Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver eventuelle avvik og merknader som ble påpekt innen det reviderte området. Temaet for tilsynet var ”Institusjonens rutiner og praksis for føring av tvangsprotokoller og behandling av klager på bruk av tvang”.

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknad.

Dato: 27.07.11

Laila Christensen
revisjonsleder

Tove Dalene Wærnes
revisor

 

 

1. Innledning

Den endelige rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Skien ungdoms- og familiesenter, seksjon Klokkerhuset i perioden 18.03.11-22.07.11. Revisjonen inngår som en del av fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester (bvl) § 2-3 fjerde ledd bokstav c, jf. § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om institusjonen ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om hvilke tiltak institusjonen har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler kun eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av institusjonens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Skien ungdoms- og familiesenter er et statlig senter med to seksjoner; seksjon akutt og seksjon for planlagte tiltak.

Skien ungdoms- og familiesenter har en enhetsleder som er leder for begge seksjonene. Seksjon akutt har en seksjonssjef som har det daglige fag- og personalansvaret for akuttfunksjonen.

Seksjon akutt består av akuttbistand i hjemmet, 5 beredskapshjem og 6 institusjonsplasser på Klokkerhuset (seksjon Klokkerhuset). Tilsynet omfattet seksjon Klokkerhuset.

Klokkerhuset er en akuttinstitusjon som gir tilbud om plassering etter bvl §§ 4-6 første og andre led, 4-4 andre og femte ledd, 4-24, 4-25, 4-26 og 4-17 til ungdom i alderen 13 – 18 år.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 18.03.11. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 07.06.11.

Intervjuer ble avholdt 07.06.11 og 5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble av avholdt 07.06.11.

4. Hva tilsynet omfattet

Hovedtema for dette tilsynet var ”Institusjonens rutiner og praksis for føring av tvangsprotokoller og behandling av klager på bruk av tvang”.

Tilsynet ble avgrenset til å undersøke om institusjonen fører tvangsprotokoller som sikrer ivaretakelse av ungdommenes klagerettigheter.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17.07.1992
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.1967
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon av 12.12.2002
 • Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling av 11.12.2003
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner av 10.06.2008

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan for Skien ungdoms- og familiesenter, seksjon Klokkerhuset Vedlegg til institusjonsplan for Skien ungdoms- og familiesenter, seksjon Klokkerhuset, inkludert liste over ansatte, organisering av Skien ungdoms- og familiesenter, organisasjonskart og sjekklister
 • Beskrivelse av ansvars- og oppgavefordeling for ledende miljøterapeut og seksjonssjef
 • Opplæringsplan 2011
 • Rutiner for tvangs- og rømmingsprotokoller
 • 31 siste ferdigbehandlede tvangsprotokoller

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 5 siste ferdigbehandlede avviksskjemaer (sjekklister for ansvarsvakt dag/kveld/natt)
 • Korrespondanse mellom virksomheten og fylkesmannen:
 • Brev av 18.03.11 fra fylkesmannen med varsel om tilsyn og foreløpig program
 • Etterspurt dokumentasjon i varsel av 18.03.11 mottatt fra virksomheten 24.05.11
 • E-post av 16.05.11 fra fylkesmannen med endelig program for tilsynsbesøket
 • Foreløpig rapport sendt institusjonen 15.06.11
 • Brev av 23.06.11 fra institusjonen der det framgår at den ikke har merknader til den foreløpige rapporten unntatt at korrekt skrivemåte på et av intervjuobjektene skal være Janett Rogn istedenfor Jeanett Rogn.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Tove Dalene Wærnes, sosionom (revisor) Laila Christensen, jurist (revisjonsleder)