Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver hovedfunnene som ble gjort under tilsynet med fastlegens legemiddelbehandling av eldre som mottar helse- og omsorgstjenester.

Revisjonen omfattet følgende områder:

 • Fastlegens oversikt over pasientenes legemidler
 • Fastlegens oppfølging av pasientens legemiddelbehandling
 • Fastlegens samarbeid med hjemmesykepleien og med apotek(multidose)

Ved dette tilsynet ble det ikke funnet grunnlag til å gi avvik eller merknad.

Dato: 14.10.2010

Audhild Arnesen
revisjonsleder

Gunnar Andersen
fagrevisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlegen i perioden 19.04.2010. — 14.10.2010. Dette tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten til Ilelsetilsynet i Telemark i 2010. Tilsynet inngår som et element i en fireårig nasjonal satsing for tilsyn med helse- og sosialtjenester til eldre, utført på oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og helsepersonelloven § 30.

Tema for tilsynet er fastlegens legemiddelbehandling av eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig og som mottar helse-og omsorgstjenester og har vedtak om legemiddelhåndtering.

Formålet med tilsynet er å vurdere om fastlegen på en systematisk måte ivaretar overholder ulike krav i helselovgivningen.

Helsetilsynet i Telemark har bestemt å gjennomføre tilsyn med 2 fastleger med samme tema og i samme kommune som vi gjennomfører tilsyn med de kommunale helse- og sosialtjenestene.

Tilsynet er gjennomført på en begrenset del av legens kliniske virksomhet avgrensa til å omhandle fastlegens iverksettelse og oppfølging av legemiddelbehandling av eldre hjemmeboende pasienter.

Tilsynet vurderer legemiddelbehandlinga knytta til fire "markører"; polyfarmasi, warfarin, NSAID og benzodiazepiner. Følgende deltema inngår i tilsynet:

 • Fastlegens oversikt over pasientenes legemidler
 • Fastlegens oppfølging av pasientens legemiddelbehandling
 • Fastlegens samarbeid med hjemmesykepleien og med apotek(multidose)

I dette tilsynet inngår også i hvilken grad fastlegen sikrer at pasient Ipårørende får nødvendig informasjon om legemiddelbehandlingen.

Helsetilsynet i Telemark har også gjennomført tilsyn med Notodden kommunes hjemmetjenester til eldre som har vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering, herunder samarbeidet med fastlegen. Dette tilsynet ble gjennomført 9. og 10.09.2010.

Tilsynet er gjennomført ved intervju og ved å granske fastlegens journaler. Rapporten omhandler funn som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av fastlegens legepraksis.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Notodden kommune har 12300 innbyggere, derav 9200 bor i Notodden by. Fastlegen har praksis sammen med 2 andre leger ved Telegata legesenter, og har 1200 pasienter på sin fastlegeliste. Han er sykehjemslege ved ett av kommunens sykehejem. Fastlegen benytter elektronisk pasientjournal (WinMed) og har tilgang til internett med bl.a. kommunens kvalitetssystem via Norsk Helsenett. Han har ikke inngått skriftlig avtale med kommunen om faste samarbeidsmøte med heimesjukepleien annenhver uke. Det er videre inngått skriftlige avtale med hjemmesykepleiens pasienter om multidosebruk. Det er utstrakt bruk av multidose i kommunene

3. Gjennomføring

Revisjonsvarsel ble utsendt 14.06.2010 Fastlegen ble informert om tilsynet per telefon før varslet ble sendt ut. Orientering om planlagte tilsyn gikk også til kommunen ved rådmann. Vi avgrenset tilsynet med kommunale helse-og omsorgstjenester til hjemmetjenesten i Tinnesmoen sone, og ba dem om oversikt over pasienter i denne sonen som hadde vedtak om legemiddelhåndtering og som hadde legen som fastlege.

Valg avfastlege ble gjort på grunnlag av kommunen sine utarbeidde oversikter. Vi valgte de legene som hadde flest pasienter på sin liste der heimesjukepleien administrerte legemiddel.

Tilsynsbesøket ble gjennomført på legekontoret 17.08.10 fra kl. 09.00 til 15.00. Etter et kort åpningsmøte der hensikt med tilsynet og programmet ble presentert, ble fastlegen intervjuet om egen virksomhet.

Vi gjennomgikk 5 journaler der pasienten hadde avtale om at hjemmetjenesten ved Tinnesmoen sone administrerte legemidler til. Deretter sammenlignet vi legemiddelkortene fra hjemmetjenesten med fastlegens medisinliste i pasientjournalen. Vi gjennomgikk ytterligere 5 journaler blant de eldste pasientene på fastlegens liste, og 10 journaler der pasienten bruker warfarin.

Tilsynsbesøket ble avsluttet med et oppsummeringsmøte der tilsynet presenterte funn etter journalgjennomgangen og intervjuet med fastlegen. Det ble gitt informasjon om utarbeidelsen av skriftlig rapport fra tilsynet og om videre oppfølging etter tilsynsbesøket.

4. Regelverk

for tilsynet er følgende lover og forskrifter:

 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr. 15
 • Lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr. 64 Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
 • Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • Forskrift om fastlegeordning i kommunene av 14. april 2000 nr. 0328

5. Funn

På grunnlag av journalgjennomgangen og opplysninger som kom fram under intervjuet med fastlegen fant Helsetilsynet i Telemark ikke grunnlag for å gi avvik innenfor de utvalgte områdene.

Tilsynet har merket seg at fastlegens dokumentasjon over pasientenes legemiddel var oppdatert og oversiktelig, inkludert indikasjon og legemidlets dosering. Fastlegen gjennomfører kontinuerlig vurdering av legemiddelbehandlingen hvor pasienten står på flere enn 5 legemiddel (polyfarmasi). Dette fant vi spor av i dokumentasjonen. Risiko for interaksjoner ble vurdert for hver pasient, og han benytter bl.a. DRUID som beslutningsstøtte. Tilsynsteamet fant ingen interaksjonsrisiko som ikke var faglig vurdert. Fastlegen deler ut pasientinformasjon fra Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) om legemiddel med stor risiko. Det ble ført egen INR-journal for warfarinbehandling. Han sikrer regelmessig kontroll av disse pasientene og følger opp pasienter som ikke møter til avtalt time.

Ingen i pasientutvalget brukte NSAID preparater.

Blant de utvalgte pasientene ble det i beskjedent omfang brukt benzodiazepiner, og det ble i liten grad funnet kombinasjon av benzodiazepiner og andre legemidler med sederende virkning på sentralnervesystemet.

Fastlegen dokumenterer at han har hatt kontakt med heimesjukepleien både ved faste møter og ved behov.

Fastlegen orienterer skriftlig via fax enhver endring i fast legemiddelbruk til apotek og hjemmesykepleien. For pasienter i multidoseordningen blir legemiddeloversikten årlig gjennomgått av fastlege, på initiativ fra apoteket.

Informasjon til pasient om legemidlenes virkning, bivirkning og risiko er i liten grad dokumentert i pasientjournalen. Det kommer heller ikke fram av journalen om det er utdelt skriftlig informasjon (NEL) til pasient. Likeledes er innholdet i fastlegens kontakt med hjemmesykepleien ofte ikke dokumentert i journal.

Disse forbedringspunktene ved journalføringen ble lagt fram for fastlegen i sluttmøte og det ble drøftet muligheter til forbedring.

6. Deltakere ved tilsynet

Fra tiIsynsmyndighetene deltok:
Seniorrådgiver Audhild Arnesen, revisjonsleder
Seniorrådgiver Gunnar Andersen, fagrevisor
Rådgiver Helle Devik Haugseter, revisor