Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver det avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tema for tilsynet var " Vern om beboerens personlig integritet". Systemrevisjonen omfattet undersøkelse av hvorvidt institusjonen sikrer at beboernes personlige integritet blir ivaretatt.

Det ble avdekket ett avvik:

Institusjonen sikrer ikke at det blir foretatt individuelle vurderinger når beboernes rett til samvær med andre begrenses.

Dato: 22.09.2010

Merete Haugen
revisjonsleder

Merete Tolfsen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Vest - Telemark barne-, ungdoms- og familiesenter i perioden 14.04.10 - 22.09.10. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn barneverninstitusjoner i henhold til lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd bokstav c, jf § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Vest Telemark barne-, ungdoms  - og familiesenter er et statlig senter med tre avdelinger; en heldøgnsinstitusjon, en avdeling for familiebaserte tjenester, og en avdeling med familiehjem. Tilsynet omfatter heldøgnsinstitusjonen Vest - Telemark barne-, og ungdomssenter. Senteret har en enhetsleder som er leder for alle tre avdelingene, samt en seksjonssjef som er stedfortreder for enhetsleder samt daglig ansvarlig for institusjonsdriften. Vest - Telemark barne-, og ungdomssenter er en langtidsinstitusjon med 5 plasser, og gir tilbud om plassering etter barnevernloven §§ 4-4,5.1edd, 4-12, 4-24 og 4-26 til 5 barn i alderen 13 — 18 (20) år.

 

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 14.04.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmote ble avholdt 16.06.2010.

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet

Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 23.06.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Hovedtema for dette tilsynet var " Vern om personlig integritet".

Tilsynet ble avgrenset til en undersøkelse om hvorvidt institusjonen sikrer ivaretakelse av beboerens personlige integritet i situasjoner som omhandler:

 • Medbestemmelse og selvbestemmelse
 • Samvær med andre
 • Tvang i akutte faresituasjoner
  -holding
  -isolering
 • Kroppsvisitasjon

Ad 1) Tilsynet undersøkte om det er lagt til rette for at beboerne får delta i utformingen av dagliglivets rutiner ved institusjonen. I tilegg hadde vi fokus på om institusjonen blir drevet på en slik måte at beboeren blir vist respekt og har rett til å bestemme i personlige spørsmål, som for eksempel ved valg av utdanning og fritidsaktiviteter.

Ad 2) Tilsynet undersøkte om beboerne får ha det samvær med andre som han eller hun ønsker, om institusjonen legger til rette for å motta besøk, og om eventuelle begrensinger foretas etter en individuell vurdering.

Ad 3) Ved dette tilsynet så vi ikke på hvordan institusjonen ivaretar at vilkårene for bruk av tvang er oppfylt før den blir utført. Tilsynet var begrenset til en undersøkelse av hvordan institusjonen ivaretar beboerens personlige integritet under selve utførelsen av holding og isolering der det er nødvendig for å avverge fare på person eller vesentlig skade på eiendom.

Ad 4) Når det gjelder kroppsvisitasjon var tilsynet også her begrenset til en undersøkelse av hvordan institusjonen ivaretar beboerens personlige integritet ved utførelsen av kroppsvisitasjon.

5. Funn

Avvik 1:

Institusjonen sikrer ikke at det blir foretatt individuelle vurderinger når beboernes rett til samvær med andre begrenses

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Barnevernloven § 5-9, jf. rettighetsforskriftens §§ 2,5, og 7, jf. forskrift om internkontroll i institusjoner kap. 2

Avviket bygger på følgende:

 • Beboere har som hovedregel ikke lov til å være kjærester under opphold ved institusjonen. Beboerne blir informert om at mulige konsekvenser hvis de inngår kjæresteforhold, vil være at de må flytte.
 • Kjærester ved institusjonen får i utgangspunktet ikke være på hverandres rom. Hvis beboere har besøk av det motsatte kjønn på rommet sitt, har institusjonen en generell regel om at døren må være åpen.
 • Institusjonen har en generell husordensregel som omhandler fysisk kontakt mellom beboerne. Denne slår fast at det ikke er lov å vise kjæresteatferd på institusjonen. Ved brudd på denne regelen blir konsekvensen at kontakt mellom ungdommene må begrenses og at voksne alltid må være tilstede når ungdom er sammen.
 • Personalet får opplæring i samsvar med denne regelen
 • Rettighetsforskriftens krav på dette området er ikke tilstrekkelig kjent for de ansatte.
 • Institusjonen foretar ikke en systematisk gjennomgang av driften for å av dekke eventuelle sårbare områder.
 • Det er utarbeidet avviksskjema for rapportering av det institusjonen kaller alvorlige avvik, men de ansatte vet ikke hvilke hendelser som eventuelt skal rapporteres. Pr. tilsynsdagen forelå det ikke noen utfylte skjema.

Kommentar:

Beboere på barnevernsinstitusjon har rett til å bestemme i personlige spørsmål og være sammen med andre etter eget ønske, jf Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon § 5. Begrensinger i denne retten kan gjøres av hensyn til alder og modenhet, formålet med oppholdet og institusjonens ansvar for driften, herunder ansvar for trygghet og trivsel. Institusjonen kan ikke ha en generell regel som sier at beboerne ikke kan være alene med andre beboere /besøkende på eget rom eller i fellesrom. De kan heller ikke ha en generell regel som innskrenker retten til å være kjærester hverken innefor, eller utenfor institusjonens vegger. Institusjonen ansatte har en rett og en plikt til å sette nødvendige grenser i foreldrenes sted, samt tilrettelegge for trygghet og trivsel for alle. I gitte situasjoner vil dette kunne bety at en etter en konkret og individuell vurdering kan bestemme at kjærester ikke har lov til å være på rommene til hverandre, eller at en ikke har lov til å motta besøk av visse personer.

6. Regelverk

Lov om barneverntjenester av 17.07 1992 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.1967 Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon av 12.12.2002 Forskrift om tilsyn med barn i barneveminstitusjoner for omsorg og behandling av 11.12.2003 Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner av 10.06.2008

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan for Vest- Te1emark barne-, ungdoms- og familiesenter
 • Organisasjonskart. Arbeids-, og funksjonsbeskrivelser
 • Rutinehåndbøker/prosedyrer/husreglement
 • Liste over ansatte med stillingsbetegnelse og tilsettingsdato
 • P1asseringsvedtak og tiltaksplaner for institusjonens beboere
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • Sjekkliste vaktansvarlig
 • Opplæringsplan for Vest — Telemark barne-, ungdoms- og familiesenter
 • 4 tvangsprotokoller som omhandlet kroppsvisitasjon
 • Referatbok fra ungdomsmøte
 • Sakliste/møteplan for ledermøte
 • Avviksskjema

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev av 14.04.2010 fra fylkesmannen med varsel om tilsyn.
 • Brev fra Vest- Telemark barne-, ungdoms- og familiesenter datert 14.05.2010 med oversendelse av etterspurt dokumentasjon.
 • E-post av 31.05.2010 fra Vest —Telemark barne-, ungdoms- og familiesenter som bekrefter intervjuliste.
 • Foreløpig rapport etter tilsyn ved Vest- Telemark barne-, ungdom og familiesenter datert 08.07.2010.
 • Brev fra Vest- Telemark barne-, ungdom og familiesenter, datert 22.07.2010 med tilbakemelding på foreløpig rapport.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Tove Dalene Wærnes ( revisor)
Merete Tholfsen (revisor)
Merete Haugen ( revisjonsleder)