Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

1. Beskrivelse av virksomheten:

Omsorgstjenesten Jadeveien ligger i Krokelvdalen, ca 4 km fra Tromsø sentrum og ble etablert i 1997. Virksomheten omfatter sykehjemsavdelingene Solstrand, Strimmelen og Dalheim. Dette er tre skjermede avdelinger med totalt 40 plasser, fordelt som følger:

 • Solstrand: 15 plasser, der 5 av pasientene har skjermet tiltak.
 • Strimmelen: forsterket skjermet enhet, med 5 plasser.
 • Dalheim: 20 plasser.

Virksomheten gir helsehjelp til pasienter med demens. Pasientene er i aldersgruppen ca. 50 – 90 år. Avdeling Solstrand og Strimmelen er samlokalisert med dør mellom virksomhetene, mens avdeling Dalheim er etablert i egen bygning i nærområdet. Husene er bygd i sirkel. Fra hver avdeling er det dør til annen avdeling og til yttergang. Det er muligheter for å dele avdelingene opp i små enheter med 10+5+5 og 8+7 pasienter. Hver avdeling har ei hovedinngangsdør.

Tilsynet omfattet følgende forhold:

 • Om pasientenes rett til å bevege seg fritt blir ivaretatt.
 • Om det var fattet vedtak etter pasientrettighetsloven kapittel 4A der det var iverksatt tilbakeholdelse – og/eller bevegelseshindrende tiltak.

Tilsynet hadde ved vurderinger av ovennevnte forhold fokus på låsing av dører som hinder for pasientens bevegelsesfrihet.

Tilsynet ble gjennomført av: Fagansvarlig seniorrådgiver/sykepleier Lena Nordås, juridisk rådgiver Nina Wihuri og rådgiver/vernepleier Brith Kvalnes.

Kommunikasjon med virksomheten :

 • Telefonoppringing til enhetsleder vedrørende varsel om tilsyn ca. ½ time før ankomst
 • Tilsynsgruppa legitimerte seg ved ankomst
 • Skriftlig varsel om tilsyn overlevert enhetsleder ved ankomst. Varsel underskrevet av fylkeslegen og revisjonsleder.
 • Formøte med enhetsleder med gjennomgang av skriftlig varsel og nærmere konkretisering av tilsynets innhold.
 • Kontroll av dører i alle virksomhetens avdelinger for å sjekke tilgjengelighet
 • Sluttmøte med enhetsleder med gjennomgang av resultatet av tilsynet.

Tilsynet snakket med: enhetsleder Astrid Nermo, avdelingsleder Karin Svendsen, avdelingsleder Ann Rita Johansen og avdelingsleder Gerd Pedersen.

2. Formaliteter og lovverk

Tilsynet er et ledd i Statens Helsetilsyns fireårige satsing på tilsyn med helse-og sosialtjenester til eldre og inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Troms gjennomfører i 2010.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2, kommunehelsetjenesteloven § 6-3 og helsepersonelloven § 30.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten gjennom sin internkontroll ivaretar krav som følger av lovgivningen. Følgende lover og forskrifter lå til grunn ved tilsynet:

 • Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter
 • Lov av 19. november 1982 nr 66 om kommunehelsetjenesten
 • Lov av 2. juli 1999 nr 64 om helsepersonell
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial-og helsetjenesten.

Utgangspunktet for tilsyneter at alle pasientene har rett til å bevege seg fritt i sitt eget hjem. Dersom det skal gjøres inngrep i denne retten mot pasientens vilje, vil dette normalt måtte anses som et tvangstiltak. Tvang kan kun benyttes overfor pasienter hvor det er hjemmel for dette i lov.

En slik hjemmel har man nå i pasientrettighetsloven § 4 A-4. Ved inngrep ved tvang må det imidlertid fattes vedtak for den enkelte pasient, og det må sikres at øvrige pasienter som ikke har vedtak får ivaretatt sin rett til å bevege seg fritt. Pasientrettighetsloven kapittel 4A skal også sikre pasienter uten samtykkekompetanse nødvendig helsehjelp, slik at det vil også være en plikt for virksomheten til å vurdere hvorvidt det er forsvarlig for pasienten å kunne forlate institusjonen på egen hånd.

Vilkårene for vedtak er blant annet at pasienten mangler samtykkekompetanse og at han eller hun vil kunne pådra seg vesentlig helseskade ved at man ikke gir helsehjelp gjennom tilbakeholdelse i institusjon. Hvorvidt vilkårene for å fatte vedtak er til stede vil bero på en konkret individuell vurdering av den enkelte pasients samtykkekompetanse og forutsetninger for å for eksempel forlate institusjonen på egenhånd.

Ved tilsynet ble det derfor sett på pasientenes muligheter for å bevege seg fritt. Hvor dørene låses blir det et spørsmål om hvorvidt det er gjort individuelle vurderinger av pasientenes evne til å låse opp, -eventuelt hvorvidt det foreligger rutiner for å sikre at pasientene kan forlate institusjonen eller får tilgang til fellesareal ved ønske om det. Dersom pasientene ikke sikres fri bevegelse blir det videre et spørsmål om hvorvidt det foreligger hjemmel for slike innskrenkninger.

3. Gjennomføring

Det uanmeldte tilsynet ble utført med samtaler med ansatte ved virksomheten, vurderinger av virksomhetens rutiner for låsing av dører og kontroll av utvalgte dører. Rapporten omhandler avvik som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor det området tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

Utvalgte dører

Det ble utført kontroll av ytterdører, dører mellom yttergang og avdelingene, dører til kjøkken og balkong/hagedør, samt dør mellom avdelingene Solstrand og Strimmelen. (Planlagt kontroll med dør til fellesrom frafalt fordi det ikke var dør inn til fellesrommet.)

4. Funn – ytterdører og dører mellom yttergang og avdelinger

Ytterdørene opplyses å være åpne på dagtid fra kl. 08.00 til 16.00. Etter kl. 16.00 er disse dørene låste, men kan åpnes fra innsiden.

På tilsynstidspunktet på dagtid var ytterdøren på avdelingene Solstrand og Strimmelen låst.

Samtlige dører mellom yttergang og avdelingene var låste med kodelås.

Ved dør ut til yttergang fra avdeling Solstrand, og ved èn dør på avdeling Dalheim, var det hengt opp plakat ved siden av dørene med informasjon om bruk av kodelåsen. På avdeling Solstrand hadde plakaten rød og vanskelig lesbart skrift. På Dalheim var plakaten plassert høyt oppe på veggen.

5. Funn – dører til kjøkken

På tilsynstidspunktet var kjøkkenet på samtlige avdelinger, unntatt den skjermede delen ved Solstrand, i bruk av pasienter og personell. Det fremgår imidlertid at det er rutine at kjøkken skal være avlåst, med mindre personell er til stede. Låsing av dørene til kjøkken ble begrunnet med hygieniske forhold, herunder at pasienter gikk fra toalett til kjøkken, ”ryddet” kopper og tallerken uten å ha foretatt håndvask. Det ble i den sammenheng informert om pålegg fra Arbeidstilsynet om avlåsing av kjøkken.

6. Funn - dører til uteareal

Hver avdeling hadde utgang til balkong/uteareal fra fellesrommet. Ved avdeling Strimmelen og Dalheim var disse dørene åpne på tilsynstidspunktet. På avdeling Solstrand var disse dørene låste.

Det fremgikk at det er rutine at dørene er låste på vintertid. Det ble informert om at utgangsdørene til uteareal ikke var låste på godværsdager om sommeren.

Kommentarer fra virksomheten til låste dører:

 • mange av pasientene er urolige og vandrer rundt
 • det er avdelingsleder eller ansvarsvakt som vurderer hvilke områder som låses av
 • pasientene har nedsatt eller mangelfull orienteringsevne
 • det er kaldt, pasientene vil ikke gå ut
 • noen vil ut hele tiden, selv om de nettopp har vært ute
 • pasientene kan snuble og pådra seg bruddskader
 • pasientene kan gå seg bort og fryse i hjel
 • låste eller åpne dører er avhengig av hvor urolig pasientene er
 • pasientene er ikke i stand til å dra noen steder alene, de vil ikke finne veien tilbake

7. Hovedtrekk

Virksomhetens argumenter for låsing av dørene var ikke entydige, eller hadde sin bakgrunn i individuelle vurderinger av pasientene. Den enkelte pasients forutsetninger og muligheter for å bevege seg fritt ble ikke systematisk vurdert ved inntak eller underveis under botiden. Virksomheten har ikke rutiner for systematiske, dokumenterte vurderinger av pasientene i forhold til dette.

Det forelå vedtak om tilbakeholdelse på noen av pasientene ved avdeling Strimmelen.

8. Avvik

Flere av virksomhetens avdelingsdører, uteareal og en kjøkkendør var låst uten at det forelå hjemmel for dette.

Kommentarer til avviket: Avdelingsdørene var låste med kodelås. Det er ikke gjort individuelle vurderinger på hvorvidt den enkelte pasient har behov for dette, eller mestrer bruk av kodelås. Ved to av avdelingene var det hengt opp informasjonsplakat vedrørende bruk av kodelåsen. Det er ikke gjort vurderinger på om hvorvidt den enkelte pasient mestrer å orientere seg om innholdet i informasjonsplakaten.

Det er ikke fattet vedtak etter pasientrettighetsloven kapittel 4A over disse tilbakeholdelses – og bevegelseshindrende tiltak.

Tromsø, 12.1.2011

Brith Kvalnes
revisjonsleder

Lena Nordås
revisor

 

Gunn Elise Mathisen
revisor