Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Troms

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Det daglige tjenestetilbudet til den enkelte beboer
 • Kompetanse – opplæring
 • Individuell plan

Det ble ikke avdekket avvik eller funnet grunn til å gi merknad ved tilsyn med ovennevnte tema.

Dato: 26.02.07

Eva Angell
rådgiver

Sølvi Melum
rådgiver

Seniorrådgiver Birgit Heier Johansen fra Helsetilsynet i Troms var med som rådgiver for tilsynet.

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Døvblindesenteret i Nord-Norge i perioden 19.12.06 - 19.01.07. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Dette tilsynet omfatter både helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn fra Helsetilsynet i fylket og sosialtjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Døvblindesenteret (DBS) består av to basisenheter, ”Tind” og ”Blåmann”, som gir et helhetlig bo- og tjenestetilbud til 6 døvblinde fødte. DBS har gjennomgått en større endring vedrørende organisering av virksomheten. Vi viser her til at DBS før årsskiftet besto av fire enheter; syn/audio enheten og fagteamet, samt de to basisenhetene. De to førstnevnte enhetene er nå å finne i spesialisthelsetjenesten.

I Troms er DBS det eneste samlede botilbudet til døvblind fødte. Basisenheten (”Blåmann” og ”Tind”) er et bo- og tjenestetilbud til 6 brukere som er døvblinde fødte. Dette er mennesker med svært spesielle behov som krever at omsorgsyterne i stor grad må inneha spesialkompetanse på feltet døvblinde fødte. Dette innebærer at virksomheten har en ekstra utfordring hva gjelder kompetansebygging og opplæring.

Det at virksomheten har vært og er i endring i forhold til overordnet organisering, gir utfordringer både for ledelsen og den enkelte medarbeider.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt02.10.06. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble avholdt 08.12.06.

Åpningsmøte ble avholdt 18.01.07.

Intervjuer
6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved ”Blåmann”.

Sluttmøte ble avholdt 19.01.07.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet ble i formøte og ved gjennomgang av oversendt dokumentasjon orientert om virksomhetens daglige drift, herunder det tjenestetilbudet som ytes til beboerne på ”Blåmann”. Etter dette valgte tilsynet følgende områder for revisjon:

 • Det daglige tjenestetilbudet til den enkelte beboer
 • Kompetanse – opplæring
 • Individuell plan

Tilsynet omfattet undersøkelse av om virksomheten ved systematisk styring og kontinuerlig forbedring sikrer at beboerne ved basisenheten ”Blåmann” mottar et tjenestetilbud som ligger innenfor gjeldende lovkrav for området, at virksomheten sørger for å sikre en systematisk opplæring og kompetanse hos de ansatte og at det utarbeides individuell plan til den enkelte beboer.

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik. Det ble videre ikke avdekket forhold som ga grunn for merknad.

Tilsynet har ved systemrevisjonen merket seg at basisenheten ”Blåmann” har medarbeidere med spesialkompetanse sett i forhold til beboergruppen, som viser et stort engasjement i det arbeidet de utfører overfor beboerne. Personalet er opptatt av at den enkelte beboers spesielle behov og integritet skal ivaretas, og de har et sterkt fokus på temaene etikk, taushetsplikt og tvang, samt stor bevissthet på at de yter tjenester i andres hjem. Vi ser at ovenstående er noe  basisenheten ”Blåmann” holder i hevd, selv om de - over tid - har vært i en situasjon preget av stor usikkerhet i forhold til endret organisering.

Tilsynet har videre merket seg opplysningen om, som fremkom gjennom intervju, at økt tilbud til den enkelte beboer har vist at det er et ubrukt habiliteringspotensial hos disse. Det ble vist til at dette fremkom i en periode der bemanningen var økt, noe som innebar oftere vakter med en til en bemanning.

Tilsynet merket seg at lokalitetene er spesielt tilpasset brukernes behov, herunder at beboerne har mulighet for ro og skjermet privatliv, samtidig som de har mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet.

6. Regelverk

 • LOV 1984-03-30 nr 15: Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven)
 • LOV 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)
 • LOV 1982-11-19 nr 66: Lov om helsetjenesten i kommunen (kommunehelsetjenesteloven)
 • LOV 1999-07-02 nr 63: LOV om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
 • LOV 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • FOR 2003-06-27 nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting (kvalitetsforskriften)
 • FOR 2004-12-23 nr 1837: Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven (forskrift om individuell plan)
 • FOR 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Rutiner ved legebesøk
 • Rutiner ved akutt sykdom
 • Skaderegistrering hos beboer
 • Skriv vedrørende skademelding
 • Retningslinjer for utdeling av medisiner
 • Medisinrutiner
 • Rapportskjema for beboer
 • Rapportskjema for dag og kveld
 • Ukeplan for ”Tind” og ”Blåmann”
 • Ukeplan (aktiviteter)
 • Organisasjonsplaner (for 3 beboere)
 • Målstruktur for Døvblindesenteret
 • Instruks vedrørende beboers privatøkonomi
 • Vedlegg til instruks for klientmidler, ”Regnskap for klientmidler”.
 • Beredskapsplan ved krise, ulykke og dødsfall
 • Habiliteringsplaner (for 3 beboere)
 • Tallskjema for medisinering
 • Skriv vedrørende bruk og føring av tvangsprotokoll
 • Avtale mellom fastlege og døvblindesenteret

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Beskjedbok (vedrørende en beboer)
 • Referatbok fra tiltaksmøter (vedrørende en beboer)
 • Rapportskjemaperm (vedrørende en beboer)
 • Habiliteringsplan (vedrørende en beboer)
 • Årsrapporter/ referater (vedrørende en beboer)
 • Internkontrollperm
 • Egenjournal (vedrørende en beboer)
 • Perm med lovverk, herunder helse og sosiallovgivningen

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev av 04.12.06. Innkalling til formøte.
 • Brev av 19.12.06. Varsel om tidspunkt for systemrevisjon, samt tema m.m.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon/ stilling

Formøte

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Per Bjerre

Administrativ leder

X

X

X

X

Solbjørg Lajord

Miljøterapeut

X

X

X

X

Vigdis Hudø

Miljøarbeider

 

X

X

X

Randi Pedersen

Assistent

 

X

X

X

Kari Trosten

Avdelingsleder ”Blåmann”

X

X

X

X

Jan-Isak Mikalsen

Fastlege

   

X

 

Merete Andreassen

Avdelingsleder ”Tind”

X

   

X

Lillian Nordheim

Leder i brukerforum

X

     

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Sølvi Melum og Eva Angell.

Seniorrådgiver Birgit Heier Johansen fra Helsetilsynet i Troms var med som rådgiver for tilsynet.