Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Troms gjennomførte 17.03.10 tilsyn med fastleges virksomhet. Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i tilsynsloven § 2 og helsepersonelloven § 30.

Helsetilsynet i Troms har i år gjennomført tilsvarende tilsyn i to kommuner, hvor tilsynet med allmennleger ble kombinert med tilsyn med hjemmetjenesten.

Metode og tema

Formålet med tilsynet er å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav myndighetene stiller. Den overordnede målsettingen er imidlertid å bidra til kontinuerlig forbedring av helsetjenesten.

Tilsynet er basert på en kontroll med at fastlegen etterlever regelverket ved utredning av demens hos hjemmeboende eldre. Det er ikke foretatt en overprøving i enkeltsaker og vurderingen knytter seg til en avgrenset del av virksomheten.

Tilsynet inngår som et element i ”eldresatsingen” som er satt i gang både på landsbasis og i vårt fylke, og skal undersøke om det skjer en forsvarlig utredning og oppfølging av pasienter med demens. Vurderingen gjelder derfor den samlede forsvarligheten i forhold til utredningen og oppfølgingen av pasientgruppen hjemmeboende eldre med mistanke om demens.

Øvrige deler av virksomheten ble ikke vurdert.

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Sørreisa er en kystkommune midt i Troms fylke med rundt 3300 innbyggere.

Kommunen har to fast ansatte kommuneleger og en privatpraktiserende fastlege. Fastlegens legekontor har to ansatte helsesekretærer. Legen har etter avtalen ikke deltidsarbeide i kommunen, og kan ha inntil 1500 innbyggere på sin liste.

Legekontoret benytter WinMed datajournalsystem. Kommunen har eget demensteam som bidrar ved utredning av demenssykdom.

Gjennomføring av tilsyn

Tilsynsvarsel ble sent ut 28.01.2010.

I forkant av tilsynet mottok Helsetilsynet den 04.03.2010 e-post fra legen med kopi av individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordning med Sørreisa kommune, oversikt over ansatte ved legekontoret og en redegjørelse for journalsystem, utdannelse/kurs og samarbeid med hjemmetjenesten.

Tilsynsbesøket ble gjennomført den 17.03.2010. Ved et kort åpningsmøte ble det orientert om tema for tilsynet og den praktiske gjennomføringen. Legen og en kontoransatt ble intervjuet, og tilsynsteamet gjennomgikk seks pasientjournaler.

Etter en kort oppsummering og diskusjon av funnene ble tilsynsbesøket avsluttet.

Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet:

  • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
  • Lov 2. juli 1999 om helsepersonell m.v.
  • Forskrift av 14. april 2000 om fastlegeordning i kommunene
  • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
  • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
  • Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene

Konklusjon

Det er ikke funnet grunnlag for å konstatere avvik fra gjeldende lov eller forskrift, det er heller ikke gitt noen merknader. Tilsynet er dermed avsluttet.

19.11.2010

Med hilsen

Caroline Olsborg
fylkeslege

Klaus Melf
revisjonsleder