Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms gjennomførte den 27.5.2010 tilsyn med krav om politiattest for ansatte og ransaking og beslaglegging/tilintetgjøring ved Storfossen Bokollektiv AS.

De aktuelle myndighetskrav framkommer senere i rapporten.

Det er ikke påpekt avvik eller merknader.

Dato: 14.06.2010

Randi Haugland
revisjonsleder

Eivind Pedersen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Storfossen Bokollektiv AS den 27.05. 2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverntjenesten etter barnevernloven § 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Storfossen Bokollektiv er en privat barneverninstitusjon som er godkjent av Barne- ungdoms- og familieetaten, region nord for inntil 7 barn og unge av begge kjønn i alderen 13 – 18 år plassert i henhold til barnevernlovens § 4-4, 5. ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26. Da systemrevisjonen ble gjennomført hadde institusjonen 3 beboere. To av dem var under omsorg etter § 4-12, en var plassert med hjemmel i § 4-4, 5. ledd.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 20. 04.2010. Dato for tilsynet var på forhånd avklart med daglig leder for institusjonen. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble holdt 27.05.2010. Her deltok tre fra institusjonens ledelse, tre miljøterapeuter og en miljøarbeider.

IntervjuerFire personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble holdt 27.05. 2010. Her deltok to fra ledelsen, tre miljøterapeuter og en miljøarbeider.

4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet var å undersøke om institusjonen gjennom sin internkontroll sikrer at de ansatte har gyldige politiattester, og at det ikke benyttes ulovlig tvang ved ransaking av rom og eiendeler og ved beslaglegging/tilintetgjøring av farlige og ulovlige gjenstander.

Tilsynet undersøkte om institusjonen sikrer at

 • ansatte leverer gyldige politiattester og at krav om ny attest blir vurdert ved skifte av stilling
 • krav om politiattest bli vurdert for eksterne medarbeidere
 • politiattestene blir oppbevart og makulert i henhold til regelverket
 • ransaking blir utført etter begrunnet mistanke
 • beslutninger om ransaking og beslaglegging blir fattet og gjennomført i henhold til regelverket
 • protokollene blir gjennomgått med beboer og underskrevet av leder eller stedfortreder
 • at beboerne blir opplyst om klageadgang
 • taushetsplikten overholdes ved overlevering av ulovlige rusmidler til politiet

5. Funn

Tilsynet påpeker ingen avvik eller merknader.

6. Regelverk

 • Lov om barneverntjenster av 17. juli 1992.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967.
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling av 11. desember 2003
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner.
 • Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven med merknader av 15.10.1999.
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan med vedlegg
 • Oversikt over ansatte med stillingsbetegnelse og dato for tiltredelse
 • Politiattester for alle ansatte
 • Skriftlige rutiner for utlysing og ansettelse i stillinger
 • Skriftlige rutiner for ransaking av rom/eiendeler og beslaglegging/tilintetgjøring
 • Avviksprosedyrer
 • Veiledningsplan for 2009 og 2010
 • Mal for rapport til institusjonens styre

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Internt notat vedrørende endring av stilling for Monica Eide.
 • 3 vedtak (tvangsprotokoller): 1 etter § 16 og 2 etter § 17.
 • Oversikt over beslaglagte gjenstander i 2010 som ikke er tilintetgjort.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Brev fra Fylkesmannen til institusjonen, datert 20.04. 2010
 • Brev fra institusjonen med dokumenter for tilsyn, datert 05.05. 2010

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Seniorrådgiver Eivind Pedersen

Rådgiver Randi Haugland (revisjonsleder)