Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Opplysning, råd og veiledning til rusmiddelmisbrukere
 • Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere – praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon.
 • Oppfølging av rusmiddelmisbrukere i behandlingsopplegg. Nødvendige tiltak ved avslutning av institusjonsopphold.

Dato: 17.08.11

Nina Eide
revisjonsleder

Inger Tveit Espeland
revisor

 

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Nome kommune i perioden 08.03.11 – 17.08.11. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet som Fylkesmannen i Telemark gjennomfører i inneværende år.

I følge lov om sosiale tjenester § 2-6 er fylkesmannen gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunens virksomhet etter kapittel 4, 4A, 6. og 7. Hensikten er å undersøke om virksomheten driver i samsvar med lov og forskrift.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Nome kommune har ca. 6 530 innbyggere.

Kommunen er inndelt i fire etater: Teknisk etat, Skole- og barnehageetaten, Helse- og omsorgsetaten og kultur- og næringsetaten. Foruten Nav er det Helse- og omsorgetaten som organiserer de avdelingene som har en rolle i kommunens rusarbeid.

Nav-kontoret har ansvaret for rusarbeidet og er direkte underlagt rådmann.

Nav-kontoret er inndelt i veiledningsteam og oppfølgings- og markedsteam. Sistnevnte team har hovedansvaret for tjenester til rusmiddelavhengige i Nome kommune. Tjenester etter kapittel 4 i lov om sosiale tjenester blir også utført av hjemmetjenesten og psykisk helsetjeneste.

Antall rusmiddelavhengige i kommunen anslås å være ca. 200.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 08.03.11. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 08.06.11.

Intervjuer

7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet

Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 09.06.11.

Hva tilsynet omfattet

Område 1: Tjenester rettet mot alle rusmiddelmisbrukere

Herunder:

 • Opplysning, råd og veiledning
  Lov om sosiale tjenester §§ 2-1 første og annet ledd, jf. 6-1, jf. 4-1
 • Innretning og tilgjengelighet av støttetiltak
  Lov om sosiale tjenester §§ 2-1 første og annet ledd, jf. 6-1, jf. 4-2 a, c, og d.
 • Rettssikring av tilgangen til støttetiltak
  Lov om sosiale tjenester §§ 2-1 første og annet ledd, jf. 6-1, jf. 4-2 a, c, og d, 4-3, jf. 8-1.

Område 2: Tjenester overfor rusmiddelmisbrukere under rehabilitering

Herunder:

 • Oppføling i behandlingsopplegg.
  Lov om sosiale tjenester §§ 2-1 første og annet ledd og 6-1 fjerde ledd, jf. første ledd, jf. 4-1
 • Nødvendige tiltak ved avslutning av et institusjonsopphold.
  Lov om sosiale tjenester §§ 2-1 første og annet ledd og 6-1 fjerde ledd, jf. første ledd, jf. 4-1

Funn

Avvik 1:

Ansvar og myndighet tilknyttet praktisk bistand og opplæring er ikke klart plassert i Nome kommune.

Myndighetskrav: §§ 2-1 første og annet ledd, jf. 6-1, jf. 4-2 a, jf. § 4-3. Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Avviket bygger på følgende:

 • Det er ulik oppfatning blant de ansatte hvor ansvaret for praktisk bistand og opplæring er plassert.
 • I samarbeidsavtalen mellom Nome kommune og Nav Telemark går det ikke fram hvor ansvaret for rusarbeidet, herunder praktisk bistand og opplæring, er plassert i Nome kommune. Det er ikke fremlagt styrende dokumenter som viser hvor ansvaret for praktisk bistand og opplæring er plassert.
 • Det er ikke sett på risiko og sårbarhet knyttet til praktisk bistand og opplæring.

Avvik 2:

Ikke alle som mottar praktisk bistand og opplæring fra Nav, har enkeltvedtak på sine tjenester.

Myndighetskrav: Forvaltningslovens § 2, jf. § 23, jf. sosialtjenestelovens §§ 2-1 første og annet ledd, jf. 6-1, 4-2 a, 4-3 jf. 8-1, forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Avviket bygger på følgende:

 • Kun 4 av 28 personer med tjenestetilbud hadde enkeltvedtak på tildelt tjenester.
 • Nav kontoret presenterte ikke skriftlige rutiner eller prosedyrer for å fatte vedtak på tjenester etter kapittel 4, i forkant av tilsynet eller i løpet av tilsynsdagene.

Kommentar:

Praktisk bistand og opplæring i hjemmet kan omfatte rengjøring, veiledning knyttet til matlaging, handling, vasking, rydding, klesvask, regler og retningslinjer, normer, praktiske gjøremål og annen opplæring i det å bo. Det skal være klart definert hvilke virksomhet/er i kommunen som er tillagt ansvaret for denne tjenesten.

Formålet med hjelpen er å sikre at vedkommende skal kunne bo og beholde eget hjem.

Det må søkes hjelp til tjenesten, og kommunen skal fatte vedtak. Vedtaket skal inneholde opplysninger om søknaden er innvilget helt eller delvis. I vedtaket skal følgende framgå: Faktiske forhold, kommunens vurdering, lovgrunnlag og klageadgang/frist. Det skal også fremgå hvor klagen skal sendes.

Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967
 • Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunen etter lov av 13. desember 1991 om sosiale tjenester m.v.
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart over Nav Nome.
 • Organisasjonskart over Nome kommune med stilling og navn. Organisering og oppgavefordeling i Nav Nome.
 • Stillingsbeskrivelse for ansatte i Nav Nome – teamkoordinator oppfølging og markedsteam. Stillingsbeskrivelse for ansatte i Nav Nome – veileder/miljøterapeut (ruskonsulent). Stillingsbeskrivelse for ansatte i Nav Nome – veileder/boveileder
 • Ruspolitisk plan for Midt-Telemark – Bø, Nome, Sauherad Plan for etablerte rusmisbrukere i Midt-Telemark Delegasjon av beslutningsmyndighet m.v. til Nav leder
 • Rutiner for arbeid med rusmiddelmisbrukere og pårørende; ved Nav Nome
 • Samarbeidsavtale mellom Nome kommune og Nav Telemark.
 • Søknad om tjenester fra helse- sosial- og omsorgsetaten - hjemmehjelp
 • Henvisning av bruker
 • Søknad om tjenester fra helse- sosial- og omsorgsetaten - hjemmehjelp
 • Søknad om tjenester fra helse- sosial- og omsorgsetaten – hjemmehjelp og hjemmesykepleie.
 • Melding om vedtak – hjemmehjelp
 • Melding om vedtak – hjemmehjelp
 • Melding om vedtak – hjemmehjelp
 • Melding om vedtak – oppfølging av ruskonsulent.
 • Melding om vedtak – oppfølging fra miljøterapeut.
 • Melding om vedtak – oppfølging.
 • Melding om vedtak – oppfølging fra miljøterapeut.
 • Søknad om oppføling fra miljøterapeut.
 • Søknad om oppføling fra miljøterapeut.
 • Søknad om oppføling fra miljøterapeut.
 • Søknad om oppføling fra miljøterapeut og ruskonsulent.
 • Administrativt vedtak – støttekontakt.
 • Referat fra støttekontaktmøte i Nav.
 • Administrativt vedtak – opphold på Evangeliesenter.
 • Administrativt vedtak – opphold på Evangeliesenter.
 • Internkontroll for Nav Nome.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 5 mapper fra psykiatritjenesten
 • 4 mapper fra Nav
 • Avtale ST, Sykehuset Telemark og Nome kommune ( refusjon i forbindelse med utlevering til Lar pasient )
 • Avvikshåndteringsskjema – to skjemaer
 • Kvalitetssystem, tverrfaglig lederteam. ( prosedyre)
 • Utkast til lokal kompetanseplan – ikke ferdig behandlet på tilsynstidspunktet. Strategiskkompetanseplan for helse- og omsorgsetaten, datert 07.06.11

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Telemark:

 • 19. mai – mail til kontaktperson med forespørsel og ytterligere dokumentasjon.
 • 27. mai – oversendelse av dagsprogram på mail og pr. post.
 • 6. juni – mail til kontaktperson vedrørende dokumentasjon for gjennomgang under tilsynet. Telefonsamtaler med kontaktperson.
 • Ettersendt fra kvalitetssystemet for helse- og omsorgsetaten – søknad om tjenester – prosedyre.

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Nina Eide, rådgiver/revisjonsleder
Inger Tveit Espeland, seniorrådgiver/revisor
Merethe Bonsaksen, rådgiver/observatør