Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Troms

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Dette tilsynet skulle avklare om og i tilfelle hvordan Gratangen kommune utfører oppgaver overfor rusmiddelavhengige, som følger av lov om sosiale tjenester kapittel 6. Dette kapittelet inneholder særregler som understreker kommunens ansvar for å hjelpe rusmiddelavhengige ut av avhengigheten. Tilsynet berører også aktuelle bestemmelser knyttet til lov om sosiale tjenester § 4-1 (råd og veiledning), § 4-2 bokstav c (støttekontakt) og § 4-3a (individuell plan). De aktuelle lovkrav presiseres senere i rapporten.

Tilsynet var avgrenset til den del av ansvaret etter lov om sosiale tjenester kapittel 6 som ivaretas av Nav Gratangen. Tilsynet omfatter ikke tildeling av øvrige tjenester etter lovens § 4-2, da dette ivaretas av hjemmetjenesten i Gratangen kommune.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Avvik:

Gratangen kommune sikrer ikke at Nav Gratangens ansvar og oppgaver for å hjelpe rusavhengige bort fra misbruket, er avklart og tydeliggjort.

Dato: 21.12.2009

Renate Kristiansen
rådgiver

Nils Aadnesen
fagsjef

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Gratangen kommune i perioden 8.5.2009 – 21.12.2009. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

I henhold til ”delegert myndighet til Nav-leder i Gratangen kommune” datert 4.9.2007, skal blant annet ”Lov om sosiale tjenester kap 6 – tiltak overfor rusmisbrukere” ivaretas av Nav Gratangen.

Nav Gratangen kan innvilge støttekontakt til målgruppen. Tildeling av øvrige sosiale tjenester etter lovens § 4-2 foretas av hjemmetjenesten

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 8.5.2009. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 27.10.2009.

Intervjuer: 5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 28.10.2009.

4. Hva tilsynet omfattet

Dette tilsynet skulle avklare om og i tilfelle hvordan Gratangen kommune utfører oppgaver overfor rusmiddelavhengige, som følger av lov om sosiale tjenester kapittel 6. Kapittel 6 inneholder særregler, som understreker kommunens ansvar for å hjelpe rusmiddelavhengige ut av avhengigheten. Tilsynet berørte også aktuelle bestemmelser knyttet til lov om sosiale tjenester § 4-1 (råd og veiledning), § 4-2 bokstav c (støttekontakt) og § 4-3a (individuell plan).

Tilsynet var avgrenset til den del av ansvaret etter lov om sosiale tjenester kapittel 6 som ivaretas av Nav kontoret i Gratangen.

Tilsynet omfattet følgende lovbestemte krav:

1. Om kommunen sikrer rusmiddelavhengige følgende tiltak som kan hjelpe den enkelte ut av avhengigheten:

 • Råd og veiledning
 • Støttekontakt
 • Etablering av behandlingsopplegg
 • Midlertidige tiltak
 • Oppfølging i behandlingsopplegg
 • Tiltak ved avslutning av behandlingsopplegg (i form av institusjonsopphold)
 • Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 6-1, jf § 4-1 og § 4-2 bokstav c.

2. Om kommunen sikrer individuell plan til rusmiddelavhengige som har krav på det, og tiltaksplan for rusmiddelavhengige som er i institusjon etter tvangsvedtak.

 • Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 4-3a og § 6-1 femte ledd.

3. Om kommunen sikrer at det ved melding fra pårørende om omfattende rusavhengighet, foretas de nødvendige undersøkelser.

 • Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 6-1a første ledd.

4. Om kommunen sikrer at det vurderes å treffe midlertidige tvangsvedtak eller å utarbeide begjæring om tvangsvedtak overfor fylkesnemnda.

 • Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester §§ 6-2 fjerde ledd og 6-2a femte ledd, samt § 6-5, jf §§ 6-2 og 6-2a.

5. Om kommunen sikrer at det gis råd, veiledning og hjelp til rusavhengiges familie.

 • Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 6-1 første ledd annen setning.

6. Om kommunen sikrer at rusmiddelavhengige tildeles støttekontakt i form av enkeltvedtak.

 • Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester §§ 6-1 og 4-2 bokstav c, jf. § 8-1.

5. Funn

Tilsynet påpeker ett avvik:

Avvik:

Gratangen kommune sikrer ikke at Nav Gratangens ansvar og oppgaver for å hjelpe rusavhengige bort fra misbruket, er avklart og tydeliggjort.

Avvik fra følgende myndighetskrav: Lov om sosiale tjenester kapittel 6, jf. lov om sosiale tjenester § 2-1 andre ledd og internkontrollforskriften § 4 a).

Avviket bygger på følgende observasjoner, herunder intervjuer:

 • Gratangen kommune og Arbeids- og velferdsetaten har så langt ikke inngått nærmere avtale for hvordan Nav Gratangen skal samarbeide med andre kommunale tjenester  knyttet til rusmiddelavhengige, jf. arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14 første ledd.
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Gratangen kommune har ikke vært revidert siden 2001 og omtaler ikke Nav kontorets oppgaver.
 • ”Rutiner for individuell plan i Gratangen kommune” (fra 2006) omtaler ikke Nav kontoret og regelverk knyttet til kvalifiseringsprogrammet og arbeids- og velferdsforvaltningen.
 • Det foreligger ingen skriftlig informasjon til publikum om tilbudet fra Nav Gratangen etter lov om sosiale tjenester kapittel 6.
 • Informasjon på internett om Nav Gratangens ansvar etter kapittel 6, er begrenset til tema og telefonnummer.

6. Regelverk

Tilsynet er knyttet til de lovbestemte krav som følger av lov om sosiale tjenester. Følgende er en oversikt over regelverk som berører temaet for tilsynet:

 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift av 23. desember 2004 nr. 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • forskrift av 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20
 • lov om spesialisthelsetjenestene m.m. av 2. juli 1999 nr. 61

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Samarbeidsavtale – Gratangen kommune og Nav Troms
 • Delegasjon fra rådmann til Nav leder i Gratangen av 4.9.2007
 • Rusmiddelplanen for Gratangen kommune, jf. kommunestyresak 0069/01
 • Kopi av anonymiserte henvisninger til rusbehandling (foretatt før etablering av Nav kontoret)
 • Utdrag av visjon for arbeidet i Nav Gratangen
 • Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
 • Informasjon på internett vedrørende ”Rusomsorg”
 • Perm; ”Individuell plan Gratangen kommune”
 • Perm; ”Sosialtjenesten internkontroll rutiner”

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev av 14.9.2009 om detaljert plan for tilsynsbesøket.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Bjørnar Storeng

Rådmann

X

X

X

Jorunn Bertelsen

Nav leder

X

X

X

Knut Møldrup

Nav sosialkonsulent

X

X

X

Oddleif Pedersen

Nav konsulent

X

X

X

Bodil Stormo

Sykepleier, psykiatritjenesten

X

X

X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Nils Aadnesen
Renate Kristiansen (revisjonsleder)