Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms og Helsetilsynet i Troms har gjennomført uanmeldt tilsyn med Balsfjord kommune, Hjemmetjenesten Laksvatn.

Revisjonen omfattet undersøkelse av følgende områder:

 • Om kommunen sikrer identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos eldre som mottar hjemmetjenester
 • Om kommunen sikrer oppfølging av eldre som mottar hjemmetjenester for å forebygge og behandle underernæring

Det ble avdekket ett avvik:

Balsfjord kommune sikrer ikke systematisk kartlegging av ernæringsstatus og evaluering av tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre som mottar hjemmetjenester ved Hjemmetjenesten Laksvatn.

Dato: 14.11.2011

Lena Nordås,
revisjonsleder
Nils Aadnesen,
revisor

 

Eli Åsgård,
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn ved Hjemmetjenesten Laksvatn.

Tilsynsbesøket ble gjennomført 27.10.2011.

Tilsynet er et ledd i Statens helsetilsyns fireårige satsing på tilsyn med helse- og sosialtjenester til eldre og inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet som Fylkesmannen i Troms og Helsetilsynet i Troms gjennomfører i 2011.

Det benyttes ulike metoder for tilsyn, herunder systemrevisjon, sjølmeldingstilsyn, stikkprøvekontroller og uanmeldte tilsyn.

Uanmeldt tilsyn gjennomføres uten at virksomheten er blitt varslet på forhånd eller der virksomheten er varslet kort tid i forveien. Det er en form for stikkprøve med avgrenset varighet. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet. Personellet som er til stede vil ha sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Det uanmeldte tilsynet gjennomføres med samtaler og dokumentgjennomgang.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.Fylkesmannen i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formål med tilsynet er:

 • å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav som er stilt i lover og forskrifter
 • å bidra til kvalitetsutvikling

Revisjonen omfattet undersøkelse av:

 • Om kommunen sikrer identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos eldre som mottar hjemmetjenester
 • Om kommunen sikrer oppfølging hos eldre som mottar hjemmetjenester for å forebygge og behandle underernæring

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Generelt om bakgrunnen for valg av tilsynstema

Flere undersøkelser har vist at pleietrengende eldre er blant pasientgruppene som har særlig risiko for underernæring. Sykdom er den viktigste årsaken til vekttap og underernæring. Samtidig øker underernæring risikoen for komplikasjoner og gir nedsatt motstand mot infeksjoner. Underernæring kan redusere fysisk- og psykisk funksjonsevne, gi redusert livskvalitet og føre til økt dødelighet. Underernæring er en av flere faktorer som kan øke risikoen for fall blant eldre.

Tidlig identifisering av pasienter i ernæringsmessig risiko gjør det mulig å iverksette tiltak før underernæring oppstår. I Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (IS-1580), som ble utgitt av Helsedirektoratet i 2009, vises det blant annet til viktigheten av kompetanse, ledelsesforankring, definerte ansvarsforhold og samhandling. Helsetilsynet i Troms har i 2011 valgt å gjennomføre uanmeldte tilsyn med ernæring som tema i sykehjem og hjemmetjeneste. Tilsyn med hjemmetjenesten gjennomføres i samarbeid med Fylkesmannen i Troms.

3. Beskrivelse av virksomheten

I Balsfjord kommune er hjemmetjenesten organisert i fire resultatenheter. Hjemmetjenesten Laksvatn dekker området østsiden av Balsfjorden fra Seljelva og nordøstover til kommunegrensa mot Tromsø. Enhetsleder er faglig og administrativ leder. Tjenesten innbefatter blant annet hjemmesykepleie,praktisk bistand, trygghetsalarm og matombringing. Enheten betjener også Laksvatn eldresenter med 6 boenheter og fellesareal/servicedel.

4. Gjennomføring

Tilsynsmyndighetene varslet om tilsynsbesøket via telefon til enhetsleder kl 15.30 dagen før tilsynsbesøket og ba samtidig om at det ble gjort klar en oversikt over brukere/pasienter som har vedtak både om hjemmesykepleie og praktisk bistand. Det ble ikke informert om tema for tilsynet på telefon.

Tilsynsgruppen legitimerte seg ved ankomst. Skriftlig informasjon om tilsynet ble levert til enhetsleder og gjennomgått. Det ble gjennomført en innledende samtale der enhetsleder og en sykepleier var til stede.

16 journaler ble gjennomgått i forhold til tema for tilsynet.

Oppsummeringsmøte med presentasjon av funn ble gjennomført med de samme personene til stede som ved innledende samtale.

5. Funn

Det ble avdekket ett avvik:

Balsfjord kommune sikrer ikke systematisk kartlegging av ernæringsstatus og evaluering av tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre som mottar hjemmetjenester ved Hjemmetjenesten Laksvatn.

Dette er avvik fra kommunehelsetjenesteloven §§ 1-1, 2-1 og 6-3, jf 1-3a, kvalitetsforskriften § 3, helsepersonelloven § 40 og journalforskriften § 8, jf internkontrollforskriften § 4.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Hjemmetjenesten Laksvatn har ikke utarbeidet prosedyrer for kartlegging, forebygging og behandling av underernæring.
 • Det dokumenteres ikke systematisk hvilken individuell kartlegging som foretas av hvorvidt en person er i ernæringsmessig risiko.
 • Selv om det er i dokumentert i journalene at tiltak for å forebygge underernæring iverksettes er det i liten grad dokumentert at tiltakene blir evaluert.
 • Hjemmetjenesten Laksvatn har ikke vekt som kan medbringes for å veie brukere.

Tilsynsmyndighetene har for øvrig merket seg:

Det finnes rutiner for samarbeid og kommunikasjon mellom personalet som yter praktisk bistand og hjemmesykepleie ved at de har felles leder, felles rapporter og felles journalsystem.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr.15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 19. november 1982 nr 66 om kommunehelsetjenesten
 • Lov av 13. desember 1991 om sosiale tjenester mv
 • Forskrift av 27. juli 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 14. november 1988 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 12. november 2010 om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

7. Deltakere ved tilsynet

Ikke publisert her

Fra Fylkesmannen i Troms deltok Nils Aadnesen, fagansvarlig (sosionom).
Fra Helsetilsynet i Troms deltok rådgiver (jurist) Eli Åsgård og fagansvarlig (sykepleier) Lena Nordås. Sistnevnte var leder for tilsynet.