Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet i Troms

Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.

 

Som ledd i tilsyn med tjenesten til eldre har Helsetilsynet prøvd ut nye metoder for tilsyn i kommunene. En av disse metodene er sjølmeldingstilsyn for området legemiddelhåndtering. 

I tillegg ble det brukt et elektronisk rapporteringsskjema (Questback). Lignende tilsyn ble gjennomført i 5 institusjoner (4 kommuner).

Helsetilsynet i Troms viser til tidligere korrespondanse om tilsynet med legemiddelhåndteringen ved kommunens sykehjem, og takker for retur av utfylt elektronisk rapporteringsskjema.

Tilsynet omfattet sykehjem og det er gjennomført ved at helsetjenesten selv har vurdert sine rutiner for legemiddelhåndtering opp mot kravene i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Dersom virksomheten ikke oppfylte kravene, skulle kommunen utarbeide plan for retting i det elektroniske rapporteringsskjema.

Tilsyn med legemiddelhåndteringen i Tromsø kommune ble gjennomført ved sykehjem. Virksomheten har gitt følgende tilbakemelding:

 1. Det går ikke fram hvem som er virksomhetsleder i forskriftens forstand.
  I retningslinjene for legemiddelhåndtering for STS står det i pkt. 3 - Ansvar at enhetsleder har det administrative ansvar for at legemiddelforsyningen mv. er organisert i samsvar med forskriften.
  For å lukke avviket skal retningslinjer justeres til "Enhetsleder Johan Robertsen ..........".
 2. Virksomhetsleder har ikke vurdert risikoforhold i legemiddelhåndteringen etter gjeldende forskrifter.
  Enhetsleder vil i løpet av januar måned gjennomføre en risikoanalyse i forhold til gjeldende forskrifter.
 3. Ved gjennomgang av praksis for de 4 siste uker går det frem at ikke alle som har delt ut ferdig istandgjorte legemidler er vurdert og tildelt oppgave etter kvalifikasjoner, formelle og reelle.
  For å lukke avviket skal alle som pt. ikke har kompetanse til å dele ut medisiner tilbys et medisinkurs.
  Kvalitetskonsulent har tatt opp saken med bogruppe-koordinatorene og sykepleierne og skjerpet inn rutinene på dette.
 4. Det dokumenteres ikke at pasienten har tatt legemiddelet.
  For å lukke avviket skal det etablere rutine for kvittering for at medisin er gitt. 

Helsetilsynet i Troms avventer dokumentasjon fra Tromsø kommune med en frist på 3 mnd for lukking av avvik.


Med hilsen


Caroline Olsborg
fylkeslege
Lars Røslie
helsefaglig rådgiver

 

 

Kopi:
Sør-Tromsøya sykehjem
Statens helsetilsyn