Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Tilsyn med avtalespesialister i psykisk helsevern ble valgt av fylkeslegemøte i Helseregion Sør-Øst som tema for regionalt tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2010. Bakgrunnen for valget var at det foreligger lite eller ingen tilsynserfaring på dette feltet.

Selve tilsynsbesøket hos fant sted 03.06.2010. Rapporten beskriver de eventuelle avvik og merknader som ble påpekt innen de aktuelle områdene for tilsynet:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Hvordan forsvarligheten i pasientbehandlingen sikres ved samhandling med henvisende instans (for eksempel i forhold til utskriving av vanedannende medikamenter), og i utredning og behandling av pasientene.
 • Helsepersonells oppfølging av plikter tilknyttet føring og oppbevaring avpasientjournal.
 • Organisering og rutiner som sørger for at disse forhold kvalitetssikres

Ved tilsynet med avtalespesialist Johannes Barstad Dysthe ble det ikke gitt avvik eller merknader.

Dato: 01.07.2010

Ass.fylkeslege Yngve Holmern
Helsetilsynet i Telemark,
Helsetilsynet i Vest-Agder,
leder av tilsynsteamet

Seniorrådgiver Kristin Hagen Aarsland
medlem av tilsynsteamet

 

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med avtalespesialist/psykiater i perioden 20.04.2010 - 01.07.2010. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Telemark gjennomfører i inneværende år. Tilsynet er initiert på bakgrunn av beslutning i regionalt fylkeslegemøte 10.11.09 om å føre tilsyn med avtalespesialister (psykiatere og psykologspesialister) som ett av to regionale tilsyn med spesialisthelsetjenesten i Helseregion Sør-Øst i 2010. En arbeidsgruppe nedsatt av kontaktfylkeslegen har forberedt tilsynet, valgt ut tilsynsområder og foretatt avgrensninger.

Kontaktfylkeslegen har utpekt tilsynssteam, og har besluttet at disse tilsynene skal gjennomføres ved at tilsynsteamene benytter fagrevisor med egen erfaring fra avtalespesialistpraksis. Hvert revisjonsteam dekker 3 fylker.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten drives i henhold til krav som er satt i lov og forskrift, og om avtalespesialisten på systematisk måte sikrer kvalitet i tjenesten ut fra prinsipper som er nedfelt i internkontrollforskriften.

Tilsynet er gjennomført ved gransking av forhåndsinnhentet informasjon og stedlig dokumentgjennomgang, intervju med avtalespesialisten og besiktigelse av virksomhetens lokaler.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid utenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Har drevet psykiater-praksis med driftstilskudd fra fylkeskommunen siden 1989, senere etter avtale med regionalt helseforetak (RHF). Aktuelle avtale gjelder fra 01.01.09 og innebærer avtalehjemmel i 100% stilling som tilsvarer 1050 konsultasjoner pr.år. Praksisen er-en enepraksis, uten hjelpepersonell. Det er kontoifellesskap med 3 psykologspesialister som også alle har separatavtale med HelseSør-Øst RHF, - ikke gruppepraksis. Lokalene ligger i 5.etg. sentralt i Porsgrunn, tilgang for bevegelseshemmede ved rullestolsrampe i inngangspartiet, heis og handicap-toalett. Det er etablert journalsystem PsykBase, med supportavtale med In3supportAS. Elektronisk innrapportering til Norsk pasientregister(NPR) foretas som en del av avtalen med RHF.

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri fra 1982, i psykiatri (voksenpsykiatri ) fra 1984 og er godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi fra 1992. Ved siden av klinisk virksomhet er det definert inn i avtalen med RHF å drive veiledning av LIS-leger ved Sykehuset Telemark HF. Den kliniske virksomhet omfatter et vidt spekter av lidelser, men vesentlig angst- og depresjonstilstander hos voksne.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varselbrev ble utsendt 20.04.2010.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 03.06.2010.

Intervjuer

Avtalespesialist Dysthe ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 03.06.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet følgende områder: Mottak og håndtering av henvisninger. Hvordan forsvarligheten i pasientbehandlingen sikres ved samhandling med henvisende instans (for eksempel i forhold til utskriving av vanedannende medikamenter) , og i utredning og behandling av pasientene. Helsepersonells oppfølging av plikter knyttet til føring og oppbevaring av pasientjournal. Organisering og rutiner som sørger for at disse forhold kvalitetssikres.

5. Funn

Det er ved tilsynet ikke avdekket forhold som gir grunn til å gi avvik. Det ble heller ikke gitt merknader.

6. Regelverk

 • Lov av 30.03.1984 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten.
 • Lov av 02.07.1999 nr 64 om helsepersonell mv.
 • Lov av 02_07.1999 nr 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 02.07.1999 nr 63 om pasientrettigheter.
 • Lov av 18.05.2001 nr 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger.
 • Forskrift av 21.12.2000 nr 1385 om pasientjournal.
 • Forskrift av 20.12.2002 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kopi av individuell avtale mellom avtalespesialisten og Helse Sør-Øst RHF
 • Avtalespesialistens skriftlige beskrivelse av sin praksis, sin faglige kompetanse og faglige vedlikehold og praksisens faglige profil
 • Helsedirektoratets tilbakemelding på aktivitetsdata innrapportert til NPR for 2009

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisj onsbesøket:

 • 10 journaler for pasienter der behandlingen var avsluttet i 2009
 • 5 journaler for pasienter der behandling var avsluttet i 2010
 • 3 journaler for pasienter der behandling fortsatt pågår
 • Tilsynsteamet mottok under tilsynet sjekklister for rutiner på følgende områder: Behandling av henvisninger og venteliste, journalføring, epikrise, oppbevaring av pasientjournaler.

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Telemark:

 • Varselbrev av 20.04.2010
 • Dokumentoversendelse av 07.05.2010 fra avtalespesialist.
 • Programbrev av 12.05.2010
 • Skriftlige tilleggsopplysninger ble mottatt av tilsynsteamet 13.06.10 (etter selve tilsynsbesøket)

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet:

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Senorrådgiver/jurist Kristin Hagen Aarsland, Helsetilsynet i Vest-Agder
Fagrevisor/psykiater Gro Guttormsen
Ass.fylkeslege/psykiater Yngve Holmern , Helsetilsynet i Telemark (leder av tilsynsteamet)