp innen fastsatt frist ved utredning, diagnostisering og iverksetting av behandling

Ved tilsynet ble det gjort funn som gav grunnlag for å konstatere ett avvik:

St. Olavs Hospital HF, Trondheim sørger ikke for at viderehenvisninger håndteres iht regelverk

2.10.2012

Einar Andersen
revisjonsleder

Inger Williams
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved St. Olavs Hospital HF i perioden 10.1.2012 - 2.10.2012. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. Tilsyn med spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge gjennomføres i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Tilsynet gjennomføres som del av det landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft).

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

St. Olavs Hospital HF består av sykehus i Trondheim og i Orkdal. De ulike medisinske aktivitetene er organisert i respektive klinikker. Dette betyr at klinikkleder leder aktiviteten både ved sykehuset i Trondheim og i Orkdal, og at legene er organisert direkte inn i de respektive klinikkene.

Medisinsk klinikk har sju avdelinger som hver har en avdelingsoverlege med medisinskfaglig ansvar. Kirurgisk klinikk har åtte avdelinger.

Som del av arbeidet med standardiserte pasientforløp i Helse Midt-Norge er det utarbeidet standardisert pasientforløp for kolorektalkreft. Det standardiserte pasientforløpet tar for seg forløpet fra pasienten oppsøker fastlege og det konkluderes med mistanke om kolorektalkreft, via henvisning til spesialisttjenesten og kirurgisk behandling, behandling med cellegift og oppfølging/ kontroller hos både røntgenavdeling, fastlege og kirurg. Tverrfaglig team har vært sentralt i dette arbeidet.

Tilsvarende tilsyn ble gjennomført ved Orkdal sjukehus 7. og 8.3.2012. Det ble avdekket ett avvik som blant annet bygger på at det ved henvisning fra medisinsk avdeling til kirurgisk avdeling (internhenvisning) foretas det en ny rettighetsvurdering. St. Olavs Hospital HF har utarbeidet plan for lukking av dette avviket. Arbeidet som pågår omfatter også sykehuset i Trondheim.

Revisjonsvarsel ble utsendt 10.1.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 27.8.2012.

Åpningsmøte ble avholdt 11.9.2012.

Intervjuer

13 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 12.9.2012.

3. Hva tilsynet omfattet

Ved gjennomføring av dette tilsynet ble det undersøkt om virksomheten/ foretaket gjennom systematisk styring og forbedring sikrer forsvarlig håndtering og vurdering av henvisninger hvor det kan være mistanke om kolorektalkreft, samt forsvarlig utredning og diagnostisering frem til oppstart av behandling.

Tilsynet hadde fokus på tidsrommet fra sykehuset mottar en henvisning og frem til oppstart av behandling. Aktiviteter hos fastlege eller privatpraktiserende spesialist i forkant av at sykehuset mottar henvisningen, var ikke del av dette tilsynet.

Tilsynet omfattet pasienter innen diagnosegruppene: Ondartet svulst i tykktarm (ICD-10 kode C18), Ondartet svulst i overgangen mellom sigmoideum og endetarm (ICD-10 kode C19) og Ondartet svulst i endetarm (ICD-10 kode C20).

I tilsynet skulle tilsynsmyndigheten avklare følgende forhold:

 • Sørger foretaket gjennom styring og ledelse for at tjenester til pasienter med kolorektalkreft er forsvarlige
 • Sørger foretaket for forsvarlig mottak, registrering og videreformidling av henvisninger
 • Sørger foretaket for forsvarlig vurdering og prioritering av henvisninger
 • Sørger foretaket for forsvarlig føring av ventelister og pasientlogistikk
 • Sikrer foretaket nødvendig helsehjelp innen fastsatt frist
 • Sørger foretaket for forsvarlig utredning, diagnostisering og iverksetting av behandling

Kartlegging av forløpstider

Forløpstider i kreftbehandlingen ble presentert i juni 2011. De ble formidlet gjennom eierlinjen fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene. Fra 24. juni 2011 ble forløpstidene også tatt inn i Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for ulike kreftformer.

Forløpstidene beskriver når de forskjellige elementer i et behandlingsforløp (vurdering, utredning og behandling) senest bør starte etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt en henvisning. Målet er at 80 % av pasientene kommer innenfor forløpstidene. Forløpstidene er imidlertid ikke en ny pasientrettighet, det rettslige grunnlaget er fortsatt pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Ansvaret for å følge opp måloppnåelsen av forløpstidene er lagt til Helsedirektoratet. Ved dette tilsynet har fylkesmannen likevel valgt å foreta en begrenset kartlegging av hvordan St. Olavs Hospital HF ligger an i forhold til forløpstidenes variabler for pasienter med kolorektalkreft.

Denne kartleggingen har utgangspunkt i et lite utvalg av pasientjournaler, og gir ikke et dekkende bilde av i hvilken grad helseforetaket oppnår målsettingene nedfelt i forløpstidene.

Fylkesmannen har ved denne kartleggingen lagt følgende forståelse av forløpstidenes variabler til grunn:

Vurdering av henvisning (5 virkedager):

 • Tid fra henvisningen blir mottatt og til den er vurdert, og frist for nødvendig helsehjelp er satt. Med mottak menes her datoen for når henvisningen som ga mistanke om kreft eller hvor kreft allerede var diagnostisert blir mottatt ved sykehus i spesialisthelsetjenesten for aller første gang. I denne kartleggingen vil startpunkt altså ikke være ved en eventuell kontakt med avtalespesialist i forkant av henvisningen til sykehuset.

Oppstart av utredning (10 virkedager):

 • Tid fra den første henvisningen blir mottatt og til oppstart av utredningen. Med oppstart av utredning mener vi her dato for pasientens første direkte kontakt med sykehuset for prøvetaking, undersøkelse eller annen konkret aktivitet som er nødvendig for å få utredet mistanken om kreft. Eventuell undersøkelse, poliklinisk time eller annet som er nødvendig for å innhente supplerende opplysninger om pasienten slik at spesialist kan vurdere henvisningen og avgjøre om pasientens har rett til prioritert helsehjelp, er i denne kartleggingen ikke regnet som oppstart av utredning.

Oppstart behandling (20 virkedager):

 • Tid fra den første henvisningen blir mottatt og til oppstart av behandling av sykdommen. Med oppstart behandling menes her dato for første behandling som gis, enten i form av stråleterapi, cytostatika eller kirurgi. Midlertidig utlegging av tarm og andre lignende inngrep som av medisinske årsaker må foretas før hovedbehandling kan igangsettes regnes også som oppstart av behandling. Behandling/stabilisering av tilleggssykdommer, for eksempel hjertesykdom og infeksjoner, som må gjøres før behandlingen av selve kreftsykdommen kan starte, regnes i denne kartleggingen ikke som oppstart behandling.

Funn fra kartleggingen

Gjennomgang av 18 journaler for pasientene som har fått diagnosen kolorektalkreft det siste året ved St. Olavs Hospital HF, Trondheim. Hovedtyngden av gjennomgåtte journaler er fra sein vår og sommer 2012.

Vurdering

 • 18 henvisninger er vurdert innen 5 virkedager
 • Hovedtyngden er vurdert innen 1 virkedag

Utredning

 • 8 av 14 utredninger er startet innen 10 virkedager
 • Gjennomsnittlig nyttes 14 dager

Behandling

 • 8 av 18 behandlinger er startet innen 20 virkedager
 • Gjennomsnittlig nyttes 29,5 dager

Journaler gjeldende 13 pasienter som var viderehenvist til St. Olavs Hospital HF fra andre sykehus i Midt Norge var tilgjengelig. Henvisningene hadde ikke med seg ansiennitetsdato og det foretas en ny rettighetsvurdering ved St. Olavs Hospital HF. Det var derfor ikke mulig å hente ut forløpstidene for disse pasientforløpene.

4. Funn

Det ble under tilsynet avdekket ett avvik. Det ble ikke gitt merknad.

Avvik 1:

St. Olavs Hospital HF, Trondheim sørger ikke for at viderehenvisninger håndteres i henhold til regelverk

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 jf. § 2-1 b annet ledd
 • Spesialisthelsetjenesteloven § 3-2, jf. § 2-2
 • Helsetilsynsloven § 3
 • Prioriteringsforskriften § 4
 • Ventelisteforskriften § 3 og § 4
 • Internkontrollforskriften § 4

Avviket bygger på følgende:

 • Når pasient henvises fra medisinsk avdeling til kirurgisk avdeling (internhenvisning) for samme tilstand går det fram av PAS (pasientadministrativ system) at det foretas en ny rettighetsvurdering. Av den grunn blir det satt en ny startdato for pasientforløpet ved at det opprettes ny omsorgsperiode.
 • Når pasient henvises videre fra andre sykehus/ foretak foretas det en ny rettighetsvurdering ved St. Olavs Hospital HF, Trondheim. Pasienten har i disse tilfellene ikke med seg ansiennitetsdato. I disse tilfellene har foretaket en praksis der dato for henvisningsbrevet settes inn som ansiennitetsdato.
 • Ansiennitetsdato og rettighetsstatus etterspørres ikke når dette mangler i mottatt henvisning/ internhenvisning

Kommentar:

Foretaket må ha journal og informasjonssystemer for pasientadministrasjon og forsvarlig pasient og behandlingslogistikk, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-2.

Mottaksdato for henvisninger registreres i PAS. Mottaksdato er utgangspunkt for de ventelistene foretaket skal føre i henhold til ventelisteforskriften § 3. Dersom henvisningen sendes videre mellom enheter innad i sykehuset, er mottaksdato den datoen som ble registrert ved mottak i første enhet.

Ved viderehenvisning skal sykehuset som mottar henvisningen i tillegg registrere ansiennitetsdato i PAS. Hvis ansiennitetsdato ikke fremkommer av viderehenvisningen, må mottakende enhet innhente denne.

Første mottaksdato i spesialisthelsetjenesten vil være pasientens ansiennitetsdato ved henvisning videre til andre avdelinger, sykehus eller foretak. Ansiennitetsdato er følgelig lik mottaksdato for første mottak av henvisningen for én og samme lidelse, og skal følge pasienten gjennom hele pasientforløpet.

Ved mistanke om kreft skal frist for nødvendig helsehjelp settes til start av videre utredning. Ved fastsettelse av frist for utredningstart må det også tas hensyn til gjennomføring av et forsvarlig behandlingsopplegg dersom mistanken om kreft bekreftes. I tillegg må det tas hensyn til anbefalte frister i prioriteringsveilederne og til de eierfastsatte forløpstidende. Det skal som hovedregel settes en frist, og denne skal være knyttet til utredningens start.

5. Vurdering av virksomhetens styringssystem

I organisasjonskartet fremkommer det at direktør er det første felles organisatoriske nivå for alle som er involvert i utredning og behandling av pasienter med kolorektalkreft.

PAS (pasientadministrativ system) er et komplisert og omstendelig program som i liten grad er tilpasset dagens krav. Systemet gir ikke gode totaloversikter over pasientforløpet for pasienter med kolorektalkreft. Systemet håndteres i stor utstrekning av administrativt personell.

Helseforetaket har et elektronisk kvalitetssystem, EQS. Det er utarbeidet en rekke prosedyrer/ retningslinjer som beskriver og til en viss grad stiller krav til den pasientrettede driften. Driften er gjennom styrende dokumenter planlagt og organisert for å ivareta de oppgaver som er tillagt virksomheten. Det er utarbeidet standardisert pasientforløp for kolorektalkreft. Dette er tilgjengelig på sykehusets hjemmeside.

Det er etablert et system for melding av svikt/ uønskede hendelser/ avvik og hvordan dette skal følges opp av ledere på forskjellig nivå. Dette systemet er kjent, men det er ikke en ens forståelse av hva som skal meldes ut over alvorlige hendelser.

6. Regelverk

 • Lov av 30.3.1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 om spesialisthelsetjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 om pasient- og brukerrettigheter
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 1. desember 2000 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd
 • Forskrift av 7. juli 2000 om forskrift om ventelisteregistrering
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial og helsetjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Kirurgisk klinikk

 1. Organisering av virksomheten, beskrivelse av ansvarsforhold og fordeling av oppgaver, oversikt over ledere og ansatte i virksomheten, stillingsbeskrivelser, opplæringstiltak i forhold til tema for tilsynet^
  - gjeldende organisasjons kart oppdatert 020212
  - stillingsbeskrivelse (sekretær Inntakskontoret)
  - stillingsbeskrivelse pasientkoordinator (Inntakskontoret)
  - stillingsbeskrivelse sekretær henvisningsmottak kirurgisk klinikk (Inntakskontoret)
  - stillingsbeskrivelse sekretær poliklinikk inntakskontoret
 2. Samarbeidsavtaler med kommuner/ samarbeidsavtaler med andre deler av spesialisthelsetjenesten
  - Overordnet samarbeidsavtale (inngås med den enkelte kommune)
 3. Styrende dokumenter og annen informasjon som kan gi oversikt og informasjon om hvordan tjenester og tiltak i tilknytning til håndtering/vurdering av henvisninger og videre utredning frem til diagnose og igangsatt behandling, er organisert ved de aktuelle sykehusene. Hva foregår hvor, hvilke enheter er involvert og hvem har hvilket ansvar
  RUTINER OG PROSEDYRER, PASIENTINFORMASJON
  -  2012 03 02 (Sjekkliste sykepleier for prepol dag)
  -  Endringer i rutiner for vurdering av nyhenviste pasienter
  -  Gastrolab undersøkelse og henvisning
  - Info preop redigert 2012
  - INNKALLING DAGEN FØR GS1
  - INNKALLING SAMME DAG GS1
  - INNKALLING SAMME DAG GS1, dagkir hvile
  - Innleggelse etter poliklinisk vurdering GASTRO
  - Innleggelse kirurgisk klinikk Gastro
  - Nyhenviste kirurgisk pol. GASTRO
  - Sjekkliste for klargjøring av pasienter som innlegges for operasjon
  - Sjekkliste preoperativ poliklinikk
  - Vedlegg 1 Pasientrettigheter ved henvisning – rev 1.des 2010
  - Vedlegg 2 Informasjon om pasientreiser
  - VEDLEGG INNLEGGELSE GASTRO 
  - Ventelistekontroll
  - Vurdere henvisning Laboratorium for fordøyelses.
 4. Opplysninger om standardiserte verktøy for utredning/vurdering, eventuelle skriftlige prosedyrer og tiltak som benyttes for gjennomføring
  - Bakgrunnsinformasjon forløp cancer coli (standardisert pasientforløp cancer coli)
  - Standardiserte pasientforløp – se KILDEN og EQS
  - Prioriteringsveileder Gastro
  - Lover og forskrifter - http://virksomhetsportal.helsemn.no
  - EQS-prosedyrer - http://eqs.stolav.helsemn.no/index
 5. Opplysninger om virksomhetens tiltak for å sikre brukermedvirkning både på system- og individnivå
  - brukerrepresentanter har deltatt (og deltar) i utarbeidelsen av standardiserte pasientforløp
 6. Opplysninger om virksomhetens systematiske gjennomgang og evaluering av drift og resultater innen tema for tilsynet/ledelsens gjennomgang
  - Gastro påminnelse
  - Pasientregistrering kir preop 2007-2012
  - Rapport 20120625
  - Referat Gastro 210212
 7. Opplærings-/kompetanseplaner (eks. hvordan virksomheten sikrer opplæring i ulike typer behandlingsmetodikk)
  - Kompetanseplan Kirurgisk klinikk sykepleietjenesten 2011
  - Plan for internundervisninger leger
 8. Vakt-/bemanningsplaner
  - 2012 GASTRO uke 14-25
  - Bakvaktliste uke 13-24
  - Vaktplan 6460 2012 01 26
  - Vaktplan 6461 2012 01 30
 9. Opplæringstiltak for pasienter og pårørende
 10. Oversikt over pasientbelegg og annen driftsinformasjon
  - Finnes på klinikkens fellesområde I:\Administrasjon\Driftstatistikk
 11. Annen aktuell informasjon i forhold til temaet for tilsynet – prosjekt Effektiv pasientbehandling
  - Fremdriftsplan
  - Godkjent prosjektplan
  - Kommunikasjonsplan
  - Henviser for øvrig til prosjektets side på KILDEN - http://virksomhetsportal.helsemn.no
  - Plan godkjent http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader
  - Dokumenter: Referat fra styringsgruppemøter og referat prosjektgruppen – se http://virksomhetsportal.helsemn.no
  - Avviksmeldinger 
     Ledelsens gjennomgang 17.01.12
     Ledelsens gjennomgang 2011
     Møte 19.01.12

Medisinsk klinikk

 • Medisinsk klinikk: oversikt over dokumenter, info på Kilden, prosedyrer (EQS), referater (ESak)
 • Orienteringsskriv fra avdeling for fordøyelses- og leversykdommer
 • Organisasjonskart Medisinsk klinikk
 • Aktivitetsrapport Avdeling fordøyelses- og leversykdommer
 • Oversikt fristbrudd og oversikt gjennomsnittlig ventetid på rettighetspasienter
 • Vaktplan for leger ved Avdeling for fordøyelses og leversykdommer uke 25-34
 • Kompetanseplan leger, Avdeling for fordøyelsessykdommer
 • Kompetanseplan for leger ved Medisinsk klinikk
 • Kompetanseplan for sykepleiertjenesten
 • Informasjon nytilsatte – sykepleiertjenesten
 • Meldingsansvarlig i kvalitetssystemet EQS og retningslinjer
 • Stillingsbeskrivelse seksjonsleder sykepleie
 • Stillingsbeskrivelse sykepleier
 • Pasientinformasjon (tre brosjyrer)
 • Prosedyrer i kvalitetssystemet EQS:
  ID nr 18893 – Ventelister – daglig registrering og vedlikehold – hindring av fristbrudd
  ID nr 17555 – Klage på pasientrettigheter ved henvisning til St. Olavs Hospital
  ID nr 9643 – Ny som ass. lege
  ID nr 9162 – Kvalitetsarbeidet ved Medisinsk klinikk
  ID nr 13495 – HMS systemet ved Medisinsk klinikk
  ID nr 6988 – Håndtering og bruk av elektronisk utstyr ved Medisinsk klinikk
  ID nr 14745 – Medisinsk klinikk, melding, dokumentasjon og oppfølging av skader, uhell og nestenuhell på pasient
  ID nr 2122 – Gastroskopi med og uten biopsi
  ID nr 13417 – Kapselendoskopi
  ID nr 11580 – Leversbiopsi
  ID nr 1952 – Koloskopi med/ uten biopsi
  ID nr 9657 – ERCP
  ID nr 2145 – Pentagastrintest
 • Referat fra møter i ESak
  - Møtereferat HMS/ kvalitetsgruppen ved Medisinsk klinikk (11/851 og 12/957)
  - Referat fra ledermøter Medisinsk klinikk (12/1103)
  - Referat kontormøter Medisinsk klinikk (12/349)
  - Referat fagmøter Medisinsk klinikk (12/312)
  - Referat møter mellom Orkdal sjukehus og Medisinsk klinikk (11/1145 og 12/634)

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Journalene for 18 pasientene som fikk diagnosen kolorektalkreft for første gang, og hvor behandling er igangsatt eller henvisning for videre utredning og/ eller behandling er sendt.
 • Journalene for 13 pasientene som er videre henvist fra andre sykehus og som fikk diagnosen kolorektalkreft for første gang.
 • Kilden
 • EQS

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varselbrev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 10.1.2012
 • Brev av 14.6.2012 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal med oppdatert informasjon om tilsynet
 • Brev datert 9.7.2012 fra St. Olavs Hospital HF vedlagt etterspurt dokumentasjon
 • Korrespondanse per e-post vedrørende formøte og program for tilsynsdagene
 • Brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal med program for tilsynsdagene, datert 30.8.2012

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
NavnFunksjon / stillingÅpningsmøteIntervjuSluttmøte

Ingrid Olsen

Ventelistekoordinator, Medisinsk avdeling

X

X

X

Helge Waldum

Overlege medisin

X

X

 

Reidun Fougner

Røntgenlege

X

X

X

Monica Kristiansen

Helsesekretær, inntak poliklinikk

X

X

X

Elin Roald

Helsesekretær, inntak poliklinikk

X

X

 

Hans Wasmuth

Overlege kirurgi

X

X

X

Ola D. Sæther

Overlege, faglig ansvarlig, klinikksjef Kirurgisk klinikk

X

X

X

Eiliv Brenna

Overlege, faglig ansvarlig, klinikksjef Medisinsk klinikk

X

X

X

Ingrid Strøm

Ventelistekoordinator, Kirurgisk avdeling

X

X

X

Elin Leines

Leder poliklinikk

X

X

X

Turid Lundemo

Leder kontortjenester

X

X

X

Harald Aarset

Patolog

X

X

X

Helge Haarstad

Fagdirektør

 

X

 

Jon Erik Grønbech

Seksjonsoverlege, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi

X

   

Karen Hogstad Lund

Medisinsk klinikk

X

 

X

Merete Blokkum

Kvalitetssjef, Fagavdeling

X

 

X

Torunn Hatlen Nøst

Kirurgisk klinikk

X

   

Hanne Grethe Geving

Kirurgisk klinikk

   

X

Johan Fr. Skomsvoll

Fagavdeling

   

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisjonsleder, seksjonssjef Einar Andersen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Revisor, ass. fylkeslege Inger Williams, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Revisor, rådgiver Toril Skjørholm, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Observatør, seniorrådgiver Wenche Skjær, Statens helsetilsyn

Deltakere på formøte:

Formøte avholdt på St. Olavs Hospital HF, Trondheim 3.9.2012 med følgende deltakere:

 • Revisjonsleder, seksjonssjef Einar Andersen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Revisor, ass. fylkeslege Inger Williams,Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Revisor, rådgiver Toril Skjørholm, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Merete Blokkum, kvalitetssjef, St. Olavs Hospital
 • Helge Haarstad, kst. fagdirektør, St. Olavs Hospital
 • Eiliv Brenna, overlege, klinikksjef, Medisinsk klinikk
 • Karen Hogstad Lund, fagansvarlig sykepleier, Medisinsk klinikk
 • Ola D. Sæther, klinikksjef, Kirurgisk klinikk
 • Ingrid Strøm, pasientkoordinator, Kirurgisk klinikk
 • Skjalg Nesjan, adm. koordinator, Kirurgisk klinikk.