Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt inrien de reviderte områdene i Bamble kommune. Tilsynet er en del av det landsomfattende tilsynet som Statens helsetilsyn har initiert gjennomført i kommunale barneverntjenester i 2013.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning til fosterforeldre

Det ble ikke funnet avvik, men gitt en merknad:

Merknad:

Bamble kommune har et forbedringspotensial når det gjelder å dokumentere de faglige vurderingene som ligger til grunn for beslutninger som tas.

Kommentar:
Gjennomgang av saksmappene viste at de faglige vurderingene som barneverntjenesten gjorde før de fattet beslutninger, ikke alltid ble dokumentert.

Dato: 13.12.13

Tove Dalene Wærnes
revisjonsleder
Elin Gulliksen Lunden
revisor

 

Laila Christensen
revisor
 

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bamble kommune i perioden 10.06.13 - 13.12.13. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunale barneverntjenesten etter lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring 

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bamble kommune har vel 14 100 innbyggere. Barneverntjenesten har kontor i rådhuset som ligger i Langesund.

Kommunen er organisert med rådmann og seks kommunalsjefer. Barneverntjenesten tilhører organisatorisk kommunalområdet Kultur og oppvekst som ledes av kommunalsjef. Kultur og oppvekst er oppdelt i fem virksomhetsområder. Barneverntjenesten er en del av Barne- og familievernet som ledes av virksomhetsleder.  Barnevernleder leder arbeidet i barneverntjenesten.

Barnevernkonsulentene jobber som generalister. Med det menes at barnevernkonsulentene følger barnet fra innkommet bekymringsmelding er konkludert, gjennom undersøkelse, tiltaksarbeid og oppfølging i fosterhjem for dem av barna som må bo i fosterhjem.

Bamble kommune har fått 1,5 nye stillinger til barneverntjenesten fra midler til styrking av det kommunale barnevernet. I følge halvårsrapporteringen til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet pr. 30.06.13 hadde barneverntjenesten i Bamble kommune 10 fagstillinger og 1,5 merkantile stillinger.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 10.06.13. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 23.09.13.

Intervjuer
7 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 25.09.13. 

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet var å undersøke om kommunen gjennom sine styringstiltak sikrer at oppfølging og kontroll av barns situasjon i kommunale fosterhjem utføres i tråd med kravene i barnevernlovgivningen.

Tilsynet omfatter barn under 18 år som bor i kommunale fosterhjem. Tilsynet var avgrenset til å gjelde i tidsrommet fra barnet flytter inn og så lenge det bor i fosterhjemmet. Arbeidet med flytting eller tilbakeføring til hjemmet, samt tilsynsførerordningen er ikke del av tilsynet.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik under tilsynet, men det ble gitt en merknad.

Merknad:

Bamble kommune har et forbedringspotensial når det gjelder å dokumentere de faglige vurderingene som ligger til grunn for beslutninger som tas.

Kommentar:

Gjennomgang av saksmappene viste at de faglige vurderingene som barneverntjenesten gjorde før de fattet beslutninger, ikke alltid ble dokumentert.

6. Regelverk

 • FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter
 • Lov om barneverntjenester
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift om fosterhjem
 • Forskrift om internkontroll for kommunes oppgaver etter lov om barneverntjenester

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Administrativt organisasjonskart
 • Organisasjonskart barne- og familievernet
 • Delegasjon av myndighet - barnevernleder og saksbehandlere
 • Styrings- og ledelsesdokument i kultur og oppvekst
 • Fosterhjemsplan for Bamble kommune
 • Del av tertial rapport 2013 for kultur og oppvekst
 • Del av årsmelding 2012 som gjelder kultur og oppvekst, spesielt barnevern
 • Del av utfordringsnotat til økonomiplan 2014 (foreløpig versjon)
 • Oversikt over ansatte i barneverntjenesten, Bamble kommune
 • Oversikt over fosterhjem med opplysninger
 • Utskrift fra Familia -oversikt over fosterbarn med fylkesmannstatus
 • Oversikt over plasserte barn -omsorgsovertakelser og frivillige plasseringer

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket

 • Reglement for delegasjon i Bamble kommune
 • Delegasjon av myndighet for alle i barneverntjenesten inkl. stedfortreder
 • Stillingsbeskrivelse for barnevernleder datert/signert 25.01.11
 • Stillingsbeskrivelse for barnevernkonsulent datert/signert 25.01.11
 • Fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet datert/signert 14.12.08
 • Retningslinjer for varsling
 • Rutine for å sikre god saksbehandling - Barnevernet
 • Rutine for behandling av sensitive opplysninger
 • Rutine for planlegging og utførelse av vanskelige samtaler - Familieavdelingen
 • Samtykkeskjema
 • Mal/skjema opplæringsplan (tom)
 • Opplæringsplan Bamble barnevern 2013
 • Kompetanse Barne- og familievernet pr. august 2013
 • Opplæringsplaner og deltagelse på opplæring C2/C3. Veiledning
 • Møteplan barne- og familievernet
 • Medvirkning i daglig drift D l / D 2. Faste møter.
 • Brukermedvirkning
 • Avviksrapportering (i system/kvalitetssystem)
 • Avvik 2013
 • Risikovurdering – revidert 28.08.13.
 • «Overordnet IK om myndighetskrav»

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn sendt 10.06.13
 • Etterspurt dokumentasjon mottatt 08.07.13
 • Program og oversikt over saksmapper og annen dokumentasjon ønsket framlagt på tilsynet sendt 09.09.13
 • Foreløpig rapport sendt 18.10.13
 • Tilbakemelding fra kommunen på foreløpig rapport mottatt 20.11.13

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Laila Christensen, Elin Gulliksen Lunden og Tove Dalene Wæmes

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk etter tilsynsrapporter

Søk