Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver eventuelle avvik og merknader som ble påpekt innen det reviderte området. Temaet for tilsynet var Vern om beboernes personlige integritet.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Medbestemmelse og selvbestemmelse
 • Samvær med andre
 • Tvang i akutte faresituasjoner
 • Kroppsvisitasjon

Det ble ikke funnet grunnlag for avvik eller merknader ved dette tilsynet.

Merete Haugen
revisjonsleder

Laila Christensen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Skien ungdoms- og familiesenter, seksjon Klokkerhuset i perioden 11.06.2010 - 05.04.2011. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd bokstav c, jf. § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om institusjonen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak institusjonen har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøke}ser.

Rapporten omhandler kun eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen

og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av institusjonens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Skien ungdoms- og familiesenter er et statlig senter med to seksjoner; seksjon akutt og seksjon for planlagte tiltak.

 • Skien ungdoms- og familiesenter har en enhetsleder som er leder for begge seksjonene. Seksjon akutt har en seksjonssjef som har det daglige fag- og personalansvaret for akuttfunksjonen.
 • Seksjon akutt består av akuttbistand i hjemmet, 5 beredskapshjem og 6 institusjonsplasser på
 • Klokkerhuset (seksjon Klokkerhuset). Tilsynet omfattet institusjonen Klokkerhuset.
 • Klokkerhuset er en akuttinstitusjon, og gir tilbud til barn i alderen 13 - 18 år med plassering etter barnevernloven §§ 4-6, l. og 2. ledd, 4-4 5. ledd, 4-24, 4-25, 4-26 og 4-17.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 11.06.20 l O. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 31.08.201O

Intervjuer ble avholdt 31.08.1O

5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble av avholdt 31.08.201O

4. Hva tilsynet omfattet

Hovedtema for dette tilsynet var "Vern om beboernes personlig integritet".

Tilsynet ble avgrenset til å undersøke om institusjonen sikrer ivaretakelse av beboernes personlige integritet i situasjoner som omhandler:

 1. Medbestemmelse og selvbestemmelse
 2. Samvær med andre
 3. Tvang i akutte faresituasjoner holding isolering
 4. Kroppsvisitasjon

Ad 1) Tilsynet undersøkte om det er lagt til rett for at beboerne får delta i utformingen av dagliglivets rutiner ved institusjonen. I tillegg hadde vi fokus på om institusjonen blir drevet på en slik måte at beboerne blir vist respekt og har rett til å bestemme i personlige spørsmål, som for eksempel ved valg av utdanning og fritidsaktiviteter.

Ad 2) Tilsynet undersøkte om beboerne rar ha det samværet med andre som han eller hun ønsker, om institusjonen legger til rette for å motta besøk, og om eventuelle begrensninger foretas etter en individuell vurdering.

Ad 3) Ved dette tilsynet så vi ikke på hvordan institusjonen ivaretar at vilkårene for bruk av tvang er oppfylt før den blir utført. Tilsynet var begrenset til en undersøkelse av hvordan institusjonen ivaretar beboernes personlige integritet under selve utførelsen av holding og isolering der det er nødvendig for å avverge fare for skade på person eller vesentlig skade på eiendom.

Ad 4) Når det gjelder kroppsvisitasjon var tilsynet også her begrenset til en undersøkelse av hvordan institusjonen ivaretar beboernes personlige integritet ved utførelsen av kroppsvisitasjon.

5. Funn

Det ble ikke funnet grunnlag for avvik eller merknader.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17.07 1992
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.1967
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon av 12.12.2002
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling av 11.12.2003
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner av l 0.06.2008

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for Skien ungdoms- og familiesenter
 • Liste over ansatte
 • Vedtak om plassering av ungdom som bor på Klokkerhuset
 • Institusjonsplan for Skien ungdoms- og familiesenter, seksjon Klokkerhuset
 • Vedlegg til institusjonsplan for Skien ungdoms- og familiesenter, seksjon
 • Klokkerhuset
 • Opplæringsplan 2010
 • Plan for internopplæring 2010
 • Sjekklister for: kartleggingsteamet, arbeidsgruppene, ledende miljøterapeut, overlapping og planlegging av vaktene, ansvarsvakt dag/kveld
 • Beskrivelse av særkontaktens oppgaver
 • Struktur op Klokkerhuset
 • Samarbeidsavtale mellom Stigeråsenprosjektet og Klokkerhuset ungdomssenter
 • Rutine for håndtering av medikamenter
 • Rutine for oppbevaring av konfidensielle papirer på Klokkerhuset
 • Skjema for melding om flytting for barn/unge til/fra barneverninstitusjoner i Telemark
 • Rutine for markering av høytider
 • Skjema: notat for registrering av akutte henvendelser
 • Avtale om kjøp av plasser i privat barneverninstitusjon
 • Leiekontrakt for lokaler
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • Tvangsprotokoller for 2010 som omhandler kroppsvisitasjon
 • Husregler for Klokkerhuset
 • Rutine for kroppsvisitasjon
 • Avviksskjema

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev av 11.06.2010 fra Fylkesmannen med varsel om tilsyn og foreløpig program.
 • Brev fra Skien ungdoms- og familiesenter av 19.07.2010 med oversendelse av etterspurt dokumentasjon.
 • E-post av 30.08.2010 fra Fylkesmannen med bekreftelse på program for tilsynsbesøket.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Merete Haugen, rådgiver (revisor)
Laila Christensen, rådgiver (revisor)
Merete Tholfsen, rådgiver (revisjonsleder).

Merete Tholfsen sluttet hos fylkesmannen 01.02.11, og Merete Haugen overtok som ansvarlig for tilsynet.