Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver hovedfunnene som ble gjort under tilsynet med fastleges legemiddelbehandling av eldre som mottar helse- og omsorgstjenester.

Revisjonen omfattet følgende områder: Fastlegens oversikt over pasientenes legemidler Fastlegens oppfølging av pasientens legemiddelbehandling Fastlegens samarbeid med hjemmesykepleien og med apotek(multidose)

Ved dette tilsynet ble det ikke funnet grunnlag til å gi avvik eller merknad.

Dato: 14.10.2010

Audhild Arnesen
revisjonsleder
Gunnar Andersen
fagrevisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlegen i perioden 19.04.10 — 14.10.10. Dette tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten til Helsetilsynet i Telemark i 2010. Tilsynet inngår som et element i en fireårig nasjonal satsing for tilsyn med helse- og sosialtjenester til eldre, utført på oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og helsepersonelloven § 30.

Tema for tilsynet er fastlegens legemiddelbehandling av eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig og som mottar helse- og omsorgstjenester og har vedtak om legemiddelhåndtering.

Formålet med tilsynet er å vurdere om fastlegen på en systematisk måte ivaretar overholder ulike krav i helselovgivningen.

Helsetilsynet i Telemark har bestemt å gjennomføre tilsyn med 2 fastleger med samme tema og i samme kommune som vi gjennomfører tilsyn med hjemmesykepleiens tjenester til eldre med behov for hjelp til legemiddelhåndtering.

Tilsynet er gjennomført på en begrenset del av legens kliniske virksomhet som går på legemiddelbehandlingen, og omfatter fastlegens iverksettelse og oppfølging av legemiddelbehandlingen til målgruppa.

Tilsynet vurderer legemiddelbehandlinga knytta til fire "markører"; polyfarmasi, warfarin, NSAID og benzodiazepiner.

Følgende deltema inngår i tilsynet:

  • Fastlegens oversikt over pasientenes legemidler
  • Fastlegens oppfølging av pasientens legemiddelbehandling
  • Fastlegens samarbeid med hjemmesykepleien og med apotek(multidose)

I dette tilsynet inngår også i hvilken grad fastlegen sikrer at pasient /pårørende får nødvendig informasjon om legemiddelbehandlingen.

Helsetilsynet i Telemark har som nevnt giennomført tilsyn med Notodden kommunes hjemmetjenester til eldre som har vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering, herunder samarbeidet med fastlegen. Dette tilsynet ble gjennomført i Tinnesmoen sone 9. og 10. 09.2010.

Tilsynet er gjennomført ved intervju og ved å granske fastlegen sine pasientjournaler.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Notodden kommune har 12300 innbyggere, derav 9200 bor i Notodden by. Det er 10 fastlegehjemler, pluss en turnuslege i kommunen. Allmennlegene er fordelt på 4 legekontorer.

Fastlegen har praksis sammen med 2 andre leger ved Notodden legesenter, og har 1200 pasienter på sin fastlegeliste, flesteparten av disse er eldre pasienter. Han har bare kurativ virksomhet og ingen kommunale oppgaver. Fastlegen benytter elektronisk pasientjournal (WinMed) og har tilgang til internett med bl.a. kommunens kvalitetssystem via Norsk Helsenett. Han har ikke inngått skriftlig avtale med kommunen om faste samarbeidsmøte med heimesjukepleien, men er i ferd med å gjøre dette.

Det er videre inngått skriftfige avtale med hjemmesykepleiens pasienter om multidosebruk.

Det er utstrakt bruk av multidose i kommunen.

3. Gjennomføring

Revisjonsvarsel ble utsendt 14.06.2010. Fastlegen ble informert om tilsynet på telefon før varslet ble sendt ut. Orientering om planlagte tilsyn gikk også til kommunen ved rådmann. Vi avgrenset tilsynet med kommunale helse-og omsorgstjenester til hjemmetjenesten i Tinnesmoen sone, og ba dem om oversikt over pasienter i denne sonen som hadde vedtak om legemiddelhåndtering og som var på fastlegens liste.

Valg av fastlege ble gjort på grunnlag av kommunen sine utarbeidde oversikter. Vi valgte de fastlegene som hadde flest pasienter på sin liste der heimesjukepleien administrerte legemiddel.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på legekontoret 25.08.10 fra kl. 09.00 til 15.00. Etter et kort åpningsmøte der hensikt med tilsynet og programmet ble presentert, ble fastlegen intervjuet om egen virksomhet.

Vi gjennomgikk 13 journaler der pasienten hadde avtale om at hjemmetjenesten i Tinnesmoen sone administrerte legemidler til pasientene. Vi sammenlignet legemiddelkortene fra hjemmetjenesten med fastlegens medisinliste i pasientjournalen. Av disse 13 journalene brukte 5 av disse warfarin. Vi gjennomgikk ytterligere 6 journaler der pasienten sto på warfarin.

Vi fikk også sett eksempel på hvordan fastlegen kommuniserer med hjemmesykepleien via fax.

Tilsynsbesøket ble avsluttet med et oppsummeringsmøte der tilsynet presenterte funn etter journalgjennomgangen og intervjuet med fastlegen. Det ble gitt informasjon om utarbeidelsen av skriftlig rapport fra tilsynet og om videre oppfølging etter tilsynsbesøket

4. Regelverk

for tilsynet er følgende lover og forskrifter:

  • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr. 15
  • Lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr. 64 Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
  • Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
  • Forskrift om fastlegeordning i kommunene av 14. april 2000 nr. 0328

5. Funn

På grunnlag av journalgjennomgangen og opplysninger som kom fram under intervjuet med fastlegen fant Helsetilsynet i Telemark ikke grunnlag for å gi avvik innenfor de utvalgte områdene.

Tilsynet har merket seg at fastlegens dokumentasjon over pasientenes legemiddel var oppdatert og oversiktelig, inkludert indikasjon og legemidlets dosering. Fastlegen gjennomfører kontinuerlig vurdering av legemiddelbehandlingen hvor pasienten står på flere enn 5 legemiddel (polyfarmasi), og hadde bevisst policy om å redusere Marevanbruk på pasienter over 90 år. Dette fant vi spor av i dokumentasjonen. Risiko for interaksjoner ble vurdert for hver pasient. Tilsynsteamet fant ingen interaksjonsrisiko som ikke var faglig vurdert. Fastlegen deIer ut pasientinformasjon til alle som får Marevanbehandling.

Han sikrer regelmessig kontroll av disse pasientene og følger opp pasienter som ikke møter til avtalt time. Kun en pasient i pasientutvalget brukte NSAID preparater.

BIant de utvalgte pasientene bie det i beskjedent omfang brukt benzodiazepiner, og det ble i liten grad funnet kombinasjon av benzodiazepiner og andre legemidler med sederende virkning på sentralnervesystemet.

Fastlegen dokumenterer at han har hatt kontakt med hjemmesykepleien ved behov.

Fastlegen orienterer skriftlig via fax enhver endring i fast legemiddelbruk til apotek og hjemmesykepleien. For pasienter i multidoseordningen blir legemiddeloversikten årlig gjennomgått av fastlege, på initiativ fra apoteket.

Det finnes få spor i pasientjournalen om informasjon til pasient om legemidlenes virkning, bivirkning og risiko. Likeledes er innholdet i fastlegens kontakt med hjemmesykepleien ofte ikke dokumentert i journal, bare at det har vært kontakt. Imidlertid så vi dokumentasjon på hvordan kommunikasjonen fungerte i praksis ved bruk av faks.

Disse forbedringspunktene ved journalføringen ble lagt fram for fastlegen, og det ble sluttmøtet drøftet muligheter for endring av dokumentasjonen.

6. Deltakere ved tilsynet

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Audhild Arnesen, revisjonsleder
Seniorrådgiver Gunnar Andersen, fagrevisor
Rådgiver Helle Devik Haugseter, revisor