Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

 • Bruk av tvang i akutte faresituasjoner

De aktuelle myndighetskrav fremkommer senere i rapporten. Det ble ikke påpekt avvik eller gitt merknader.

Dato: 20.12.2010

Katrine Storeheier
fagansvarlig

Ole Ramberg
fagansvarlig

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Lamo ungdomssenter i perioden 29.10.2010 – 13.12.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 2-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Lamo ungdomssenter er en statlig barneverninstitusjon som ligger i Salangen kommune.

Institusjonen tar i mot barn og unge etter lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4-12, 4-24 og 4-26. Det er til sammen 10 institusjonsplasser fordelt på tre avdelinger Tunet (5 plasser), Drivhuset (2 plasser) og Uthuset (3 plasser). Pr. 1.11.2010 hadde institusjonen 1 institusjonsfamilie. 9 barn og unge kan få oppfølging hjemme.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 29.10.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 13.12.2010.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 13.12.2010.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet er å undersøke om institusjonen gjennom sin internkontroll sikrer at myndighetskravene knyttet til tvang i akutte faresituasjoner, jf. rettighetsforskriften § 18, overholdes.

Tilsynet omfattet gjennomgang av tilsendt materiale, gjennomgang av dokumenter vi fikk under tilsynet og intervjuer av ansatte.

5. Funn

Det ble ikke påpekt avvik eller gitt merknader.

Tilsynet fikk blant annet følgende opplysninger om forhold som skal bidra til at myndighetskrav etterleves innen de reviderte områdene:

 • Ansatte er i intervju samstemt i forhold til hva tvang er.
 • Institusjonen har fokus på å unngå bruk av tvang.
 • Ansatte får tilbud om å delta på kurs i rettighetsforskriften i regi av Bufetat.
 • Det er ikke utfylt noen tvangsepisoder etter rettighetsforskriften § 18 i 2010.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon av 12.12.2002 nr. 1594
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling av 11.12.2003 nr. 1564
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner av 10.6.2008 nr. 580

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oppdatert liste over ansatte
 • Tvangsprotokoller fra 2009
 • Institusjonsplan, revidert november 2010
 • Intern rutine: Tvangsprotokoll
 • Prosedyre vedrørende tvang i akutte faresituasjoner

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tvangsprotokollen
 • Prosedyre for godkjenning og kvalitetssikring av tvangsprotokoll
 • Revidert prosedyre vedrørende tvang i akutte faresituasjoner

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn av 29.10.2010

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Fagansvarlig Ole Ramberg
Fagansvarlig Katrine Storeheier (revisjonsleder)