Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de funn som ble gjort under tilsynet med fastlegens utredning og oppfølging av pasienter med demens 15.mai 2012. Tilsynet omfattet fastlegens utførelse av kliniske oppgaver rettet mot pasienter med kognitiv svikt og fastlegens samarbeid med andre som bistår ham med behandling og omsorg.

Statens helsetilsyn har vedtatt en fireårig satsing (2009-2012) for tilsyn med tjenester for eldre. Dette tilsynet inngår som en del av denne satsingen. Parallelt med dette tilsynet gjennomførte vi tilsyn med hjemmetjenesten i Skien, Gulset sone, med samme tema. Funnene fra dette tilsynet er omtalt i egen rapport.

Ved tilsynet ble det ikke avdekket avvik, og heller ikke gitt merknad.

Tilsynet avsluttes evd oversending av rapport.

Audhild Arnesen
revisjonsleder

Yngve Holmern
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlege i perioden 15.03.2012 - 01.08.2012. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og Lov om helsepersonell § 30. Tilsynet er gjennomført med granskning av dokumenter, og ved intervju med fastlegen.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

I Skien kommune er det til sammen 39 fastleger med avtale om fastlegepraksis. Denne fastlegen har drevet sin fastlegepraksis siden 1988. Han er spesialist i allmennmedisin fra 1991, godkjent fram til 2016. Han driver nå praksis i egne lokaler, sammen med 4 andre spesialister i allmennmedisin, samt en turnuslege. Disse samarbeider i ferie- og avspaseringer seg i mellom. Legesenteret har 3 1/2 årsverk for legesekretærer. Det holdes personellmøter en gang i måneden der alle på kontoret møter. For tiden har fastlegen en listestørrelse på 1729 pasienter. Flesteparten av hans pasientgruppe er yngre personer. Han jobber 7 timer på Bakkane sykehjem for de 7 l /2 time han er pålagt til å utføre kommunale legeoppgaver.

Fastlegen benytter WinMed som sitt elektroniske pasientjournalsystem.

Legen har organisert samarbeidsavtale med hjemmetjenesten i noen av sonene i Skien. Legekontoret har i mange år hatt samarbeidsavtale med hjemmetjenesten i Gulset sone om ukentlig møter. Fastlegen møter i allmennlegemøtene, og ellers andre fagmøter som arrangeres for fastleger. Legekontoret har i 2 år hatt ordningen med at pasienter kan bestille resept og legetimer elektronisk. Han kjører 3-4 legevakter i måneden.

Tilsynet er gjennomført på en begrenset del av legens kliniske virksomhet. De fastlegene som vi fører tilsyn med er plukket ut fra hjemmesykepleiens oversikt over fastleger som hadde flest pasienter med mistanke om kognitiv svikt på sine lister. Fylkesmannen sendte varsel 15.03.12, og gjennomførte tilsynet 15. mai 2012. Etter et kort åpningsmøte der hensikten med tilsynet og program for dagen ble presentert, gjennomgikk vi pasientjournaler og intervjuet fastlegen.

Hjemmetjenesten hadde på forhand oppgitt 3 pasienter på fastlegens liste med mistanke om, eller påvist demens. Pasientjournalene til disse ble gjennomgått. I tillegg hadde legen tatt ut en liste på 6 pasienter med demensdiagnose, som også ble gjennomgått.

Til slutt la vi fram funnene for fastlegen.

3. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er rettet mot fastlegens utførelse av kliniske oppgaver rettet mot pasienter med kognitiv svikt og mot fastlegens samarbeid med andre offentlige tjenester som bistår med behandling og omsorg. Det betyr at dette er et tilsyn med en begrenset del av fastlegens virksomhet, og ikke en total gjennomgang av praksisen.

Fylkesmannen i Telemark har bestemt å gjennomføre tilsyn med helse-og omsorgstjenesten med same tema og i same komunne. Derfor omhandler ogsådette tilsynet samarbeid med kommunens hjemmesykepleie både når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging. Tilsynet omfatter personer som bor i eget hjem eller omsorgsbolig, og ikke pasienter på fastlegens liste som har opphold i sykehjem.

4. Regelverk

  • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr. 15
  • Lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr. 64
  • Lov om pasient-og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
  • Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
  • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
  • Forskrift om fastlegeordning i kommunene av J 4. april 2000 nr. 0328
  • Rammeavtalen mellom Dnlf og KS Forskrift om førerkort m.v.

5. Funn

Fastlegens pasienter blir utredet for kognitiv svikt i tråd med faglige anbefalinger. Det fremgår av pasientjournalene at pasientenes funksjon og sosiale nettverk blir vurdert. Legen sørger for differensialdiagnostiske undersøkelser og pasienten blir henvist til spesialisthelsetjenesten ved behov.

Fastlegen samarbeider systematisk med hjemmesykepleien i Skien om utredning og oppfølging av pasienter med demenssykdom. Han beskriver samarbeidet som godt og oppfordrer hjemmetjenesten til å ta fortløpende kontakt om enkeltpasienter når de ser behov for det. Dokumentasjon fra utredninger som legen har utført blir arkivert i papirform ved fastlegens kontor.

Vi har ikke funnet grunnlag for å si at legens utredning og oppfølging av pasienter med demens er uforsvarlig, jf helsepersonelloven § 4.Det er heller ikke grunnlagfor å påpeke brudd på andre bestemmelser i helselovgivningen.

Konklusjon

Det er ikke konstatert avvik eller merknad ved dette tilsynet.