Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Telemark har gjennomført tilsyn med Skien barne- og familiesenter, foreldre-barn avdelingen.

Senteret har behandlingstilbud til familier i barnevernet som trenger bistand til utvikling av foreldrenes omsorgsarbeid og bedring av barnas oppvekstvilkår. Senteret har plass til fire familier med barn i alderen 0-13 år. Det er fire boenheter i senteret for familier. Familiene plasseres i medhold av barnevernloven § 4-4 annet ledd.

Systemrevisjonens formål var å undersøke om Skien barne- og familiesenter gjennom sin styring sikrer at inntaket av familier skjer på en forsvarlig måte. Inntaket omfatter også den første tiden etter at familien flytter inn (inntaksfasen).

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader.

Dato: 08.01.13

Laila Christensen
revisjonsleder

Merete Haugen
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Skien barne- og familiesenter, Foreldre-barn avdelingen, i perioden 24.09.12 – 08.01.13. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sentre for foreldre og barn etter lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 5-7, jf. forskrift for sentre for foreldre og barn § 22. Det skal føres tilsyn så ofte som forholdene tilsier det og minimum hvert annet år, jf. forskrift for sentre for foreldre og barn § 25 annet ledd.

Formålet med systemrevisjonen var å vurdere om Skien barne- og familiesenter har en internkontroll som sikrer at inntak av familier skjer i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov, jf. forskrift for sentre for foreldre og barn §§ 14 og 21.

Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak senteret har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor det temaet tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Skien barne- og familiesenter er statlig eid (Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)) og ligger på Gulset ca.7 km fra Skien sentrum.

Senteret tilbyr barn og familier, hovedsakelig i Telemark, tilbud om behandling på institusjon og/eller i hjemmet. Målgruppen er barn fra 0-13 år og for gravide. Senteret gir også tilbud om Parent Management Training Oregon (PMTO), beredskaphjem og familiehjem.

Skien barne- og familiesenter, foreldre-barn avdelingen, har behandlingstilbud til familier i barnevernet som trenger bistand til utvikling av foreldrenes omsorgsarbeid og bedring av barnas oppvekstvilkår. Senteret har plass til fire familier med barn i alderen 0-13 år. Det er fire boenheter i senteret for familier. Familiene plasseres i medhold av barnevernloven § 4-4 annet ledd.

Senterets målsetting er å få familiene til å fungere sammen i dagliglivet slik at rammene for barnas utvikling kan bli best mulig. Familiene følges gjennom en fase før innskriving og har en intensiv behandling i den perioden de er innskrevet. Behandlingen retter seg mot å utvikle foreldreferdigheter og gode relasjoner i familiene som kan gi vekst- og utviklingsmuligheter som er gode nok for barna.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt ut 24.09.12.
Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble holdt 22.11.12.

Intervju - 5 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjonen som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble holdt 22.11.12.

4. Hva tilsynet omfattet

Temaet for tilsynet var å undersøke om senteret gjennom sin styring sikrer at inntaket av familier skjer på en forsvarlig måte. Inntaket omfatter også den første tiden etter at familien flytter inn (inntaksfasen). Det vises til forskrift for sentre for foreldre og barn §§ 14 og 21, jf. barnevernloven § 4-1.

5. Funn

Tilsynet fant ingen avvik og ga ingen merknader.

6. Regelverk

Regelverket som styrer virksomheten ved sentre for foreldre og barn finnes i

 • FNs barnevernkonvensjon
 • Barnevernloven
 • Forvaltningsloven
 • Forskrift for sentre for foreldre og barn
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets retningslinjer for sentre for foreldre og barn

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan for Skien barne- og familiesenter, Foreldre-barn avdelingen
 • Bufetats vurdering av statlig senter for foreldre og barn, Skien barne- og familiesenter
 • Vurdering 20.08.12 av senter for foreldre barn av enhetsleder Anne Valen, Skien barne- og familiesenter
 • Internkontroll Skien barne- og familiesenter
 • Delegasjonsreglement for Skien barne- og familiesenter
 • Opplæringsplan for 2012
 • Oversikt over ansatte med fagbakgrunn, ansvarsområde og ansettelsestidspunkt
 • HMS og IA-plan for 2010-2013
 • HMS i Bufetat, Beredskapsplan for Skien barne- og familiesenter
 • Velkommen til Skien barne- og familiesenter
 • Velkommen til vikarer og nyansatte
 • Retningslinjer/rutiner for nyansettelser på familieavdelingen ved Skien barne- og familiesenter med sjekkliste for innhold i planen
 • Rutinebeskrivelse for behandling av søknader
 • Sjekklister til bruk under avklaring og til bruk i samarbeidsmøte med skole/barnehage
 • Tilknytningsteori - huskeliste/oppsummering til foreldreveiledning om temaet ”Trygg base”
 • Marte Meo – målsetting, verdiforankring, faglig forankring, praktisk gjennomføring-/oppfølging
 • Fokus på barnets stemme
 • Faglig grunnlag
 • Maler for senterets handlingsplan og ukeplaner
 • Teammøter – målsetting, verdiforankring, faglig forankring, praktisk gjennomføring, fokusområder med sjekkliste for møtene
 • Intern sjekkliste Familietilbudet
 • Sjekkliste for Barnegruppe
 • Sjekkliste for overlappinger
 • Oversikt over møtedatoer for høsten 2012 og våren 2013
 • Foreldreveiledning 2012
 • Saksdokumenter vedrørende tre familier som har hatt opphold ved senteret det siste året.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Caf Forbedringsprotokoll – en kritisk egenvurdering av virksomheten  utarbeidet 14.04.11
 • Disponeringsskriv for 2012 med tillegg nr. 1, 2 og 3
 • Oversikt over planlagt ny organisering av Funksjon Barn og familier
 • Tre behandlede avviksskjema

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn
 • Brev med program
 • Brev med bekreftelse på endret dato for systemrevisjonen
 • Oversendelse  av dokumenter fra Skien barne- og familiesenter
 • E-post med avklaring av hvilke personer  som skulle intervjues
 • Oversendelse av foreløpig rapport
 • E-post fra Skien barne- og familiesenter om at de ikke hadde kommentarer til foreløpig rapport

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndigheten deltok:
Merete Haugen og Laila Christensen