Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Troms


Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Dette tilsynet skulle avklare om og i tilfelle hvordan Bardu kommune utfører oppgaver overfor rusmiddelavhengige, som følger av lov om sosiale tjenester kapittel 6. Dette kapittel inneholder særregler, som understreker kommunens ansvar for å hjelpe rusmiddelavhengige ut av avhengigheten. Tilsynet berørte også aktuelle bestemmelser knyttet til lov om sosiale tjenester § 4-1 (råd og veiledning), § 4-2, jf § 4-3 (sosiale tjenester) og § 4-3a (individuell plan). De aktuelle lovkrav presiseres senere i rapporten.

Tilsynet var avgrenset til den del av ansvaret etter lov om sosiale tjenester kapittel 6 som ivaretas av Nav Bardu.

Denne rapporten beskriver de to merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Det er ikke påpekt avvik.

1. Merknad:

Bardu kommune bør ha mer systematisk overvåking og gjennomgang av tjenestetilbudet etter lov om sosiale tjenester kapittel 6.

2. Merknad:

Bardu kommune har ikke skriftlig informasjonsmateriell knyttet til tjenestetilbudet etter lov om sosiale tjenester kapittel 6.

Dato: 03.12.08

Nils Aadnesen
fagsjef

Odd-Arvid Ryan
rådgiver

Nina Barth Karlsen
rusrådgiver

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bardu kommune i perioden 08.09.08-03.12.08. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. Rapporten inneholder ingen avvik.
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring. Rapporten inneholder to merknader.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bardu kommune og Arbeids- og velferdsetaten har avtalt at kommunale oppgaver etter lov om sosiale tjenester kapittel 6 skal inngå i Nav-kontoret, jf Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14 første ledd. Nav-kontoret har egen ruskonsulent.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 08.09.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 04.11.08.

Intervjuer
6 personer ble intervjuet. Ett intervju måtte utgå.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 05.11.08.

4. Hva tilsynet omfattet

Dette tilsynet skulle avklare om og i tilfelle hvordan Bardu kommune utfører oppgaver overfor rusmiddelavhengige, som følger av lov om sosiale tjenester kapittel 6. Kapittel 6 inneholder særregler, som understreker kommunens ansvar for å hjelpe rusmiddelavhengige ut av avhengigheten. Tilsynet berørte også aktuelle bestemmelser knyttet til lov om sosiale tjenester § 4-1 (råd og veiledning), § 4-2, jf § 4-3 (sosiale tjenester) og § 4-3a (individuell plan). Tilsynet var avgrenset til den del av ansvaret etter lov om sosiale tjenester kapittel 6 som ivaretas av Nav-kontoret.

Tilsynet omfattet følgende lovbestemte krav:

 1. Om kommunen sikrer rusmiddelavhengige følgende tiltak som kan hjelpe den enkelte ut av avhengigheten:
  - Råd og veiledning
  - Sosiale tjenester
  - Etablering av behandlingsopplegg
  - Midlertidige tiltak
  - Oppfølging i behandlingsopplegg
  - Tiltak ved avslutning av behandlingsopplegg (i form av institusjonsopphold)

  Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 6-1, jf §§ 4-1 og 4-2.
 2. Om kommunen sikrer individuell plan til rusmiddelavhengige som har krav på det og tiltaksplan for rusmiddelavhengige som er i institusjon etter tvangsvedtak.

  Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 4-3a og § 6-1 femte ledd.
 3. Om kommunen sikrer at det ved melding fra pårørende om omfattende rusavhengighet, foretas de nødvendige undersøkelser.

  Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 6-1a første ledd.
 4. Om kommunen sikrer at det vurderes å treffe midlertidige tvangsvedtak eller å utarbeide begjæring om tvangsvedtak overfor fylkesnemnda.

  Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester §§ 6-2 fjerde ledd og 6-2a femte ledd, samt § 6-5, jf §§ 6-2 og 6-2a.
 5. Om kommunen sikrer at det gis råd, veiledning og hjelp til rusavhengiges familie.

  Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 6-1 første ledd annen setning.
 6. Om kommunen sikrer at rusmiddelavhengige tildeles tjenester og tiltak i form av enkeltvedtak.

  Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester §§ 6-1 og 4-2, jf § 8-1.

5. Funn

Tilsynet påpeker ingen avvik.

Tilsynet påpeker to merknader:

1. Merknad:

Bardu kommune bør ha mer systematisk overvåking og gjennomgang av tjenestetilbudet etter lov om sosiale tjenester kapittel 6.

Merknaden bygger på følgende observasjoner, herunder intervju:

 • Det er ingen fast og regelmessig gjennomgang på ledernivå av virksomheten knyttet til særlige tiltak for rusmiddelavhengige.
 • Kommunens ledernivå har begrenset oversikt over faglige og administrative rutiner og prosedyrer på området.
 • Kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan har ikke vært oppdatert siden 2005.
 • Foreliggende plan omhandler ikke tjenestetilbudet på Nav-kontoret.
 • Bardu kommune og Arbeids- og velferdsetaten har så langt ikke inngått nærmere avtale vedrørende hvordan Nav Bardu skal samarbeide med andre kommunale tjenester knyttet til rusmiddelavhengige, jf arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14 første ledd.

Kommentar:
Merknaden må ses i sammenheng med internkontrollforskriften § 4 h) (se IS-1183, ”Hvordan holde orden i eget hus”). Den ansvarlige for virksomheten skal foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Ledelsen må ha tilstrekkelig innsikt i hva som fungerer bra og hva som bør forbedres, og virkemidler kan være intern rapportering og ledermøter. Manglende ivaretakelse av dette innebærer en risiko for at tjenesteytelsen blir for personavhengig.

2. Merknad:

Bardu kommune har ikke skriftlig informasjonsmateriell knyttet til tjenestetilbudet etter lov om sosiale tjenester kapittel 6.

Merknaden bygger på følgende observasjoner, herunder intervjuer:

 • Det foreligger ingen skriftlig informasjon til publikum om tilbudet etter lov om sosiale tjenester kapittel 6.
 • Informasjon på internett om kommunens ansvar etter kapittel 6, er ikke oppdatert.

Kommentar:

Merknaden må også ses i sammenheng med kommunens generelle ansvar for gjennom informasjon å motvirke avhengighet av rusmidler, jf lov om sosiale tjenester § 3-1 tredje ledd.

6. Regelverk

Tilsynet er knyttet til de lovbestemte krav som følger av lov om sosiale tjenester. Følgende er en oversikt over regelverk som berører temaet for tilsynet:

 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og
 • sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • forskrift av 15. desember 2006 nr 1456 til forvaltningsloven
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20
 • lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Samarbeidsavtale mellom Bardu kommune og Nav Troms
 • Informasjon fra internett vedrørende ”Rusomsorg”
 • Bardu kommunes mal for individuell plan
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Bardu kommune, jf kommunestyresak 29/05
 • 6 anonymiserte enkeltvedtak

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 10 journaler.
 • Rutineperm: ”Henvisning for tverrfaglig spesialisert behandling”
 • Arbeidsmanual for bruk av sosialtjenesteloven §§ 6-2 og 6-2a (fra Ringsaker)
 • Brosjyre vedrørende Barduprodukter as

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev av 17.10.08 fra Fylkesmannen til Bardu kommune; ”Detaljert plan for tilsynsbesøk”

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.
Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Leif Erik Mikkelsen

Fung. rådmann

X

X

X

Bodil Bones

Fung. Nav-leder

X

X

X

Bente Nilsen Gaare

Ruskonsulent

X

X

X

Anne-Lise Vedal

Sosialkurator

X

X

X

Vibeke Walle

Konsulent

X

Anne-Lise Øgård

Leder psykiatritjenesten

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rusrådgiver Nina Barth Karlsen
Rådgiver Odd-Arvid Ryan
Fagsjef Nils Aadnesen (revisjonsleder)