Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver eventuelle avvik og merknader som ble påpekt innen det reviderte området. Temaet for tilsynet var "Vern om beboernes personlige integritet". Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Medbestemmelse og selvbestemmelse
 • Samværmed andre
 • Tvang i akutte faresituasjoner
 • Kroppsvisitasjon

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknad.

Dato: 19.08.10

Laila Christensen
revisjonsleder

Merete Tholfsen
revisor

 

 

Hilde Bøyesen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Aleris Ungplan Region Sør Skien i perioden 19.04.10 -. Revisjonen inngår som en del av fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter Lov om barnevernfienester (bv1) §§ 2-3 fjerde ledd bokstav c) og 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om institusjonen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak institusjonen har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av institusjonens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten spesielle forhold

Aleris Ungplan Region Sør Skien er en privat barnevernsorganisasjon som omfatter 9 avdelinger/ bofellesskap og et fosterhjem med særlige forutsetninger i medhold av bv1 § 4-27.

Institusjonen gir tilbud om plassering etter bv1 §§ 4-4 femte ledd, 4-12, 4-24 og 4-26 til ungdom i alderen 13 — 18 år.

Bofellesskapene er tilpasset ungdom som ikke tilrådes en plass i større institusjoner, men som trenger et forsterket tiltak i form av tett oppfølging og bemanning.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt den 19.04.10. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt den 03.06.2010

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble av avholdt den 03.06.2010

4. Hva tilsynet omfattet

Hovedtema for dette tilsynet var "Vem om beboernes personlig integritet". Tilsynet ble avgrenset til å undersøke om institusjonen sikrer ivaretakelse av beboernes personlige integritet i situasjoner som omhandler:

 1. Medbestemmelse og selvbestemmelse
 2. Samværmed andre
 3. Tvang i akutte faresituasjoner
  -holding
  -isolering
 4. Kroppsvisitasjon

Ad 1) Tilsynet undersøkte om det er lagt til rett for at beboeme får delta i utformingen av dagliglivets rutiner ved institusjonen. I tillegg hadde vi fokus på om institusjonen blir drevet på en slik måte at beboeme blir vist respekt og har rett til å bestemme i personlige spørsmål, som for eksempel ved valg av utdanning og fritidsaktiviteter.

Ad 2) Tilsynet undersøkte om beboerne får ha det samværet med andre som han eller hun ønsker, om institusjonen legger til rette for å motta besøk og om eventuelle begrensninger foretas etter en individuell vurdering.

Ad 3) Ved-dette tilsynet så ikke-på hvordan institusjonen-ivaretar at vilkårene for bruk av tvang er oppfylt før tvangen blir utført. Tilsynet var begrenset til en undersøkelse av hvordan institusjonen ivaretar beboernes personlige integritet under selve utførelsen av holding og isolering når det er nødvendig for å avverge fare på person eller vesentlig skade på eiendom.

Ad 4) Når det gjelder kroppsvisitasjon var tilsynet også her begrenset til en undersøkelse av hvordan institusjonen ivaretar beboemes personlige integritet ved utforelsen av kroppsvisitasjon.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17.07.1992
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.1967
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon av 12.12.2002
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling av 11.12.2003
 • Forskrift om krav til kvalitet og intemkontroll i barneverninstitusjoner av 10.06.2008

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonsoversikt over Aleris Ungplan Region Sør Skien
 • Oppdatert utgave av håndbok over rutiner/prosedyrer/husreglement
 • Oppdatert liste over ansatte i bofellesskapene med stillingsbenevnelse og ansettelsesdato
 • Plasseringsvedtak og tiltaksplaner for institusjonens beboere

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tvangsprotokoller som omhandlet kroppsvisitasjon
 • Opplæringsplan
 • Oppstilling over beredskapsvaktens oppgaver
 • Stillingsbeskrivelse for
  -regiondirektør
  -fagkonsulent
  -avdelingsleder
  -miljøterapeut
  -miljøarbeider
 • Avviksmeldingsskjema
 • Prosedyre for registrering og behandling av avvik

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev av 19.04.10 fra fylkesmannen med varsel om tilsyn
 • Brev fra Aleris Ungplan Region Sør Skien mottatt 14.05.10 med oversendelse av etterspurt dokumentasjon
 • E-post av 26.05.10 fra fylkesmannen med liste over ønskede intervjuobjekter
 • E-post fra Aleris Ungplan Region Sør Skien vedlagt nytt organisasjonskart grunnet nylig omorganisering samt en bekreftelse på hvem som ville stille til intervju
 • E-post av 02.06.10 fra fylkesmannen med endelig program for tilsynsbesøket

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakeme på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet
Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Jan Toe Rosland

Regiondirektør

X

X

X

Lars Kittelsen

Avdelingsleder

X

X

X

Anne Lise Strand

Miljøterapeut

X

X

X

Jørn Nilsen

Miljøarbeider

X

X

X

Mats Pedersen

Avdelingsleder

X

X

X

Henning Pedersen

Miljøarbeider

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Merete Haugen, rådgiver (revisor)
Merete Tholfsen, rådgiver (revisor)
Laila Christensen, rådgiver (revisjonsleder)