Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Bruk av tvang i akutte faresituasjoner

Dato: 17.12.10

Sølvi Melum
revisjonsleder

Eva Angell
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Kvæfjord ungdomssenter i perioden 08.11.10 - 17.12.10. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 2-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

  • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
  • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
  • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

  • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
  • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Harstad ungdomshjem ble i juni 2010 Kvæfjord ungdomssenter på grunn av flytting til Borkenes, Kvæfjord kommune. Kvæfjord ungdomssenter er en statlig barneveminstitusjon. Institusjonen tal imot barn og unge etter lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4-6, 4-12, 4-24, 4­25 og 4-26. På grunn av personalsituasjonen er foreløpig bare 1 av 2(3) avdelinger åpnet med 5 plasser. På sikt vil institusjonen totalt kunne ha kapasitet til 11 plasser. I tillegg til plassene inne på institusjonen, har Kvæfjord ungdomssenter institusjonsfamilie, samt familie- og nettverksavdeling. Tilsynet fikk opplyst at institusjonsplan for Kvæfjord ungdomssenter er under utarbeidelse, og planen er at denne vil være ferdigstilt før utgangen av året.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble sendt08.11.10. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøteble ikke avholdt.

Åpningsmøteble avholdt 08.12.10.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 08.12.10.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet er å undersøke om institusjonen gjennom sin internkontroll sikrer at myndighetskravene knyttet til tvang i akutte faresituasjoner, jf. rettighetsforskriften § 18, overholdes.

Tilsynet omfattet gjennomgang av tilsendt materiale, gjennomgang av dokumenter vi fikk under tilsynet og intervjuer av ansatte.

5. Funn

 

Det ble ikke påpekt avvik eller gitt merknader.

6. Regelverk

  • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
  • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon av 12.12.2002 nr. 1594
  • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling av 11.12.2003 nr. 1564
  • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner av 10.6.2008 nr. 580

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen: Institusjonsplan Harstad ungdomshjem Internkontroll Harstad ungdomshjem Rutiner ved føring av tvangsprotokoll Veiledning føring av tvangsprotokoll Kompetanseoversikt ansatte pr. des. 2010 Kompetanseoversikt vikarer des. 2010 7 tvangsprotokoller i 2010 med tema § 18

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: Rutineperm Tvangsprotokoller 2 nye

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: Institusjonens oversendelse av dokumentasjon, mottatt her 02.12.10

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Eva Angell
Rådgiver Sølvi Melum (revisjonsleder)