Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Troms

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Dette tilsynet skulle avklare om og i tilfelle hvordan Målselv kommune utfører oppgaver overfor rusmiddelavhengige, som følger av lov om sosiale tjenester kapittel 6. Dette kapittel inneholder særregler, som understreker kommunens ansvar for å hjelpe rusmiddelavhengige ut av avhengigheten. Tilsynet berørte også aktuelle bestemmelser knyttet til lov om sosiale tjenester § 4-1 (råd og veiledning), § 4-2, jf § 4-3 (sosiale tjenester) og § 4-3a (individuell plan). De aktuelle lovkrav presiseres senere i rapporten.

Tilsynet var avgrenset til den del av ansvaret etter lov om sosiale tjenester kapittel 6 som ivaretas av Nav Målselv.

Denne rapporten beskriver det avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Det er ikke påpekt merknader.

1. Avvik

Målselv kommune sikrer ikke at Nav-kontoret tildeler rusmiddelavhengige sosiale tjenester i form av enkeltvedtak.

Dato: 15.12.08

Nils Aadnesen
revisjonsleder

Odd-Arvid Ryan
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Målselv kommune i perioden 08.09.08 – 15.12.08. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. Rapporten inneholder ett avvik.
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring. Rapporten inneholder ingen merknader.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Målselv kommune og Arbeids- og velferdsetaten har avtalt at kommunale oppgaver etter lov om sosiale tjenester kapittel 6 skal inngå i Nav-kontoret, jf Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14 første ledd. Nav-kontoret har egen ruskonsulent.

Målselv kommune har et bo-, omsorgs- og aktivitetstilbud for 4 personer med rus- og psykiatriproblematikk (BOA), samt miljøterapeuter i turnus, som jobber hjemmebasert. Dette er tiltak som er underlagt Nav Målselv.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 08.09.08. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 25.11.08.

Intervjuer
6 personer ble intervjuet. To intervju måtte utgå.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 26.11.08.

4. Hva tilsynet omfattet

Dette tilsynet skulle avklare om og i tilfelle hvordan Målselv kommune utfører oppgaver overfor rusmiddelavhengige, som følger av lov om sosiale tjenester kapittel 6. Kapittel 6 inneholder særregler, som understreker kommunens ansvar for å hjelpe rusmiddelavhengige ut av avhengigheten. Tilsynet berørte også aktuelle bestemmelser knyttet til lov om sosiale tjenester § 4-1 (råd og veiledning), § 4-2, jf § 4-3 (sosiale tjenester) og § 4-3a (individuell plan). Tilsynet var avgrenset til den del av ansvaret etter lov om sosiale tjenester kapittel 6 som ivaretas av Nav-kontoret.

Tilsynet omfattet følgende lovbestemte krav:

Om kommunen sikrer rusmiddelavhengige følgende tiltak som kan hjelpe den enkelte ut av avhengigheten:

 • Råd og veiledning
 • Sosiale tjenester
 • Etablering av behandlingsopplegg
 • Midlertidige tiltak
 • Oppfølging i behandlingsopplegg
 • Tiltak ved avslutning av behandlingsopplegg (i form av institusjonsopphold)

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 6-1, jf §§ 4-1 og 4-2.

 • Om kommunen sikrer individuell plan til rusmiddelavhengige som har krav på det og tiltaksplan for rusmiddelavhengige som er i institusjon etter tvangsvedtak.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 4-3a og § 6-1 femte ledd.

 • Om kommunen sikrer at det ved melding fra pårørende om omfattende rusavhengighet, foretas de nødvendige undersøkelser.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 6-1a første ledd.

 • Om kommunen sikrer at det vurderes å treffe midlertidige tvangsvedtak eller å utarbeide begjæring om tvangsvedtak overfor fylkesnemnda.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester §§ 6-2 fjerde ledd og 6-2a femte ledd, samt § 6-5, jf §§ 6-2 og 6-2a.

 • Om kommunen sikrer at det gis råd, veiledning og hjelp til rusavhengiges familie.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 6-1 første ledd annen setning.

 • Om kommunen sikrer at rusmiddelavhengige tildeles tjenester og tiltak i form av enkeltvedtak.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester §§ 6-1 og 4-2, jf § 8-1.

5. Funn

Tilsynet påpeker ett avvik.

1. Avvik

Målselv kommune sikrer ikke at Nav-kontoret tildeler rusmiddelavhengige sosiale tjenester i form av enkeltvedtak.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester §§ 6-1 og 4-2, jf § 8-1.

Avviket bygger på følgende observasjoner, herunder intervju:

 • Tilsynet ble forelagt kun én sak der det var truffet enkeltvedtak om oppfølging fra miljøterapeut.
 • Det fremkommer i kommunens rutiner for bruk av miljøterapeut at disse blant annet skal kunne bidra i forhold til hygiene, lage varme måltider og integrering i fritidsaktiviteter.
 • Kommunens miljøterapeuter ivaretar også faktisk oppgaver som nevnt over.
 • Enkeltvedtak om tjenester knyttet til BOA konkretiserer ikke hvilke individuelle behov som skal dekkes, men angir bare antall timer bistand pr måned.

Kommentar:
Fylkesmannen viser til IS-1040 (Veileder vedrørende ”Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester”) kapittel 3 og IS-1383 (”Anbefalinger til saksbehandlingsprosessen – lov om sosiale tjenester § 4-2”) kapittel 7 og 8, som gir nærmere veiledning når det gjelder utforming av enkeltvedtak knyttet til sosiale tjenester.

6. Regelverk

Tilsynet er knyttet til de lovbestemte krav som følger av lov om sosiale tjenester. Følgende er en oversikt over regelverk som berører temaet for tilsynet:

 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • forskrift av 15. desember 2006 nr 1456 til forvaltningsloven
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20
 • lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • ”Delegasjon av anvisningsmyndighet” av 20.02.08
 • Delegasjonsreglement for administrasjonen i Målselv kommune
 • Sosialsjefens merknader til delegasjonsreglementet
 • 5 anonymiserte enkeltvedtak
 • Kortfattet rapport om hvilke oppgaver etter lov om sosiale tjenester kapittel 6 som ivaretas av Nav Målselv
 • Samarbeidsavtale mellom Målselv kommune og Nav Troms
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Målselv kommune, jf kommunestyresak 80/04
 • Alkoholpolitisk handlingsplan og alkoholpolitisk plattform for Målselv kommune i perioden 2008-2011
 • Mal for individuell plan
 • Informasjonsskriv om ruskonsulent; ”Snakk med meg om rus!”
 • Rutineperm – Rusproblematikk; punkt 2.5 ”Saksbehandling i hht. kap. 6 i lov om sosiale tjenester” m/tillegg

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • 20 journaler
 • Skjema: ”Mål for kontakt med miljøterapeut”
 • Skjema: ”Søknad om oppfølging fra miljøterapeut i sosialtjenesten”
 • Skjema: ”Informert samtykke” (vedrørende miljøterapeuttjeneste)
 • Skjema: ”Avtale” (vedrørende miljøterapeuttjeneste)
 • Skjema: ”Rapporteringsskjema for regelmessig kontakt (vedrørende miljøterapeuttjeneste)
 • Skjema: ”Rapport etter første kontakt med bruker” (vedrørende miljøterapeuttjeneste)
 • Informasjonsskriv: ”Å være rusavhengig og forelder”
 • ”Kontrakt mellom beboere og bo, omsorg og aktivitetstilbud for personer med rus- og/eller psykiatriproblematikk” (vedrørende BOA)

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev av 06.11.08 fra Fylkesmannen til Målselv kommune; ”Detaljert plan for tilsynsbesøk”

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Arild Endal

Rådmann

X

X

X

Ingvild Haugli Endresen

Nav-leder Målselv

X

X

X

May-Britt Voll

Ruskonsulent

X

X

X

Unni Norling Samuelsen

Sosialkonsulent,
teamleder oppfølging

X

X

X

Siv Elin Midtli

Miljøterapeut, BOA

X

X

X

Britt Andreassen

Miljøterapeut

X

X

Kristin Jondum

Rådgiver,
teamleder mottaket

X

X

Lise Kristensen

Leder, BOA

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Odd-Arvid Ryan
Fagsjef Nils Aadnesen (revisjonsleder)
I tillegg deltok seniorrådgiver Sverre Nesheim fra Statens Helsetilsyn, som observatør.