Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms gjennomførte 2. og 3. mai 2007 tilsyn avlastnings- og støttekontakttjenester i Berg kommune.

Målsettingen med tilsynet har vært å avdekke

 • Om kommunen sikrer forsvarlig tildeling – herunder iversetting - av avlastnings- og støttekontakttjenester, jf. sosialtjenesteloven § 4-2 bokstavene b og c.
 • Om kommunen sikrer at avlastere og støttekontakter har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innenfor det aktuelle området, jf. sosialtjenesteloven § 2-3 og forskrift om internkontroll § 4 bokstav c.

Tilsynet omfatter avlastnings- og støttekontakttjenester etter lov om sosiale tjenester, og ikke tildeling av slike tjenester etter annen lovgivning (lov om barnevern. o.l).

 • Tilsynet omfatter avlastnings- og støttekontakttjenester til alle aldersgrupper (barn, voksne og eldre)
 • Tilsynet omfatter alle avlastningsformer kommunen tilbyr etter lov om sosiale tjenester. Det kan omfatte avlastning i private hjem, i særskilte kommunale tiltak (herunder opphold i sykehjem), ved at kommunen i perioder overtar omsorg i hjemmet mv.

Denne rapporten beskriver at det ikke ble gitt avvik eller merknader innen de reviderte områdene.

Dato: 18.5.2007

Ole Ramberg
revisjonsleder

Håvard Geving
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Berg kommune i perioden 15.2.2007 – 3.5.2007. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn med støttekontakt- og avlastningstjenester

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler i prinsippet avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Som nevnt ovenfor, ble det ikke gitt merknader eller avvik ved denne revisjonen.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Berg kommune har 996 innbyggere pr. 1.1.2006. Sosialkontoret m/sosialleder er organisatorisk direkte underlagt rådmannen. Sosialkontoret treffer iht. delegert myndighet vedtak om støttekontakt og avlastning etter sosialtjenesteloven. Kommunen har i tillegg en helse- og omsorgsavdeling med en helse- og omsorgssjef, med bl.a. ansvar for sykehjemmet. Kompetansen til å treffe vedtak om avlastning i sykehjemmet er delegert til leder for sykehjemmet. Kommunen benytter seg i all hovedsak av private oppdragstakere når det gjelder støttekontakt- og avlastningstjenester. Videre tilbyr kommunen kjøp av avlastningstjenester ved tilrettelagte tilbud utenfor egen kommune.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 15.2.2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 2.5.2007.

Intervjuer
6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 3.5.2007.

4. Hva tilsynet omfattet

Tilsynet omfattet

 • tildeling – herunder iversetting - av avlastnings- og støttekontakttjenester, jf. sosialtjenesteloven § 4-2 bokstavene b og c.
 • Om kommunen sikrer at avlastere og støttekontakter har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innenfor det aktuelle området, jf. sosialtjenesteloven § 2-3 og forskrift om internkontroll § 4 bokstav c.

5. Funn

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader.

6. Regelverk

 • Lov 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
 • LOV 1982-11-19 nr 66: Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven).
 • Lov 1984-03-30 nr 15: Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven).
 • Lov 1991-12-13 nr 81: Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven).
 • FOR 1992-12-04 nr 915: Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.
 • FOR 2003-06-27 nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting
 • etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (kvalitetsforskriften)
 • FOR 2002-12-20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Delegeringsreglement
 • Registreringsskjema for de som ønsker å være støttekontakter
 • Standardavtale for oppdrag som støttekontakt
 • Informasjon om sosialtjenesten i Berg på www.berg.kommune.no
 • 4 anonymiserte enkeltvedtak om tildeling av støttekontakt. 1 anonymisert vedtak om avlastning.
 • Årsmelding for sosial- og barneverntjenesten for 2006
 • Årsmelding for Berg kommune for 2005

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 8 journaler (søknader, vedtak, journalnotat mv.).
 • ”Rutiner for tildeling av sosialhjelp og sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven” - perm

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøtet og sluttmøtet, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Ivar Mortensen

Rådmann

X

X

X

Lena Jakobsen

Sosialleder

X

X

X

Stig Johansen

Leder for sykehjemmet

X

X

 

Karin Abelsen

Saksbehandler

X

X

X

Gunvor Olsen

Sekretær, pleie- og omsorg

X

   

Harriet K. Wiggen

Støttekontakt

 

X

 

Synnøve Bogen

Privat avlaster

 

X

 

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Fagsjef Ole Ramberg (revisjonsleder)
Rådgiver Håvard Geving