Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bakgrunn

Helsetilsynet i Troms har gjennomført tilsyn med fokus på samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten ved hjelp av elektronisk spørreundersøkelse, tilsynsbesøk og dokumentgranskning. Tilsynet er et ledd i arbeidet med utvikling av nye metoder for tilsyn. Tema for tilsynet var behandling av eldre personer med hjerneslag.

Det benyttes ulike metoder for tilsyn herunder systemrevisjon, sjølmeldingstilsyn, stikkprøvekontroller, uanmeldte tilsyn og områdeovervåkning/ kartlegging.

Områdeovervåkning/kartlegging er en form for tilsyn hvor vi samler inn og systematiserer informasjon. I dette tilsynet har vi kartlagt kommunenes samhandling med spesialisthelsetjenesten og det tverrfaglig samarbeid internt i kommunen.

Formål med tilsyn er:

 • å se til at virksomheten utøver i samsvar med de krav som er stilt i lover og forskrifter å bidra til kvalitetsutvikling

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Tema for tilsynet

Dette tilsynet har som hovedmål å undersøke om det foregår en strukturert samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, herunder om det tilbys en helhetlig behandlingskjede for eldre personer med diagnosen hjerneslag.. I tillegg har vi sett på samhandling internt i kommunen Med eldre menes her personer over 67 år.

Vi har hatt hovedfokus på kommunehelsetjenestens rolle i tiltakskjeden.

Dette tilsynet er ikke en systemrevisjon og det vil ikke bli gitt avvik eller merknader.

Beskrivelse av virksomheten

Lavangen kommune har 1003 innbyggere. I kommunen er det et sykehjem. Sykehjemmet har en kortidsavdeling hvor det gis tilbud om opptrening etter sykdom. Kommunen tilbyr ergo- og fysioterapitjenester til sine innbyggere.

Gjennomføring

Vi har gjennomført tilsyn ved hjelp av Questback spørreundersøkelse og tilsynsbesøk i kommunen med gjennomgang av styrende dokumenter og pasientjournaler. Det ble sendt ut

tre invitasjoner til deltagelse i Questback undersøkelsen. Det var to respondenter som svarte.

Ved tilsynsbesøket hadde vi samtale med kontaktperson for tilsynet Norunn Johansen. Tilsynslaget bestod av rådgiver/jurist Eli Åsgård og rådgiver/anestesisykepleier Lars Røslie.

Funn

Individuell plan

Ved journalgjennomgang fant vi at det var utarbeidet èn IP i 2010 og at kommunen nå er i gang med å utarbeide en IP til pasient innlagt på sykehjem.

I Questback undersøkelsen svarte alle respondentene at det gis tilbud om IP, det er utarbeidet prosedyre for IP og i samtale med kontaktpersonen fikk vi opplyst at det gis tilbud om IP til pasienter med hjerneslag.

Koordinerende funksjon/enhet i kommunen

Det var etablert koordinerende enhet/funksjon i kommunen, men den har ikke sektorovergripende myndighet.

Tverrfaglig arbeid

I Questback undersøkelsen svarte respondentene at de jobber tverrfaglig.

Det var utarbeidet rutiner for tverrfaglig arbeid/møter. Vi fant dokumentert i pasientjournaler at tverrfaglige møter rundt enkeltpasienter ble gjennomført.

Samarbeidsavtale UNN HF og kommunen

Det er inngått samarbeidsavtale mellom UNN HF og kommunen. Etter samtale med kontaktperson for tilsynet fikk vi informasjon om at samarbeidsavtalen var kjent i organisasjonen. Inntrykket er at avtalen fungerer etter intensjonen.

Rettslig grunnlag - krav til forsvarlig virksomhet i kommunehelsetjenesten

Kommunen har en plikt til å sørge for nødvendige helsetjenester etter kommunehelsetjenesteloven (khl) § 1-1 jf § 1-3. Den enkelte innbygger har etter § 2-1 en selvstendig rett til nødvendig helsehjelp. Sammenholdt med § 1-3a og § 6-3 siste ledd innebærer retten til nødvendig helsehjelp krav til både forsvarlig omfang og innhold av helsehjelpen. I forskrift om habilitering og rehabilitering § 4 er det også stilt krav om at rehabiliteringstjenestene som tilbys skal være forsvarlige. Det følger også av khl § 1-3a og helsepersonelloven (hlspl) § 16 at kommunene må tilrettelegge slik at personellet kan utføre sine oppgaver i henhold til krav i regelverket.

Det er kommunene sitt ansvar å dimensjonere, organisere og tilrettelegge tjenestene etter kommunehelsetjenesteloven.

Dokumentunderlag

Under tilsynsbesøket gikk vi gjennom tre pasientjournaler. Videre fikk vi fremlagt følgende styrende dokumenter:

 • Organisasjonskart
 • Mål for virksomheten
 • Innholdsfortegnelse for internkontroll Kvalitetshåndbok for Lavangen kommune
  Prosedyre for samarbeid med fastlege/PRO, revidert 1.6.11
  Prosedyre for tilsynslegen oppgaver, revidert 1.6.11
  Prosedyre for arbeid ute og inne, samarbeid, revidert 1.6.11
  Koordinering av arbeidet i hjemmetjenesten, revidert 1.6.11
  Prosedyre for kontakt med hjelpemiddelsentralen, revidert 1.6.11
  Prosedyre for innskrivning av ny bruker/journalføring, revidert 1.6.11
  Prosedyre for behandling og registrering av avvikssituasjoner, revidert 1.6.11
  Prosedyre for individuell plan, revidert 1.6.11
  Prosedyre for internt samarbeid, revidert 1.6.11 med
  Hjemmetjenesten
  Lavangsheimen (sykehjemmet)
  Kommunelege
  Nav
  Barnevern
  Helsestasjon
  Fysioterapitjenesten
  Barnehager
  Lavangen skole
 • Prosedyre for eksternt samarbeid, revidert 1.6.11
 • Prosedyre for innleggelse i andre og tredje linjetjenesten, revidert 1.6.11
 • Delegasjonsreglementet
 • Plan for kompetanseutvikling
  Oversikt over faste møter i PRO avdelingen

Lars Røslie
revisjonsleder
Eli Åsgård
revisor