Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen i Troms

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Dette tilsynet skulle avklare om og i tilfelle hvordan Berg kommune utfører oppgaver overfor rusmiddelavhengige, som følger av lov om sosiale tjenester kapittel 6. Dette kapittel inneholder særregler, som understreker kommunens ansvar for å hjelpe rusmiddelavhengige ut av avhengigheten. Tilsynet berørte også aktuelle bestemmelser knyttet til lov om sosiale tjenester § 4-1 (råd og veiledning), og § 4-3a (individuell plan). De aktuelle lovkrav presiseres senere i rapporten.

Tilsynet var avgrenset til den del av ansvaret etter lov om sosiale tjenester kapittel 6 som ivaretas av Nav Berg. Tilsynet omfattet ikke tildeling av tjenester etter lovens § 4-2, da dette ivaretas av PRO-seksjonen i Berg kommune.

Denne rapporten beskriver det avvik og den merknad som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Avvik:

Berg kommune sikrer ikke at det vurderes å treffe midlertidige tvangsvedtak eller å utarbeide begjæring om tvangsvedtak overfor fylkesnemnda

Merknad:

Berg kommune har ikke skriftlig informasjonsmateriell knyttet til tjenestetilbudet etter lov om sosiale tjenester kapittel 6

Dato: 17.11.09

Nils Aadnesen
fagsjef

Renate Kristiansen^
rådgiver

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Berg kommune i perioden 06.04.09 – 17.11.09. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. Rapporten inneholder ett avvik.
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring. Rapporten inneholder ingen merknader.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Det fremkommer av ”delegasjon fra rådmann til Nav-leder i Berg” av 24.09.08, at blant annet oppgaver vedrørende ”tilbud til personer med rusproblemer/rusforebyggende tiltak” skal ivaretas av Nav Berg.

Tildeling av sosiale tjenester etter lovens § 4-2, foretas av PRO-seksjonen.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 06.04.09. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 20.10.09.

Intervjuer: 5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 21.10.09.

4. Hva tilsynet omfattet

Dette tilsynet skulle avklare om og i tilfelle hvordan Berg kommune utfører oppgaver overfor rusmiddelavhengige, som følger av lov om sosiale tjenester kapittel 6. Kapittel 6 inneholder særregler, som understreker kommunens ansvar for å hjelpe rusmiddelavhengige ut av avhengigheten. Tilsynet berørte også aktuelle bestemmelser knyttet til lov om sosiale tjenester § 4-1 (råd og veiledning) og § 4-3a (individuell plan).

Tilsynet var avgrenset til den del av ansvaret etter lov om sosiale tjenester kapittel 6 som ivaretas av Nav-kontoret i Berg.

Tilsynet omfattet følgende lovbestemte krav:

 • Om kommunen sikrer rusmiddelavhengige følgende tiltak som kan hjelpe den enkelte ut av avhengigheten:
 • Råd og veiledning
  Etablering av behandlingsopplegg
  Midlertidige tiltak
  Oppfølging i behandlingsopplegg
  Tiltak ved avslutning av behandlingsopplegg (i form av institusjonsopphold)

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 6-1, jf § 4-1.

 • Om kommunen sikrer individuell plan til rusmiddelavhengige som har krav på det og tiltaksplan for rusmiddelavhengige som er i institusjon etter tvangsvedtak.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 4-3a og § 6-1 femte ledd.

 • Om kommunen sikrer at det ved melding fra pårørende om omfattende rusavhengighet, foretas de nødvendige undersøkelser.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 6-1a første ledd.

 • Om kommunen sikrer at det vurderes å treffe midlertidige tvangsvedtak eller å utarbeide begjæring om tvangsvedtak overfor fylkesnemnda.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester §§ 6-2 fjerde ledd og 6-2a femte ledd, samt § 6-5, jf §§ 6-2 og 6-2a.

 • Om kommunen sikrer at det gis råd, veiledning og hjelp til rusavhengiges familie.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 6-1 første ledd annen setning.

5. Funn

Tilsynet påpeker ett avvik.

Avvik:

Berg kommune sikrer ikke at det vurderes å treffe midlertidige tvangsvedtak eller å utarbeide begjæring om tvangsvedtak overfor fylkesnemnda. 
 

Avvik fra følgende myndighetskrav: Lov om sosiale tjenester §§ 6-1a, 6-2 fjerde ledd, 6-2a femte ledd, 6-5, jf §§ 6-2 og 6-2a.

Avviket bygger på følgende observasjoner, herunder intervjuer:

 • Berg kommune har ingen oppdatert rutine for håndtering av saker etter §§ 6-2 og 6-2a.
 • Det foreligger én melding fra pårørende, fra juni 2009, og denne var ikke var utredet når tilsynsbesøket ble gjennomført.
 • De ansatte ved Nav-kontoret er ukjent med reglene om tiltaksplan ved tvangsplasseringer, jf lov om sosiale tjenester § 6-1 femte ledd.

Merknad:

Berg kommune har ikke skriftlig informasjonsmateriell knyttet til tjenestetilbudet etter lov om sosiale tjenester kapittel 6

Merknaden bygger på følgende observasjoner, herunder intervjuer:

Det foreligger ingen skriftlig informasjon til publikum om tilbudet fra Berg kommune etter lov om sosiale tjenester kapittel 6.

Informasjon på internett om kommunens ansvar etter kapittel 6, er ikke oppdatert og dekkende.

Kommentar: Merknaden må også ses i sammenheng med kommunens generelle ansvar for gjennom informasjon å motvirke avhengighet av rusmidler, jf lov om sosiale tjenester § 3-1 tredje ledd.

6. Regelverk

Tilsynet er knyttet til de lovbestemte krav som følger av lov om sosiale tjenester. Følgende er en oversikt over regelverk som berører temaet for tilsynet:

 • lov om sosiale tjenester mv av 13. desember 1991 nr. 81
 • forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
 • forskrift av 23. desember 2004 nr 1837 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven
 • lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63
 • lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven)
 • forskrift av 15. desember 2006 nr 1456 til forvaltningsloven
 • lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr 20
 • lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Delegasjon fra rådmann til Nav-leder i Berg av 24.09.08
 • Samarbeidsavtale – Berg kommune og Nav Troms
 • Kommunestyrets vedtak i sak 73/08 vedrørende samarbeidsavtalen
 • Berg kommune – ”Alkohol og ruspolitisk handlingsplan 2008-2012”
 • Utkast til ”Prosedyrer. Saksbehandling – rus”.
 • ”Rutine – saksgang for individuelle planer i Berg kommune”

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Utkast til informasjon på hjemmeside
 • Referat fra tverretatlige møter 17.02.09, 30.06.09 og 25.09.09 (blant annet knyttet til rutiner for individuell plan)
 • Perm; ”Rus – rundskriv”
 • Perm; ”Individuell plan”
 • Perm; ”Rusarbeid” (rutinebeskrivelser mv)
 • Dokumenter i to enkeltsaker

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev av 14.09.09 om detaljert plan for tilsynsbesøket.

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet:

Deltakere ved tilsynet

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Rolf Erik Sørreide

Rådmann

X

X

X

Einar Isaksen

Nav leder

X

X

X

Elena Serdyukova

Nav konsulent

X

X

Inger Slettum Olsen

Førstekonsulent Nav

X

X

X

Stig Johansen

PRO-leder

X

X

X

Fra tilsynsmyndigheten deltok:

Renate Kristiansen

Nils Aadnesen (revisjonsleder)