Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Som ledd i tilsyn med tjenesten til eldre har Helsetilsynet prøvd ut nye metoder for tilsyn i kommunene. En av disse metodene er sjølmeldingstilsyn for området legemiddelhåndtering.

I tillegg ble det brukt et elektronisk rapporteringsskjema (Questback). Lignende tilsyn ble gjennomført i 5 institusjoner (4 kommuner).

Helsetilsynet i Troms viser til tidligere korrespondanse om tilsynet med legemiddelhåndteringen ved kommunens hjemmetjeneste, og takker for retur av utfylt elektronisk rapporteringsskjema.

Tilsynet omfattet hjemmetjenesten og det er gjennomført ved at helsetjenesten selv har vurdert sine rutiner for legemiddelhåndtering opp mot kravene i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.

Dersom virksomheten ikke oppfylte kravene, skulle kommunen utarbeide plan for retting i det elektroniske rapporteringsskjema.

Ved dette tilsynet ble det ikke avdekket avvik fra lov eller forskrift og tilsynet er avsluttet.

30.12.2010

Med hilsen

Caroline Olsborg
fylkeslege

Lars Røslie
helsefaglig rådgiver

 

 

Kopi:
Statens helsetilsyn