Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Troms gjennomførte 10.03.10 tilsyn med fastlege og hans virksomhet. Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i tilsynsloven § 2 og helsepersonelloven § 30.

Helsetilsynet i Troms har i år gjennomført tilsvarende tilsyn i to kommuner, hvor tilsynet med allmennleger ble kombinert med tilsyn med hjemmetjenesten.

Metode og tema

Formålet med tilsynet er å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav myndighetene stiller. Den overordnede målsettingen er imidlertid å bidra til kontinuerlig forbedring av helsetjenesten.

Tilsynet er basert på en kontroll med at fastlegen etterlever regelverket ved utredning av demens hos hjemmeboende eldre. Det er ikke foretatt en overprøving i enkeltsaker og vurderingen knytter seg til en avgrenset del av virksomheten.

Tilsynet inngår som et element i ”eldresatsingen” som er satt i gang både på landsbasis

og i vårt fylke, og skal undersøke om det skjer en forsvarlig utredning og oppfølging av pasienter med demens. Vurderingen gjelder derfor den samlede forsvarligheten i forhold til utredningen og oppfølgingen av pasientgruppen hjemmeboende eldre med mistanke om demens.

Øvrige deler av virksomheten ble ikke vurdert.

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Dyrøy kommune består av Dyrøya (53 km²) og en større fastlandsdel - skilt fra hverandre av det 1-2 km brede Dyrøysundet. Kommunens samlede areal er 290 km², herav er 279 km² landareal. Folketallet i kommunen er ca 1230. 

Kommunen har ikke privatpraktiserende fastleger, men kun en fastansatt kommunelege. Dyrøy legekontor har også tre ansatte helsesekretærer/hjelpepleier og tidvis en turnuslege.

Legekontoret bruker WinMed datajournalsystem. Kommunen har samarbeidsavtale med områdegeriatrisk team (OGT) på Finnsnes, som bidrar med spesialistutredning av demenssykdom.

Gjennomføring av tilsyn

Tilsynsvarsel ble sent ut 25.01.2010. I forkant av tilsynet mottok Helsetilsynet den 03.03.2010 e-post fra kommunelegen med kopi av arbeidsavtale med kommunen, oversikt over ansatte ved legekontoret og en redegjørelse for journalsystem, utdannelse/kurs og møtestruktur med hjemmetjenesten.

Tilsynsbesøket ble gjennomført den 10.03.2010. Ved et kort åpningsmøte ble det orientert om tema for tilsynet og den praktiske gjennomføringen. Legen og en kontoransatt ble intervjuet, og tilsynsteamet gjennomgikk seks pasientjournaler.

Etter en kort oppsummering og diskusjon av funnene ble tilsynsbesøket avsluttet.

Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet:

  • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
  • Lov 2. juli 1999 om helsepersonell m.v.
  • Forskrift av 14. april 2000 om fastlegeordning i kommunene
  • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
  • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
  • Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene

Funn

  • MMS-tester og demensutredning blir ikke alltid fulgt opp innen rimelig tid.
  • Det framgår ikke alltid en strukturert journaldokumentasjon av den foretatte utredningen og oppfølgingen av pasienter med demens.

Resultat

Etter en samlet vurdering av de observasjoner som ble gjort, ønsker Helsetilsynet i Troms å bemerke at:

  1. Utredning og oppfølging av demens kan struktureres bedre ved en mer systematisk gjennomgang av utførte tester.
  2. For å sikre at stedfortreder kan ha en forsvarlig oppfølging av demente pasienter, burde journaldokumentasjonen systematiseres tydeligere.

Konklusjon

Det er ikke funnet grunnlag for å konstatere avvik. Tilsynet er dermed avsluttet.

17.11.2010

Caroline Olsborg
fylkeslege

Klaus Melf
revisjonsleder