Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Systemrevisjonen omfattet følgende område:

 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a).

Tilsynet skulle undersøke om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer informasjon om ordningen og at slikt tilbud vurderes, iverksettes og evalueres.

Det ble påpekt ett avvik:

Bardu kommune sikrer ikke at man vurderer å dekke alle utgifter som er nødvendige for å yte tjenesten BPA.

Det ble påpekt én merknad:

Bardu kommune må påse at søknadsskjema som gjelder brukerstyrt personlig assistanse viser til rett behandlende instans i kommunen.

Dato: 14.12.2011

Renate Kristiansen
rådgiver (revisjonsleder)

Nils Aadnesen
fagansvarlig  

Remi Møller
rådgiver

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Bardu kommune i perioden 6.7.2011 – 14.12.2011. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Ansvaret for å behandle søknader om BPA i Bardu kommune er lagt til NAV Bardu, jf. avtale mellom Bardu kommune og NAV Troms. Øvrige tjenester i medhold av sosialtjenesteloven § 4-2 jf. § 4-3 behandles av Pleie- og omsorgstjenesten i Bardu kommune.

Det avholdes faste samarbeidsmøter mellom NAV Bardu og kommunens psykiatri- og pleie- og omsorgstjeneste. Ved behov foretas utredningen av en BPA søknad i samarbeid med pleie- og omsorgstjenesten.

Bardu kommune er i ferd med å gjennomføre ny administrativ organisering. I møte 22.9.2010 besluttet kommunestyret at det skal etableres en ny helse- og omsorgsavdeling i kommunen, som blant annet skal behandle søknader om BPA. Tidspunktet for når BPA tjenesten skal overføres fra NAV Bardu til kommunen, er foreløpig ikke bestemt.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 6.7.2011.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 20.10.2011.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 21.10.2011 (videokonferanse).

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen omfattet brukerstyrt personlig assistanse (BPA) etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a). BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Ordningen er nærmere beskrevet i rundskriv I-20/2000 og I-15/2005, fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Tilsynet skulle undersøke om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer informasjon om ordningen og at slikt tilbud vurderes, iverksettes og evalueres. Fylkesmannen konkretiserer kravene slik:

 • Kommunen sikrer at det gis informasjon om ordningen med brukerstyrt personlig assistanse
 • Kommunen sikrer at BPA kan tilbys i de tilfeller vilkårene er oppfylt Kommunen sikrer at tildeling av BPA vurderes innenfor de samme rettslige rammene som andre sosiale tjenester
 • Kommunen sikrer at tjenestemottakers/ dennes representants synspunkter og ønsker innhentes
 • Kommunen sikrer at det vurderes om tjenestemottaker er i stand til å ha arbeidslederrollen
 • Kommunen sikrer at det vurderes om andre enn tjenestemottaker kan bistå med å ivareta arbeidslederrollen
 • Kommunen vurderer om evt. andre enn tjenestemottaker har de nødvendige fullmakter til å bistå ved arbeidsledelse
 • Kommunen sikrer at det tas stilling til hvem som skal ha arbeidsgiveransvaret
 • Kommunen sikrer at avslag oppfyller krav til begrunnelse
 • Kommunen sikrer at enkeltvedtaket angir rammen for bistanden som tildeles
 • Kommunen sikrer at det ikke treffes vedtak som er for kortvarige Kommunen sikrer at det vurderes om deler av bistanden krever medisinsk faglig kompetanse og om denne bør holdes utenfor BPA
 • Kommunen sikrer at det vurderes om BPA kan gis i kombinasjon med andre tjenester
 • Kommunen sikrer at det vurderes om pårørende og andre nærstående i stedet innvilges kompensasjon i form av omsorgslønn
 • Kommunen sikrer at assistentene får basisopplæring i fht. etiske problemstillinger, taushetsplikt mv.
 • Kommunen sikrer at assistentene kjenner kommunens beslutning om hva det er innvilget hjelp til
 • Kommunen sikrer at tjenesten evalueres i samarbeid med tjenestemottaker
 • Kommunen dekker utgifter til annonser, opplæring mv
 • Kommunen sikrer at eventuelt vederlag vurderes i henhold til forskriften
 • Kommunen dekker utgifter som er nødvendige for å yte tjenesten

Kommunen kan selv velge om assistenten skal ansettes i kommunen, eller om de praktiske sidene skal overlates til brukeren selv eller andelslag. På dette punkt omfattet tilsynet bare om kommunen sikrer at slikt valg blir tatt. Tilsynet omfattet ikke arbeidsrettslige forhold, som ikke reguleres av lov om sosiale tjenester.

5. Funn

Det ble påpekt ett avvik:

Bardu kommune sikrer ikke at man vurderer å dekke alle utgifter som er nødvendige for å yte tjenesten BPA.

Kommentar:

Etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a), jf. § 11-1, er kommunen pliktig til å dekke utgifter som er nødvendige for å yte de tjenester og sette i verk de tiltak som kommunen har ansvaret for etter sosialtjenesteloven. Tjenester som inngår i BPA ordningen kan omfatte hjelp i forbindelse med reiser for utøvelse av verv, fritidsinteresser, sosialt samvær m.v. Påregnelige utgifter til for eksempel mat og reiser som assistenten pådrar seg i forbindelse med de tilkjente tjenestene kan være nødvendig for å yte tjenesten. Slike utgifter kan det være naturlig at kommunen dekker. Vi viser til daværende Sosial- og helsedepartementets brev av 10.5.2001 hvor dette omtales nærmere.

Bardu kommune har ikke etablert en fast rutine for å gjennomgå og vurdere hvorvidt det er behov for å dekke påregnelige utgifter for assistenten, i forbindelse med at tjenesten iverksettes.

Det ble påpekt én merknad:

Bardu kommune må påse at søknadsskjema som gjelder brukerstyrt personlig assistanse viser til rett behandlende instans i kommunen.

Kommentar:

I ”egensøknadsskjema” for tildeling av pleie- og omsorgstjenester, herunder BPA, opplyses det at søknaden skal sendes til Pleie- og omsorgstjenesten i Bardu kommune. Søknad om BPA behandles imidlertid av NAV Bardu, og feilinformasjonen kan medføre at søknader ikke blir sendt til rett behandlende instans.

6. Regelverk

 • Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven) Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v., kapittel 8 (vederlag)
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Samarbeidsavtale (NAV Bardu) – Bardu kommune og NAV Troms Skjema; ”Egensøknad – Tildeling av pleie- og omsorgstjenester i Bardu kommune”
 • Rutine: ”Generelt om ordningen brukerstyrt personlig assistanse” datert 21.11.03
 • Notat; ”Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)” Stillingsbeskrivelse og funksjonsbeskrivelse for sosialkurator Skjema; ”Interne arbeidsoppgaver” for NAV Bardu datert 30.8.11
 • Aktuelle dokumenter knyttet til BPA i 4 saker (søknad, vedtak, referat fra evaluering mv)
 • Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: Varsel om tilsyn av 6.7.2011
 • Plan for tilsyn 4.10.2011

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Rådgiver Remi Møller, fagansvarlig Nils Aadnesen og rådgiver Renate Kristiansen (revisjonsleder).