Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Som ledd i tilsyn med tjenesten til eldre har Helsetilsynet prøvd ut nye metoder for tilsyn i kommunene. En av disse metodene er sjølmeldingstilsyn for området legemiddelhåndtering.

I tillegg ble det brukt et elektronisk rapporteringsskjema (Questback). Lignende tilsyn ble gjennomført i 5 institusjoner (4 kommuner).

Helsetilsynet i Troms viser til tidligere korrespondanse om tilsynet med legemiddelhåndteringen ved kommunens sykehjem, og takker for retur av utfylt elektronisk rapporteringsskjema.

Tilsynet omfattet hjemmetjenesten og det er gjennomført ved at helsetjenesten selv har vurdert sine rutiner for legemiddelhåndtering opp mot kravene i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Dersom virksomheten ikke oppfylte kravene, skulle kommunen utarbeide plan for retting i det elektroniske rapporteringsskjema.

Tilsyn med legemiddelhåndteringen i Tromsø kommune ble gjennomført ved hjemmetjenesten. Virksomheten har gitt tilbakemelding om at det ikke alltid meldes avvik når det skjer feil og nesten-feil knyttet til legemiddelhåndteringen.

For å rette opp dette skal det bli systematisk oppfølging gjennom HMS-utvalg for å sikre at rutinene blir fulgt, og gjort kjent for alle ansatte.

Helsetilsynet i Troms avventer dokumentasjon fra Tromsø kommune med en frist på 3 mnd for lukking av avvik.

Med hilsen

Caroline Olsborg
fylkeslege
Lars Røslie
helsefaglig rådgiver

 


Kopi:
Omsorgstjenesten Sentrum v/Enhetsleder
Statens helsetilsyn