Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Tilsyn med avtalespesialister i psykisk helsevern ble valgt av fylkeslegemøte i Helseregion Sør-øst som tema for regionalt tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2010. Bakgrunnen for valget var at det foreligger lite eller ingen tilsynserfaring på dette feltet.

Selve tilsynsbesøket hos psykologspesialist fant sted 15.06.2010. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt på de områdene tilsynet omfattet:

 • Mottak og håndtering av henvisninger
 • Hvordan forsvarligheten i pasientbehandlingen sikres ved samhandling med henvisende instans, og i utredning og behandling av pasientene
 • Helsepersonells oppfølging av plikter tilknyttet føring og oppbevaring av pasientjournal
 • Organisering-og-rutiner—som-sørgerfor at disse forhold kvalitetssikres

Ved aktuelle tilsyn ble det ikke gitt avvik, men det ble gitt 1 merknad:

Avtalespesialisten kan på bedre måte systematisere og journalføre kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko.

Dato: 01.07.2010

Ass.fylkeslege Yngve Holmern
Helsetilsynet i Telemark
Helsetilsynet i Vest-Agder
leder av tilsynsteamet

Seniorrådgiver Kristin Hagen Aarsland
medlem av tilsynsteamet

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Psykologspesialist i perioden 21.04.2010 - 01.07.2010. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Telemark gjennomfører i inneværende år. Tilsynet er initiert på bakgrunn av beslutning i regionalt fylkeslegemøte den 10.11.09 om å føre tilsyn med avtalespesialister (psykiatere og psykologspesialister) som ett av to regionale tilsyn med spesialisthelsetjenesten i Helseregion Sør-øst i 2010.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten drives i henhold til krav som er satt i lov og forskrift, og om avtalespesialisten på systematisk måte sikrer kvalitet i tjenesten ut fra prinsipper som er nedfelt i internkontrollforskriften.

Tilsynet er gjennomført ved granskning av forhåndsinnhentet informasjon og ved stedlig journalgjennomgang, intervju med avtalespesialisten og besiktigelse av virksomhetens lokaler.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid utenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Har drevet praksis som psykologspesialist siden 2005 etter avtale med Helse Sør-øst regionalt helseforetak (RHF). Nåværende avtale gjelder fra 01.02.09 og innebærer avtalehjemmel i 100% stilling som tilsvarer 1050 konsultasjoner pr. år. Praksisen er en enepraksis, uten hjelpepersonell. Lokalene er i 1.etg. i en bygning der det også er kontorer for annet helsepersonell, - beliggenhet et stykke utenfor Skien sentrum. Tilgjengelighet for rullestolbrukere er ikke optimal, men tilgang er mulig ved transportabel rullestolrampe. Det er etablert elektronisk journalsystem PsykBase online. Elektronisk innrapportering til Norsk pasientregister-(NPR)-foretas-som en del av avtalen med-RHF.

Godkjent psykolog 1983 og spesialist i klinisk psykologi i 1991, godkjenningen som psykologspesialist fornyet sist i 2008. Praksisens faglige profil er preget av langtidsterapier av traumatiserte personer, altoverveiende kvinner, norske og fremmedkulturelle. Problematikk dreier seg i stor grad om PTSD , dissosiative lidelser og tilknytningsproblemer på bakgrunn av omsorgssvikt, overgrep, krigshendelser, tapsopplevelser. Behandlingen er faseorientert med vekt på stabiliseringsarbeid før man nærmer seg bearbeiding av traumer.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varsel om tilsyn ble utsendt 21.04.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 15.06.2010.

Intervjuer

Avtalespesialist ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring

Sluttmøte ble avholdt 15.06.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet følgende områder: Mottak og håndtering av henvisninger. Hvordan forsvarlighet i pasientbehandlingen sikres ved samhandling med henvisende instans , og i utredning og behandling av pasientene. Helsepersonells oppfølging av plikter knyttet til føring og oppbevaring av pasientjournal. Organisering og rutiner som sørger for at disse forhold kvalitetssikres.

I intervju og i journalgjennomgang så tilsynsteamet på fasene: Mottak og håndtering av søknader, oppstart/utredning, behandlingsfase og avslutningsfase.

5. Funn

Det ble ved tilsynet ikke funnet forhold som ga grunn til å gi avvik.

Det ble gitt en merknad.

Merknad 1:

Avtalespesialisten kan på bedre måte systematisere og journalføre kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko.

Merknaden er bygget på følgende:

 • I journaler fant man ikke dokumentert systematisk kartlegging av faktorer som gir økt suicidalrisikoselv hos_pasienter med depressive symptomer og_omfattende tapsopplevelser
 • I intervju ble det framholdt at trygg relasjonen til terapeuten var viktigste forebyggende faktor for pasienter i faser med økt selvmordsrisiko, og det ble nevnt eksempler på samarbeid med fastlege og institusjon i noen tilfeller hvor risikoen ble bedømt som særlig stor
 • Helsedirektoratets veileder IS-1511 "Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern" var ikke tatt i bruk som et aktivt verktøy

6. Regelverk

 • Lov av 30.03.1984 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 02.07.1999 nr 64 om helsepersonell mv.
 • Lov av 02.07.1999 nr 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
 • Lov av 02.07.1999 nr 63 om pasientrettigheter
 • Lov av 18.05.2001 nr 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger
 • Forskrift av 21.12.2000 nr 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 21.12.2002 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av tilsynet:

 • Kopi av individuell avtale mellom avtalespesialisten og Helse Sør-øst RHF
 • Avtalespesialistens skriftlige beskrivelse av sin praksis, sin faglige kompetanse og faglige vedlikehold og praksisens faglige profil
 • Kopi av Helsedirektoratets tilbakemelding på aktivitetsdata innrapportert til NPR for 2009.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 4 journaler for pasienter der behandlingen var avsluttet i 2009
 • 1 journal der behandlingen var under avslutning i juni-10
 • 5 journaler der behandling fortsatt pågår
 • 2 journaler som stikkprøve på pasientbehandling som er startet i 2010

Tilsynsteamet fikk utlevert under tilsynsbesøket et skriftlig oppsett avtalespesialisten hadde gjort for rutiner og målsetninger på sentrale områder i virksomheten, tider for gjennomgang/sjekking av rutiner, planer for videre faglig oppdatering.

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Telemark:

 • Varselbrev av 21.04.2010
 • Dokumentoversendelser av 06.05.2010 og 07.05.2010 fra avtalespesialisten
 • Programbrev av 12.05.2010

8. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver/jurist Kristin Hagen Aarsland, Helsetilsynet i Vest-Agder
Fagrevisor/psykologspesialist Ståle Reigstad
Ass.fylkeslege/psykiater Yngve Holmern, Helsetilsynet i Telemark (leder av Tilsynsteamet)