Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Oppfølging av tilsynet

Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Helsetilsynet i Trornsayventer dokumentasjon for lukking av avvik. Tilsynet er derfor ikke avsluttet.

Som ledd i tilsyn med tjenesten til eldre har Helsetilsynet prøvd ut nye metoder for tilsyn i kommunene. En av disse metodene er sjølmeldingstilsyn for området legemiddelhåndtering. I tillegg ble det brukt et elektronisk rapporteringsskjema (Questback). Lignende tilsyn ble gjennomført i 5 institusjoner (4 kommuner).

Helsetilsynet i Troms viser til tidligere korrespondanse om tilsynet med legemiddelhåndteringen ved kommunens hjemmetjeneste, og takker for retur av utfylt elektronisk rapporteringsskjema.

Tilsynet omfattet hjemmetjeneste og det er gjennomført ved at helsetjenesten selv har vurdert sine rutiner for legemiddelhåndtering opp mot kravene i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Dersom virksomheten ikke oppfylte kravene, skulle kommunen utarbeide plan for retting i det elektroniske rapporteringsskjema.

Tilsyn med legemiddelhåndteringen i Storfjord kommune ble gjennomført ved hjemmetjeneste. Virksomheten har gitt følgende tilbakemelding:

Virksomhetsleder har ikke vurdert risikoforhold i legemiddelhåndtering etter gjeldene forskrifter.

I samarbeid med tilsynsfarmasøyt jobbes det nå med å få dette på plass. I løpet av februar vil avviket være lukket. Det vil bli avholdt møter og kurs i forbindelse med dette.

Helsetilsynet i Troms avventer dokumentasjon fra Storfjord kommune med en frist på 3 mnd for lukking av avvik.

Med hilsen

Caroline Olsborg
fylkeslege

Lars Røslie helsefaglig
rådgiver