Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de funn som ble gjort under tilsynet med fastlegens utredning og oppfølging av pasienter med demens 8.mai 2012. Tilsynet omfattet fastlegens utførelse av kliniske oppgaver rettet mot pasienter med kognitiv svikt og fastlegens samarbeid med andre som bistår ham med behandling og omsorg.

Statens helsetilsyn har vedtatt en fireårig satsing (2009-2012) for tilsyn med tjenester for eldre. Dette tilsynet inngår som en del av denne satsingen. Parallelt med dette tilsynet gjennomførte vi tilsyn med hjemmetjenesten i Skien, Gulset sone, med samme tema. Funnene fra dette tilsynet er omtalt i egen rapport.

Ved tilsynet ble det ikke avdekket avvik, men gitt følgende merknad:

 • Fastlegen kan på en bedre måte systematisere samarbeidet med pårørende og hjemmetjenestene når det gjelder utredning og oppfølging av pasienter med demens.

Audhild Arnesen
revisjonsleder

Yngve Holmern
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med fastlege i perioden 15.03.2012 – 01.08.2012. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2 og Lov om helsepersonell § 30. Tilsynet er gjennomført med granskning av dokumenter, og ved intervjuer.

Denne rapporten omhandler merknad som er avdekket under tilsynet, og det betyr at dette er et tilsyn med en begrenset del av virksomheten, og ikke en total gjennomgang av praksisen.

 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

I Skien kommune er det til sammen 39 fastleger med avtale om fastlegepraksis. Denne fastlegen har drevet sin fastlegepraksis i 30 år. Siden 1998 har han drevet praksis sammen med 2 andre allmennleger i egne lokaler. Disse samarbeider i ferie- og avspaseringer seg i mellom. I tillegg leier de inn pensjonert lege i ferier, for at ikke kontoret skal være betjent med bare en lege. Legesenteret har 3 legesekretærer i 50 % stillinger. For tiden har fastlegen 1600 på sin fastlegeliste. Flesteparten av hans pasientgruppe er eldre personer, og han anslår at 15 – 20 av disse er pasienter med en form for demensdiagnose.

Fastlegen benytter WinMed som sitt elektroniske pasientjournalsystem.

Legen har ikke organisert samarbeidsavtale med hjemmetjenesten i Skien, men samarbeider om enkelt pasienter via telefon og faks. Fastlegen har nettopp hatt møte med kommuneoverlegen, som for øvrig er nytilsatt, der de fastsatte å starte opp med samarbeidsmøter med hjemmetjenestene. Første møte er planlagt til august 2012. Fastlegen er ikke spesialist i allmennmedisin. Han er ukjent med allmennlegemøtene, og sier at han ikke har fått innkalling til slike møter. Legen er fritatt fra legevakt. Han jobber 3 timer i uken på en av helsestasjonene i byen.

3. Gjennomføring

Tilsynet er gjennomført på en begrenset del av legens kliniske virksomhet. De fastlegene som vi fører tilsyn med er plukket ut fra hjemmesykepleiens oversikt over fastleger som hadde flest pasienter med mistanke om kognitiv svikt på sine lister. Fylkesmannen sendte varsel 15.03.12, og tilsynet ble gjennomført 8.mai 2012. Etter et kort åpningsmøte der hensikten med tilsynet og program for dagen ble presentert, gjennomgikk vi pasientjournaler og intervjuet fastlegen.

Hjemmetjenesten hadde på forhand oppgitt 3 pasienter på fastlegens liste med mistanke om, eller påvist demens. Pasientjournalen til disse ble gjennomgått. I tillegg hadde legen tatt ut en liste på 6 pasienter med demensdiagnose, som også ble gjennomgått.

Til slutt la vi fram funnene for fastlegen.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet er rettet mot fastlegens utførelse av kliniske oppgaver rettet mot pasienter med kognitiv svikt og mot fastlegens samarbeid med andre offentlige tjenester som bistår med behandling og omsorg.

Fylkesmannen i Telemark har bestemt å gjennomføre tilsyn med helse-og omsorgstjenesten med samme tema, og i samme kommune. Derfor omhandler også dette tilsynet samarbeid med kommunens hjemmesykepleie både når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging. Tilsynet omfatter personer som bor i eget hjem eller omsorgsbolig, og ikke pasienter på fastlegens liste som har opphold i sykehjem.

5. Funn

Vi har ikke funnet grunnlag for å si at din utredning og oppfølging av pasienter med demens er uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4. Det er heller ikke grunnlag for å påpeke brudd på andre bestemmelser i helselovgivningen.

Vi har likevel gitt en merknad.

Merknad:

 • Fastlegen kan på en bedre måte systematisere samarbeidet med pårørende og hjemmetjenestene når det gjelder utredning og oppfølging av demens.

Merknaden baserer seg på følgende observasjoner:

Fastlegen kjenner godt sine pasienter og deres pårørende slik at han i de tilfellene han ser det nødvendig, kontakter pårørende. Han tar også hjemmebesøk. Legen har mange gamle demente pasienter som i tillegg har flere somatiske lidelser. Pasienter med kognitiv svikt blir av den grunn fulgt tett opp av fastlegen. Legen har også i pasientjournalene diverse notater om at han har tatt kontakt med hjemmesykepleien.

Vi registrerer også at han kontakter raskt hjemmetjenestene i kommunen v/Bestillerkontoret dersom han registrerer behov for hjelpetiltak. Legen informerer hjemmetjenesten ved medikamentendringer, men utnytter ikke muligheten for å be om mer systematisk tilbakemelding om effekt, og eventuelle bivirkninger. Legen møter i ansvarsgruppemøte når han blir invitert, men har hittil ikke selv tatt initiativ til slike møter. Det er imidlertid blitt tatt tak i denne utfordringen ved at det er avtalt møte mellom fastlegen og hjemmetjenesten i 2 av kommunens soner i forkant av dette tilsynet.

6. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30. mars 1984 nr. 15
 • Lov om helsepersonell mv av 2. juli 1999 nr. 64
 • Lov om pasient-og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
 • Forskrift om pasientjournal av 21. desember 2000 nr. 1385
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • Forskrift om fastlegeordning i kommunene av 14. april 2000 nr. 0328
 • Rammeavtalen mellom Dnlf og KS
 • Forskrift om førerkort m.v.

7. Konklusjon

Det er ikke konstatert avvik ved dette tilsynet, og tilsynet er dermed avsluttet.