Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Troms

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms gjennomførte 23. og 24. august 2007 tilsyn i Ibestad kommune vedrørende avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Om kommunen sikrer forsvarlig tildeling av avlastnings- og støttekontakttjenester, jf sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav b og c.
 • Om kommunen sikrer at avlastere og støttekontakter har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innenfor det aktuelle området, jf sosialtjenesteloven § 2-3 og forskrift om internkontroll § 4 bokstav c.

Det ble ikke påpekt avvik under tilsynet. Det ble påpekt to merknader:

 • Ibestad kommune bør vurdere flere metoder for å rekruttere støttekontakter.
 • Ibestad kommune har ikke rutine for å gjennomgå støttekontaktoppdraget med alle som ansettes som støttekontakt.

Dato: 24.09.07

Nils Aadnesen
kst. fagsjef

Ole Ramberg
fagsjef

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Ibestad kommune i perioden 13.02.07 – 24.08.07. Revisjonen er en del av et landsomfattende tilsyn i 2007 med avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven, utført på oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Ibestad kommune hadde 1 574 innbyggere pr. 01.01.07.

Vedtak om støttekontakt og avlastningstjenester treffes både av sosialtjenesten og PROtjenesten. Innen PRO-tjenesten er det en del beslutninger som tas av det såkalte innsatsteamet, som består av PRO-leder, kommunelege I m.fl.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 13.02.07. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt

i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 23.08.07.

Intervjuer
9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet

Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 24.08.07.

4. Hva tilsynet omfattet

Det landsomfattende tilsyn omfatter avlastnings- og støttekontakttjenester etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav b) og c). Tilsynet omfatter alle aldersgrupper.

Tilsynet var avgrenset til følgende områder:

 • Område 1: Om kommunene sikrer forsvarlig tildeling av avlastnings- og støttekontakttjenester.
 • Område 2: Om kommunene sikrer at avlastere og støttekontakter har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innenfor det aktuelle området.

5. Funn

Det ble ikke påpekt avvik under tilsynet.

Under område 1 påpekte tilsynet en merknad:
Ibestad kommune bør vurdere flere metoder for å rekruttere støttekontakter.

Kommentar:
Kommunen har hatt visse problemer med å rekruttere støttekontakter, og da særlig etter at den videregående skolen ble lagt ned. I noen tilfeller har det vært truffet enkeltvedtak som kommunen ikke har klart å iverksette, selv om dette ikke var aktuelt under tilsynsbesøket.

Etter tilsynets vurdering bør kommunen vurdere andre og ytterligere tiltak for å rekruttere støttekontakter enn dem som ble presentert. Samarbeid med andre kommuner, generell kampanje for å rekruttere ulike typer hjelpere, direkte informasjon til lag og organisasjoner og rekrutteringskurs er mulige eksempler. Vi viser også til at for noen kan det være behov for å kombinere individuell støttekontakt med deltakelse i en aktivitetsgruppe eller en frivillig organisasjon. Nærmere informasjon fremkommer i Sosial- og helsedirektoratets publikasjon IS-1451, ”Sammen med andre – Nye veier for støttekontakttjenesten”. Vi ber også kommunen om å holde seg oppdatert på erfaringer og nyhetsstoff på www.fritidforalle.no.

Under område 2 påpekte tilsynet en merknad:
Ibestad kommune har ikke rutine for å gjennomgå støttekontaktoppdraget med alle som ansettes som støttekontakt.

Kommentar:
Noen familier med funksjonshemmet barn har klare ønsker og forslag til hvem som bør være støttekontakt. I tilfeller der sosialtjenesten mener å ha god kjennskap til vedkommende fra tidligere, er oppdraget blitt igangsatt uten muntlig gjennomgang og opplæring. Tilsynet fikk opplyst at de formelle sidene omkring taushetserklæring, politiattest mv. ivaretas.

Etter tilsynets vurdering bør kommunen også i slike saker foreta en muntlig gjennomgang med støttekontakten før vedkommende settes inn i arbeidet. Innføring i hva det vil si å være støttekontakt er også nødvendig for dem som både kommunen og familien ønsker skal ivareta oppgaven. Det er kommunen som også i slike tilfeller er ansvarlig for at tilbudet er forsvarlig, og muntlig kontakt før oppstart vil kunne gjøre det lettere for støttekontakten å henvende seg til kommunen som arbeidsgiver underveis.

6. Regelverk

 • Lov 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • Lov 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tjenester mv. (sosialtjenesteloven)
 • FOR 1992-12-04 nr 915: Forskrift til lov om sosiale tjenester mv.
 • FOR 2003-06-27 nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. (kvalitetsforskriften)
 • FOR 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Notat fra PRO-leder til rådmann/kommunestyre av 29.03.07; ”Administrativ organisering – organisasjonskartlegging i PRO”
 • Skriv fra rådmannen av 05.01.96; ”Delegasjon av myndighet til innsatsteam”
 • Søknadsskjema; ”Søknad om PRO-tjenester”
 • Taushetserklæring
 • Informasjonsskriv (”til deg som er nytilsatt eller vikar ved hjemmetjenesten i Ibestad”)
 • Retningslinjer for bruk av støttekontakter i Ibestad kommune (udatert)
 • Mal for vedtak (”støttekontaktvirksomhet”)
 • Skjema; ”Rapport fra støttekontakt”
 • Rapportskjema for støttekontakter (leveres i tillegg til timeliste)
 • Mal; ”Oppdragsavtale – Ibestad kommune”
 • Årsmelding 2006 for PRO-tjenesten
 • Årsmelding 2006 for sosialtjenesten
 • Rapportering vedr. opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008
 • Årsregnskap 2006 – støttekontakter
 • Administrativt delegasjonsreglement i Ibestad kommune
 • 7 anonymiserte enkeltvedtak vedrørende støttekontakt
 • 5 anonymiserte enkeltvedtak vedrørende avlastning

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Journaler (søknader, vedtak, journalnotat mv.) for 15 tjenestemottakere. 6 mottok støttekontakt, 6 mottok avlastning og 3 mottok korttidsopphold på sykehjemmet.
 • Utfylte halvårsrapporter fra støttekontakter (ble oppbevart av avdelingssykepleier)
 • Formålsorientert stillingsbeskrivelse for støttekontakter skal ettersendes til Fylkesmannen straks den er politisk vedtatt.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev fra Fylkesmannen til Ibestad kommune av 13.08.07 – detaljert plan for tilsynet.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Johnny Kvalø

Rådmann

X

X

 

Aina Mathisen

Sosialleder

X

X

X

Sylvi Johansen

PRO-leder

X

X

X

Bjørnar Ekman

Avd. spl. Hjemmesykepleien

X

X

 

Lisbeth Salomonsen

Avd. spl. Ibestad sykehjem

X

X

X

Inger Leknes

Støttekontakt

 

X

 

Herlaug Jensen

Støttekontakt

 

X

 

Gerd F. Steffenrem

Spl. Ibestad sykehjem

X

X

X

Viviann J. Fagerheim

Miljøarbeider

X

X

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Kst. fagsjef Nils Aadnesen (revisjonsleder)
Fagsjef Ole Ramberg