Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene i Porsgrunn kommune. Tilsynet er en del av det landsomfattende tilsynet som Statens helsetilsyn har initiert gjennomført i kommunale barneverntjenester i 2013.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Barnets medvirkning
 • Råd og veiledning til fosterforeldre

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknad.

Dato: 26.09.13

Laila Christensen
revisjonsleder

Tove Dalene Wærnes
revisor

 

Elin Gulliksen Lunden
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved barneverntjenesten i Porsgrunn kommune i perioden 05.06.13 -26.09.13. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med den kommunale barneverntjenesten etter lov om barneverntjenester § 2-3 fjerde ledd.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de terna tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Folketallet i Porsgrunn er ca. 35 400 innbyggere. Porsgrunn er den minste kommunen i Telemark arealmessig, men for tiden den kommunen som øker mest i folketall per år.

Porsgrunn kommune har en administrativ organisasjonsstruktur med flat struktur. Administrasjonen er organisert i fire kommunalområder, og barneverntjenesten er organisatorisk lagt under kommunalområdet Helse og velferd. Barnevernleder (virksomhetsleder) har selv ansvaret for personal, økonomi og tjenesteproduksjon i sin virksomhet og er barneverntjenestens ansvarlige, faglige og administrative leder.

Barneverntjenesten er delt inn i fire fagteam: mottak- og undersøkelsesteam, tiltaksteam, fosterhjemsteam og team for enslige mindreårige. Tjenesten har til sammen 38 ansatte og har per 01.08.13 oppfølging med 64 barn under omsorg/plassert av Porsgrunn barneverntjeneste.

Kommunen har gjennom de øremerkede midlene i statsbudsjettet for styrking av barnevernet blitt tildelt midler til 5 nye stillinger.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel biesendt ut 05.06.13.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøtet ble avholdt 04.09.13

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket  er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøtet ble avholdt 06.09.13.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet var å undersøke om kommunen gjennom sine styringstiltak sikrer at oppfølging og kontroll av barns situasjon i kommunale fosterhjem utføres i tråd med kravene i barnevernlovgivningen.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknad.

6. Regelver

FNs barnekonvensjon om barnets rettigheter Lov om barneverntjenester

Lov om behandlingsmåten  i forvaltningssaker Forskrift om fosterhjem

Forskrift om internkontroll for kommunes oppgaver etter lov om barneverntjenester

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Delegert myndighet fra leder til avdelingsleder
 • Årsmelding 2012
 • Opplæringsplan for ansatte 2013-2017
 • Virksomhetsplan  2013 barnevern
 • Oversikt ansatte i barneverntjenesten
 • Håndbok for fosterhjemsteamet og sjekklister
 • Mål for fosterhjemsteamet 2013
 • Årshjul fosterhjemsoppfølging
 • Oversikt over barn under omsorg/plassert av Porsgrunn barneverntjeneste pr. 01.08.13
 • Oversikt over planer m.m. for fosterhjem -08.02.10
 • Rutiner fosterhjemsplassering i familie og nettverk

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Internkontroll -Barneverntjenesten i Porsgrunn
 • Delegasjonsvedtak for assisterende barnevernleder
 • Reglement for delegasjon i Porsgrunn kommune
 • Eksempler på planer
 • Rutine for oppfølgingsbesøk i fosterhjem
 • Prosedyrer for avvikshåndtering
 • Gjennomgått avviksmeldinger i barneverntjenesten
 • Barneverntjeneste i Porsgrunn -Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 705 027, 2011
 • Evaluering av sammenslåing av mottaksteam og undersøkelsesteam. Gjennomført 27.08.13

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn sendt 05.06.13
 • Etterspurt dokumentasjon mottatt 04.07, 05.07. og 07.08.13
 • Program og oversikt over saksmapper og annen dokumentasjon ønsket framlagt på tilsynet sendt 23.08.13
 • Foreløpig rapport sendt 19.09.13
 • Tilbakemelding på foreløpig rapport mottatt fra kommunen 25.09.13
 • Endelig rapport sendt 26.09.13

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene  deltok:
Tove Dalene Wærnes, Elin Gulliksen Lunden og Laila Christensen

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

2013-14 Oppfølging av barn i fosterhjem

Søk etter tilsynsrapporter

Søk