Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Troms

Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet.

Sammendrag

Dette tilsynet skulle avklare om, og i tilfelle hvordan, Lavangen kommune utfører oppgaver overfor rusmiddelavhengige, som følger av lov om sosiale tjenester kapittel 6. Dette kapittelet inneholder særregler som understreker kommunens ansvar for å hjelpe rusmiddelavhengige ut av avhengigheten.

Tilsynet berører også aktuelle bestemmelser knyttet til lov om sosiale tjenester § 4-1 (råd og veiledning), § 4-2 bokstav c (støttekontakt) og § 4-3a (individuell plan). De aktuelle lovkrav presiseres senere i rapporten.

Tilsynet var avgrenset til den del av ansvaret etter lov om sosiale tjenester kapittel 6 som ivaretas av Nav Lavangen. Tilsynet omfatter ikke tildeling av øvrige tjenester etter lovens § 4-2, da dette ivaretas av andre instanser i kommunen.

Det er ikke påpekt avvik eller merknader innen de reviderte områdene.

Dato: 17.11.09

Nils Aadnesen, fagsjef  Renate Kristiansen, rådgiver

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Lavangen kommune i perioden 6.4.2009 – 17.11.2009. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten -spesielle forhold

I henhold til samarbeidsavtale mellom Lavangen kommune og Nav Troms skal blant annet ”Lov om sosiale tjenester kap 6 – tiltak overfor rusmisbrukere” ivaretas av Nav Lavangen.

Nav Lavangen kan innvilge støttekontakt til målgruppen. Tildeling av øvrige sosiale tjenester etter lovens § 4-2 foretas av andre instanser i kommunen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 06.04.2009.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 03.11.2009.

Intervjuer: 7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 04.11.2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Dette tilsynet skulle avklare om og i tilfelle hvordan Lavangen kommune utfører oppgaver overfor rusmiddelavhengige, som følger av lov om sosiale tjenester kapittel 6. Kapittel 6 inneholder særregler, som understreker kommunens ansvar for å hjelpe rusmiddelavhengige ut av avhengigheten. Tilsynet berørte også aktuelle bestemmelser knyttet til lov om sosiale tjenester § 4-1 (råd og veiledning), § 4-2 bokstav c (støttekontakt) og § 4-3a (individuell plan).

Tilsynet var avgrenset til den del av ansvaret etter lov om sosiale tjenester kapittel 6 som ivaretas av Nav kontoret i Lavangen.

Tilsynet omfattet følgende lovbestemte krav:

1.Om kommunen sikrer rusmiddelavhengige følgende tiltak som kan hjelpe den enkelte ut av avhengigheten:

 • Råd og veiledning
 • Støttekontakt
 • Etablering av behandlingsopplegg
 • Midlertidige tiltak
 • Oppfølging i behandlingsopplegg
 • Tiltak ved avslutning av behandlingsopplegg (i form av institusjonsopphold)

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 6-1, jf § 4-1 og § 4-2 bokstav c. 2.

2. Om kommunen sikrer individuell plan til rusmiddelavhengige som har krav på det, og tiltaksplan for rusmiddelavhengige som er i institusjon etter tvangsvedtak.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 4-3a og § 6-1 femte ledd.

3. Om kommunen sikrer at det ved melding fra pårørende om omfattende rusavhengighet, foretas de nødvendige undersøkelser.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 6-1a første ledd.

4. Om kommunen sikrer at det vurderes å treffe midlertidige tvangsvedtak eller å utarbeide begjæring om tvangsvedtak overfor fylkesnemnda.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester §§ 6-2 fjerde ledd og 6-2a femte ledd, samt § 6-5, jf §§ 6-2 og 6-2a.

5. Om kommunen sikrer at det gis råd, veiledning og hjelp til rusavhengiges familie. Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 6-1 første ledd annen setning.

6. Om kommunen sikrer at rusmiddelavhengige tildeles støttekontakt i form av enkeltvedtak.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester §§ 6-1 og 4-2 bokstav c, jf. § 8-1.

5. Funn

Tilsynet påpeker ingen avvik eller merknader.

6. Regelverk

Tilsynet er knyttet til de lovbestemte krav som følger av lov om sosiale tjenester. Følgende er en oversikt over regelverk som berører temaet for tilsynet:

 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81
 • forskrift om internkontroll i sosial-og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • forskrift av 15. desember 2006 nr 1456 til forvaltningsloven
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20
 • lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Kortfattet beskrivelse av hvilke oppgaver etter lov om sosiale tjenester kapittel 6 som ivaretas av Nav Lavangen.
 • Samarbeidsavtale – Lavangen kommune og Nav Troms
 • Delegasjonsreglement for Lavangen kommune (utdrag)
 • Informasjon om arbeidet med kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan
 • Mal for individuell plan
 • Informasjon fra hjemmesiden – Nav Lavangen
 • 4 anonymiserte enkeltvedtak

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • ”Internkontroll i sosialtjenesten – Nav Lavangen” – sist endret 29.10.09.
 • Rutinebeskrivelse for arbeidet i tverrfaglig forum for helse-og sosialområdet i Lavangen kommune.
 • 4 klientmapper

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev av 11.9.2009 om detaljert plan for tilsynsbesøket.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Erling Hanssen

Rådmann

X

X

X

Ståle Gabrielsen

Nav-leder

X

X

X

Unni E. Nilsen

Fagleder

X

X

X

Roger Åmo

Rådgiver Nav

X

X

X

Ruth Bye

Rådgiver Nav

X

X

X

Kjell-Are Pettersen

Kommunelege I

X

X

X

Haldis Thomassen

Psykiatrisk sykepleier

X

X

X


Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Nils Aadnesen (revisjonsleder)
Renate Kristiansen