Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Troms

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Reviderte områder
5. Funn
6. Vurdering av virksomhetens styringssystem
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Troms har gjennomført systemrevisjon av hvordan Målselv kommune sikrer helse- og sosialtjenester til voksne personer med alvorlig psykisk lidelse. Tilsynet var en del av et landsomfattende tilsyn. Denne rapporten beskriver funn og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Tilsynet omfattet kommunens styring av og kontroll med at personer som har alvorlig psykisk sykdom får individuelt tilrettelagte, koordinerte og forsvarlige tjenester og at de som mottar tjenestene medvirker ved utformingen av tilbudet. Tilsynet omfatter alle faser av tjenestene fra oppstart med planlegging og tildeling, iverksetting, gjennomføring og oppfølging med revurdering og justering av tjenestene.

Ved tilsynet ble det ikke påpekt avvik fra krav i sosial- og helselovgivningen. Tilsynet er dermed avsluttet.

Det ble gitt en merknad:

Kommunens vedtak om tildeling av hjemmesykepleie, støttekontakt og omsorgslønn er mangelfulle og/eller misvisende med hensyn til informasjon om fremgangsmåte ved klage, førsteinstansens behandling av klage og rett klageinstans.

Dato: 10.12.07

Odd Arvid Ryan, rådgiver
(revisjonsleder)

Heidi Talsethagen, seniorrådgiver
(revisor)

Kåre Christian Nordhus,
ass. fylkeslege
(revisor)

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjonstilsyn i Målselv kommune i perioden 12.9.07 – 11.10.07, gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Troms. Tilsynet er en del av landsomfattende tilsyn i 2007 med kommunenes helse- og sosialtjenester til voksne personer med psykisk lidelser, utført på oppdrag fra Statens helsetilsyn. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens og Helsetilsynets planlagte tilsynsvirksomhet inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6. Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik - mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
 • Merknad – forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Målselv kommune har 6 590 innbyggere (2006). Kommunen er stor i geografisk utstrekning, noe som gir utfordring for personell i aktiv tjeneste. Kommunen er organisert i en to nivå modell. Psykiatritjenesten er en egen fagenhet organisert inn under helseavdelingen. Det er to distrikt PRO (pleie, rehabilitering og omsorg), hvor psykiatritjenesten dekker begge.

Fagenheten psykiatritjenesten er organisert med åpen omsorg, dagsentertilbud, Møteplassen for eldre og Aktivitetsgruppe for ungdom. Tjenesten forvalter støttekontakter og omsorgslønn tilhørende personer med psykiske lidelser. Åpen omsorg er en dagtjeneste, og er bemannet med 5 årsverk fordelt på leder for psykiatritjenesten, psykiatrisk sykepleier, miljøterapeut, psykiatrisk hjelpepleier og spesialhjelpepleier. Personellet gir bistand til brukerne i form av støttesamtaler, veiledning, råd og praktisk bistand i daglige gjøremål. I 2006 var det registrert totalt ca 70 brukere som mottok hjelp av varierende grad og omfang. Oppfølgingen skjer både i form av hjemmebesøk og tilbud om samtaler ved helsesenteret. Dagsenteret er bemannet med 3 årsverk fordelt på daglig leder/miljøterapeut, miljøterapeut og aktivitør. I 2006 var det registrert besøkende med gjennomsnitt på ca 8 pr. dag.

Kommunen har etablert faste rutiner for samarbeid mellom psykiatritjenesten, legetjenesten, PRO åpen omsorg, helsesøstertjenesten, sosialtjenesten og barnevernet.

Det er en privatpraktiserende psykolog ved Helsesenteret i kommunen, som får driftstilskudd gjennom Helse Nord.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 12.9.07. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 10.10.07.

Intervjuer
9 personer ble intervjuet. Av disse ble fastlege Eldrid Liljedahl intervjuet per telefon 5.10.07.

Verifikasjoner
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 11.10.07.

4. Reviderte områder

Tilsynet omfattet kommunens styring og kontroll med at personer over 18 år, som har alvorlig psykisk sykdom, får individuelt tilrettelagt, koordinerte og forsvarlige tjenester og at de som mottar tjenestene har medvirkning ved utforming av tilbudet. Revisjonen omfatter alle faser av tjenestene:

 • Oppstart med planlegging og tildeling
 • Iverksetting
 • Gjennomføring
 • Oppfølging, med revurdering og justering av tjenestene.
 • For hver fase ble det vurdert om kommunen oppfylte krav i helse- og sosiallovgivningen med hensyn til:
 • Brukermedvirkning
 • Koordinering
 • Individualisering
 • Faglig forsvarlig tjenesteyting

5. Funn

Det ble gitt en merknad:

Kommunens vedtak om tildeling av hjemmesykepleie, støttekontakt og omsorgslønn er mangelfulle og/eller misvisende med hensyn til informasjon om fremgangsmåten ved klage, førsteinstansbehandling av klage og rett klageinstans.

Merknaden bygger på en gjennomgang av 12 enkeltvedtak om tildeling av hhv. hjemmesykepleie (psykiatritjenester), støttekontakt og omsorgslønn.

Etter kommunehelsetjenesteloven § 2-4 og sosialtjenesteloven §§ 8-6 og 8-7, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd, skal det i underretningen om enkeltvedtak gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage. Kommunen gir opplysning om klageadgangen i enkeltvedtak, men informasjonen om klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage er upresis og til dels mangelfull. Dette representerer en risiko- og sårbarhetsfaktor med tanke på brukerens/pasientens adgang til å påklage kommunens vedtak. Tilsynet har ved vurderingen lagt vekt på at den aktuelle bruker- og pasientgruppen kan ha et særlig behov for klar og presis informasjon vedrørende sine rettigheter, og ikke minst fremgangsmåten ved klage.

6. Vurdering av virksomhetens styringssystem 

Ansvar, oppgaver og myndighet synes klart definert, plassert og kjent. Kommunen har faste møter mellom tjenestene for å sikre koordinering, evaluering og korrigering av tjenestetilbudene.

7. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr 15 om statlig tilsyn i helsetjenesten
 • Lov av 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester
 • Lov av 19.november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene
 • Lov av 2. juli 1999 nr 63 om pasientrettigheter
 • Lov av 2. juli 1999 nr 64 om helsepersonell
 • Lov om 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift av 20. desember 2002 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 27. juni 2003 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjeneste
 • Forskrift av 23. desember 2004 nr 1873 om individuell plan etter helse- og sosiallovgivningen
 • Forskrift av 28. juni 2001 nr 756 om habilitering og rehabilitering
 • Forskrift av 23. november 1983 nr 1779 om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
 • Forskrift av 21. desember 2000 nr 1385 om pasientjournal
 • Forskrift av 14. april 2000 nr 328 om fastlegeordning i kommunene

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av tilsynet:

 • Kopi av 12 siste vedtak som gjelder tjenester til voksne med psykiske lidelser
 • Navneliste over pasienter med diagnoser P72/73/76/98
 • Administrativ organisasjonsplan for helse og sosialetaten
 • Plan for psykisk helsearbeid 2007 — 2010.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Informasjonsbrev til brukere/pasienter om psykiatritjenesten i Målselv kommune
 • Referat fra samarbeidemøter i helse- og sosialtjenesten
 • 6 legejournaler
 • 12 vedtak/saksmapper om helse- og sosialtjenester til personer med psykiske lidelser
 • 55 cardex

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om systemrevisjon datert 12.9.07
 • E-post til kommunen av 2.10.07 med program for tilsynet
 • Innsendt dokumentasjon fra kommunen datert 28.9.07

9. Deltakere ved tilsynet

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Arild Endal

Rådmann

x

x

Rita Johnsen

Helsesjef

x

x

x

Terje Steen

Sosialsjef

x

x

Maichen Jensen

Enhetsleder, psykiatritjenesten

x

x

x

Siv Hege Severi

Enhetsleder, psykiatritjenesten (perm)

x

x

x

Marit Haugli

Hjelpepleier, PRO Nedre

x

Anita Hilstad

Hjelpepleier, psykiatritjenesten

x

Greta Nordheim

Sykepleier, PRO Øvre

x

Eldrid Liljedahl

Fastlege

x

Fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Troms deltok:
Seniorrådgiver Heidi Talsethagen
Ass. fylkeslege Kåre Christian Nordhus
Rådgiver Odd Arvid Ryan