Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Om Sauherad kommune, ved hjemmetjenesten for psykisk utviklingshemmede sikrer:

 1. at grunnleggende behov blir ivaretatt, med spesielt fokus på ernæring og aktivitet
 2. at ulovlig makt og tvangsbruk ikke finner sted

Under tilsynet ble det gitt følgende avvik:

l. Kommunen har ikke fattet vedtak om planlagt bruk av tvang og makt etter sosialtjenesteloven kapittel 4A.

Dato: 19.12.11

Trine Evensen
revisjonsleder

Audhild Arnesen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sauherad kommune i perioden 18.08.11 - 19.12.11. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens og Helsetilsynets planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fu11stendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

Sauherad kommune er organisatorisk inndelt i 16 enheter, der Helse- og rehabiliteringsenheten er en av enhetene. Hjemmetjenesten for psykisk utviklingshemmede er organisert under Helse- og rehabiliteringsenheten, og ledes av en avdelingsleder som er sosionom/diakon.

Rådmannen opplyser at denne organiseringen skal tas opp til ny vurdering om kort tid. Hjemmetjenesten for psykisk utviklingshemmede gir tjenester til 11 personer. Kommunen har 7 boliger med heldøgns bemanning. Hjemmetjenesten for psykisk utviklingshemmede har 40 ansatte, kun en av disse er vernepleier.

Kommunen tilbyr dagtilbud gjennom Aktivitetssenteret, som ledes av vernepleier. Noen brukere har også dagtilbud ved Sauherad og Bø Produkter, og Notodden Vekst.

Fylkesmannen har ikke mottatt meldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner etter sosialtjenesteloven kapittel 4A for 201 O og 2011.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 18.08.11. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 21.1 0.11.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet. Enhetsleder for Helse- og rehabilitering var innkalt til intervju og åpningsmøte/sluttmøte, men var forhindret fra å møte, rådmannen ble derfor intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 21.1 O.l l.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet om Sauherad kommune sikrer:

 1. at grunnleggende behov blir ivaretatt, med spesielt fokus på ernæring og aktivitet
 2. at ulovlig makt og tvangsbruk ikke finner sted.

5. Funn

Det ble ikke gjort funn som gav grunnlag for å gi avvik eller merknad på område l.

Avvik 1:

Kommunen har ikke fattet vedtak om planlagt bruk av tvang og makt etter sosialtjenesteloven kapittel 4A.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Sosialtjenesteloven § 4A-5, tredje ledd, jf. § 4A-7, jf. § 4A-8, jf. internkontrollforskriften §§ 3 og 4.

Avviket bygger på følgende:

 • Det fremgikk ved intervju at en bruker har begrensninger i tilgang på egne eiendeler ved at et rom i leiligheten låses av.
 • Det fremgikk ved intervju at det brukes et planlagt tiltak som består i at brukeren må sitte på hendene sine ved uønsket atferd.
 • Det fremgikk av tilsendt dokumentasjon, at planlagt tiltak brukes uten at det er fattet vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A.
 • Det fremgår ikke klart av tilsendt dokumentasjon og ved intervju, hvem som er overordnet faglig ansvarlig for sosialtjenesteloven kapittel 4A.
 • Opplæringsplan mangler for området.
 • Det mangler prosedyre for bruk av skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner etter sosialtjenesteloven kapittel 4A.
 • Det er ikke meldt om avvik i forhold til bruk av tvang.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem

Det er ikke klart hvem som er overordnet faglig ansvarlig etter sosialtjenesteloven kapittel 4A i Sauherad kommune. Sauherad kommune har begynt å bygge opp et internkontrollsystem, men området som tilsynet gjaldt, er ikke implementert i dette.

Dokumentasjonen finnes flere steder om den enkelte bruker. Det er dobbeltføring i journaler­ både i Profil og i fagperm. Aktivitetssenteret mangler tilgang til datanettet, noe som kan medføre fare for svikt. For å avhjelpe dette har kommunen en beskjedbok- "kontaktperm", som følger brukeren over til boligen. Dette er en rapportbok mellom tjenesteyterne ved aktivitetssenteret til tjenesteyterne i boligen.

Opplæringsplan mangler for området revisjonen gjelder. Det gikk frem av gjennomgått dokumentasjon at avvik blir skrevet. Det er imidlertid ulike meninger blant de ansatte om hva som skal meldes som avvik.

7. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven) av 13.12.91 nr. 81.
 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30.03.84 nr. 15. (Tilsynsloven).
 • Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82 nr. 66.
 • Lov om helsepersonell m.v. av 02.07.99 nr. 64.
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20.12.02 nr. 1731.
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 omsosialetjenesterm.v.
 • Forskrift om pasientjournal av 21.12.00 nr. 1385

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart Sauherad kommune 2009.
 • Retningslinjer for rehabiliteringsteamet.
 • Stillingsbeskrivelse for avdelingsleder for hjemmetjenesten for personer med psykisk utviklingshemming - datert 23.03.l O.
 • Oversikt over kommunale omsorgsboliger for personer med utviklingshemming i Sauherad kommune.
 • Oversikt over ansatte i tjenesten for personer med psykisk utviklingshemming - med navn, stillingstittel og stillingsprosent.
 • Virksomhetsplan 2010-2012 - Sauherad kommune, åpen omsorg, avdeling PU, hjemmetjenesten.
 • Oversikt over dagaktivitet - Sauherad kommune.
 • Notat ang. skadeavvergende tiltak og forebygging av bruk av makt/tvang av 08.09.1 l.
 • Ulike prosedyrer ved: uro, utagering, gå-turer, kollegial støtte i vanskelige situasjoner, og dødsfall i nærmeste familie.
 • Dagsplaner, menylister, og egentrening for enkeltbrukere.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Fagpermer med instruksskriv for bruk av profil og fagperm. Inneholder bl.a. rutiner, dagplaner, og kartlegging.
 • Perm merket "HMS"- med bl.a. avviksskjema og blanke skjema for skadeavvergende tiltak.
 • Perm merket: "Kap. 4A-skjema m. veil.- lov om tvang". Inneholder rundskriv for pasientrettighetsloven kapittel 4A, veiledning til utfylling av meldinger, blanke skjema for meldinger om skadeavvergende tiltak, rundskriv for sosialtjenesteloven kapittel 4A.
 • Introduksjon for nytilsatte.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn fra Fylkesmannen i Telemark av 18.08.11.
 • Dokumentasjon oversendt fra Sauherad kommune, mottatt 16.09.11.
 • Program for tilsynet ble sendt Sauherad kommune 05.10.11.

9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Trine Evensen, revisjonsleder Seniorrådgiver Audhild Arnesen, revisor