Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Systemrevisjonen omfattet følgende område:

 • Bruk av tvang i akutte faresituasjoner

De aktuelle myndighetskrav fremkommer senere i rapporten. Det ble gitt 1 avvik.

Tromsø ungdomssenter har ikke skriftlige rutiner om bruk av tvang i akutte faresituasjoner som er evaluert og korrigert i henhold til regelverket.

Dato: 16.8.2010

Jan-Peder Andreassen
avdelingsdirektør

Katrine Storeheier
fagansvarlig

 

 

Innledning

 

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Tromsø ungdomssenter i perioden 26.05-22.06.2010. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter lov om barneverntjenester § 2-3 tredje ledd bokstav c), jf. § 5-7. Tilsynsforskriften § 9 pålegger fylkesmannen å føre tilsyn ved en systemrevisjon i institusjonene hvert år.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Tromsø ungdomssenter er en statlig barneverninstitusjon som ligger på Håkøya i Tromsø kommune. Institusjonen er en del av et nasjonalt prosjekt initiert av Barne- og likestillingsdepartementet for å prøve ut behandlingsmodellen MulitifunC (multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø) for ungdommer med alvorlige atferdsvansker. Institusjonen tar imot ungdommer etter lov om barnverntjenester §§ 4-26 og 4-24, eventuelt kombinert med § 4-12 og har pr. i dag fire plasser i bodelen. 4 ungdommer kan få oppfølging hjemme.

Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 26.5.2010. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 22.6.2010.

Intervjuer

3 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 22.6.2010.

Hva tilsynet omfattet

Formålet med tilsynet er å undersøke om institusjonen gjennom sin internkontroll sikrer at myndighetskravene knyttet til tvang i akutte faresituasjoner, jf. rettighetsforskriften § 18, overholdes.

Tilsynet omfattet gjennomgang av tilsendt materiale, gjennomgang av dokumenter vi fikk under tilsynet og intervjuer av ansatte.

Funn

Tilsynet påpeker 1 avvik.

Avvik 1:

Tromsø ungdomssenter har ikke skriftlige rutiner om bruk av tvang i akutte faresituasjoner som er evaluert og korrigert i henhold til regelverket.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Lov om barneverntjenester § 5-9
 • Rettighetsforskriften § 18
 • Forskrift om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 12 c) og g), og § 13.

Tilsynet har funnet det hensiktsmessig å kommentere observasjonene fortløpende.

Avviket bygger på følgende observasjoner, herunder intervjuer:

 • Rutinene som omhandler tvang er utarbeidet i 2006. De er ikke reviderte siden, med unntak av rutinen om ”Hærverk”, som er revidert i 2008. Det fremkommer av institusjonsplanen pkt. 10 at rutiner og prosedyrer skal evalueres og revideres årlig.
 • Rutiner og prosedyrer om bruk av tvang i akutte faresituasjoner er omtalt i ulike punkter i rutinepermen. Se rutinepermen pkt. 4, 8, 11 og 17.
 • Gjeldende rutine om ”Føring av tvangsprotokoll” kulepunkt 1 lyder slik: ”Innhent samtykke til bruk av tvang hos leder eller stedfortreder først.”
 • Myndigheten til å treffe vedtak etter § 18 i rettighetsforskriften om bruk av tvang i akutte situasjoner, er ikke lagt til styrer eller stedfortreder, i motsetning til §§ 8,14 og 16. Dette henger sammen med at det kun vil være aktuelt å utøve tvang i en akutt faresituasjon. Tvangen må da utøves av ansatte som er tilstede i den aktuelle nødverge- eller nødrettssituasjonen.
 • Kulepunkt 2 i gjeldende rutine om ”Føring av tvangsprotokoll” lyder slik: ”Dersom det kreves enkeltvedtak, skal det innhentes av leder/stedfortreder forut for tvangsbruken. Tvangen kan gjennomføres etter muntlig vedtak, men leder/stedfortreder skal underskrive vedtaket så snart det lar seg gjøre”. Alle avgjørelser om bruk av tvang etter rettighetsforskriften er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
 • Gjeldende rutine om ”Hærverk” kulepunktene 3 og 5 lyder slik: ”Forsøk å stoppe/begrense skadeverket.” ”Vurder tilkalling av politi eventuelt anmeldelse.” I rutinen er det ikke vist til rettighetsforskriften § 18. Det er heller ikke presisert at vilkårene for å kunne utøve tvang i en slik situasjon er at dette er uomgjengelig nødvendig for å avverge vesentlig skade på eiendom, jf. § 18. Involvering av politi i forbindelse med hærverk må for øvrig sees i sammenheng med taushetspliktreglene, jf. lov om barneverntjenester § 6-7 og rettighetsforskriften § 3 med kommentarer.

Tilsynet fikk blant annet følgende opplysninger om forhold som skal bidra til at myndighetskrav etterleves innen de reviderte områdene:

 • Ansatte får tilbud om å delta på årlige kurs i rettighetsforskriften i regi av Bufetat i tillegg til at det holdes interne kurs om temaet.
 • Det gjennomføres vergetreningskurs minimum én gang pr. måned for ansatte. På disse kursene er det særlig fokus på hva som kan gjøres for å unngå tvangsbruk.
 • Det er rutiner for at ansatte må krysse av på et skjema for at de har lest tilsynsrapporter og klagesaker.
 • Det er lagt til rette for at ansatte i fellesskap kan evaluere og diskutere konkrete episoder omkring tvangsbruk, og tvangsepisoder blir rutinemessig tatt opp på personalmøter.
 • Det er kun utfylt 1 tvangsprotokoll hittil i 2010.

Regelverk

 • Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
 • Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon av 12.12.2002 nr. 1594
 • Forskrift om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling av 11.12.2003 nr. 1564
 • Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner av 10.6.2008 nr. 580

Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Institusjonsplan, herunder beskrivelse av internkontroll pkt. 10
 • Liste over ansatte på institusjonen
 • De ti siste tvangsprotokollene fra TUS
 • Rutiner:
  - tvang i akutte faresituasjoner (skjerming/tvangsmedisinering)
  - føring av tvangsprotokoll
  - skjema for vergetrening

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tvangsprotokollen fra 2010
 • Rutineperm
  - herunder rutinen ”Hærverk”
 • Sjekkliste ”Opplæringsplan for ekstravakter på TUS”
 • Innholdsfortegnelsen til en ny perm for vikarer og nytilsatte
 • Skjema for utfylling dag/kveld/nattevakt oppgaver

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn av 25.5.2010

Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Silja Eriksen (revisjonsleder)
Fagansvarlig Katrine Storeheier