Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

 Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Tildeling av midlertidig botilbud –  om kommunen tilbyr og finner midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv, og om tildelingen skjer i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

At tilbudet har forsvarlig standard  – om kommunen påser at de botilbudene som tilbys har forsvarlig standard og er egnet i forhold den den enkeltes behov og livssituasjon.

Oppfølging av personer i midlertidig botilbud – at kommunen gir opplysning, råd og veiledning for å skaffe varig bolig.

Det ble ved tilsynet ikke avdekket forhold som gav grunnlag for avvik eller merknad.

Dato: 27.12.2012

Inger Tveit Espeland
revisjonsleder

Nina Eide
revisor

 

Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Kragerø kommune - NAV Kragerø i perioden 17.02.2012 – 27.12.2012. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester  i NAV § 9.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kragerø kommune har 10.691 innbyggere. NAV er et eget tjenesteområde og NAV leder inngår i rådmannens ledergruppe. I tillegg til de obligatoriske tjenestene i NAV kontoret forvalter de også tjenester til rusmiddelavhengige. Kontoret er organisert i 3 team;

 • veiledning / merkantilt
 • marked / arbeidsgiverkontakt
 • oppfølging

Det er til sammen 22 ansatte ved kontoret, hvorav 7 er kommunalt ansatte og 15 statlig ansatte.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 17.02.2012. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 13.11.2012.

Intervjuer

10 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 14.11.2012.

Hva tilsynet omfattet

Tildeling av midlertidig botilbud

Etter lov om sosiale tjenester i Nav § 27 er kommunen forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer dette selv.

Tjenesten midlertidig botilbud inngår i de obligatoriske tjenestene i Nav-kontoret og det er NAV kontorets ansvar å skaffe et tilbud til den som trenger det. Plikten etter denne bestemmelsen er en naturalytelse og ikke en pengeytelse, og innebærer at kommunen rent faktisk må finne midlertidig botilbud. Det kan overlates til søkeren å finne et botilbud, der vedkommende selv ønsker dette. Årsaken til hjelpebehovet skal være uten betydning for om det innvilges midlertidig botilbud. Det å mangle et sted å sove og oppholde seg det neste døgn er i seg selv en nødsituasjon. En slik situasjon tilsier at hjelpebehovet må vurderes raskt, ofte samme dag som søknaden er mottatt. Når lovens vilkår for øvrig er oppfylt, gir bestemmelsen den enkelte et rettskrav på midlertidig botilbud. Kommunen er således forpliktet til å stille de nødvendige ressurser til rådighet for å ivareta den enkeltes rett. Avgjørelser om tildeling av sosiale tjenester skal regnes som enkeltvedtak. Det skal således treffes enkeltvedtak både ved innvilgelse og avslag på søknader om midlertidig botilbud. Søknader skal behandles etter reglene i forvaltningsloven som gjelder ved enkeltvedtak. Vedtakene skal være skriftlige og de skal grunngis. Hvis det ut fra sakens akutte karakter likevel treffes muntlige vedtak, skal disse senere bekreftes skriftlig.

Midlertidig botilbud av forsvarlig standard

Når det foreligger et rettskrav på midlertidig botilbud, må det tilbudet som gis være kvalitetsmessig forsvarlig ut fra den enkelte tjenestemottakers behov. Det skal normalt være god tilgang til bad og toalett, mulighet for matlaging og vaske av tøy. Tjenestemottaker skal ha rett til privatliv og kunne motta besøk. Hvis tjenestemottaker er utestengt fra å benytte egen enhet store deler av døgnet, fyller ikke tilbudet kravene som stilles til midlertidig botilbud. NAV kontoret må sikre at det midlertidige botilbudet i seg selv og for den enkelte er forsvarlig også der kontoret benytter et tilbud i en annen kommune.

Oppfølging av personer i midlertidig botilbud

Loven gir ikke den enkelte rett til å kreve varig bolig fra kommunen. Kommunen skal likevel gjennom opplysning, råd og veiledning hjelpe den enkelte med å finne varig bolig ut i fra de muligheter som finnes i kommunen. Veiledningsplikten kan innebære å gi praktisk hjelp til å søke etter ledige kommunale eller private utleieboliger og å bistå i kontakt med aktuelle utleiere. Det kan også være nødvendig å oppsøke vedkommende for å veilede i hva som må ordnes ved etablering i egen bolig.

Funn

Det ble ikke avdekket forhold som gav grunnlag for avvik eller påpekt merknader under dette tilsynet.

Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltninge av 18. desember 2009 
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967
 • Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen av 19.11.2010

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Prosedyre nr. 3-5-1, Midlertidig botilbud
 • Søknad om sosiale tjenesteri NAV
 • Oversikt over ansatte Kragerø kommune som har oppgaver knyttet til midlertidig botilbud
 • Organisasjonskart – enhet for helse og rehabilitering m/ ansvarsoversikt
 • Organisasjonskart for enhet for eiendom
 • Liste over personer som har søkt midlertidig botilbud i 2011
 • Forslag til tildelingskriterier for kommunale midlertidige boliger
 • Boligsosialhandlingsplan for 2007 - 2015
 • Kragerø kommune – administrativt delegasjonsreglement versjon nr. 4
 • Forslag til samhandlingsrutine NAV Kragerø - miljøtjenesten
 • Organisasjonskart Kragerø kommune
 • Organisasjonskart NAV Kragerø

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 17 saksmapper for årene 2011 og hittil i 2012
 • Skjema for kartlegging av boligbehov

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 17.02.2012
 • Oversendelse av dokumentasjon datert 29.03.2012
 • E-post av 18.04.2012 vedr ytterligere dokumentasjon
 • Oversendelse av ytterligere dokumentasjon datert 24.04.2012
 • E – post datert 02.05.2012 vedr dokumentasjon som ønsket fremlagt under tilsynet
 • E – post datert 02.05.2012, program for tilsynsbesøket
 • E – post datert 29.10.2012, nytt program for tilsynet

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Inger Tveit Espeland Revisjonsleder
Nina Eide Revisor
Ingvild Møller Ludvigsen Revisor