Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver eventuelle avvik og merknader som ble påpekt innen det reviderte området. Temaet for tilsynet var ”Institusjonens rutiner og praksis for føring av tvangsprotokoller og behandling av klager på bruk av tvang”.

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknad.

Dato: 23.06.11

Laila Christensen
revisjonsleder

Tove Dalene Wærnes
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Aleris Ungplan & BOI AS, Region Sør Skien, i perioden 29.03.11 – 22.06.11. Revisjonen inngår som en del av fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter Lov om barneverntjenester (bvl) § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om institusjonen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak institusjonen har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av institusjonens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Aleris Ungplan & BOI AS, Region Sør Skien er en privat barnevernsorganisasjon som omfatter 9 avdelinger/bofellesskap og et fosterhjem med særlige forutsetninger i medhold av bvl § 4-27.

Institusjonen gir tilbud om plassering etter bvl §§ 4-4 femte ledd, 4-12, 4-24 og 4-26 til ungdom i alderen 13 – 18 år.

Bofellesskapene er tilpasset ungdom som ikke tilrådes en plass i større institusjoner, men som trenger et forsterket tiltak i form av tett oppfølging og bemanning.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfatter følgende aktiviteter:

Revisjonsvarselet ble sendt ut 29.03.11. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøtet ble avholdt 30.05.11.

Intervjuene ble avholdt 30.05.11 og 5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøtet ble avholdt 30.05.11.

4. Hva tilsynet omfattet

Hovedtema for dette tilsynet var ”Institusjonens rutiner og praksis for føring av tvangsprotokoller og behandling av klager på bruk av tvang”.

Tilsynet ble avgrenset til å undersøke om institusjonen fører tvangsprotokoller som sikrer ivaretakelse av ungdommenes klagerettigheter.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17.07.1992
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.1967
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon av 12.12.2002
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling av 11.12.2003
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner av 10.06.2008

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart over Aleris Ungplan, Region Sør Skien
 • Oppdatert liste over ansatte i bofellesskapene med stillingsbenevnelse og ansettelsesdato
 • Institusjonsplan
 • Opplæringsplan for 2011
 • Oppdatert utgave av rutinehåndbok
 • Prosedyrer tvang, protokollføring og avviksbehandling
 • 30 siste ferdigbehandlede tvangsprotokoller

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 5 siste ferdigbehandlede avviksskjemaer
 • 2 tvangsprotokoller
 • Stillingsbeskrivelse for
  - regiondirektør
  - fagkonsulent
  - avdelingsleder
 • Stillingsoversikt i Aleris Ungplan
 • Aleris Ungplan & BOI – organisering

Korrespondanse mellom Aleris Ungplan Region Sør Skien (virksomheten) og fylkesmannen:

 • Brev av 29.03.11 fra fylkesmannen til virksomheten med varsel om tilsyn
 • Etterspurt dokumentasjon i varsel av 29.03.11 mottatt fra virksomheten 26.04.11
 • E-post av 05.05.11 fra fylkesmannen til virksomheten med liste over ønskede intervjuobjekter
 • E-post av 19.05.11 fra fylkesmannen med endelig program for tilsynsbesøket
 • Foreløpig rapport med frist for uttalelse sendt virksomheten den 15.06.11.
 • E-post av 22.06.11 fra virksomheten til fylkesmannen om at den ikke hadde noen kommentarer til den foreløpige rapporten.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Tove Dalene Wærnes, sosionom (revisor) Laila Christensen, jurist (revisjonsleder)