Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Troms har gjennomført tilsyn med Salangen kommunes saksbehandling ved utredning og tildeling av avlastning til eldre. Tilsynet er en fonn for stikkprøve og baseres på gjennomgang av den skriftlige dokumentasjon i et antall saker.

Tilsynet er gjennomført på bakgrunn av skriftlig veiledning fra Statens Helsetilsyn.

Dette brevet er tilbakemeldingen fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Troms til Salangen kommune. Vi ber også om tilbakemelding fra kommunen om hvordan man skal hindre at tilsvarende feil som vi påpeker, ikke gjentar seg i fremtiden. Dette kommer vi tilbake til mot slutten av brevet.

Vårt tilsynslag har bestått av rådgiver Eli Åsgård, rådgiver Marianne Hovde og rådgiver Sølvi Melum (revisjonsleder).

Formålet med tilsynet

Formålet med dette tilsynet er å undersøke at kommunen ivaretar behovet for avlastning for omsorgsytere som har særlig tyngende omsorgsarbeid overfor eldre. Tilsynet har fokusert på saksbehandlingen knyttet til

  • Utredningsplikten
  • Individuell vurdering
  • Vedtak, begrunnelse, innhold og informasjon om klageadgang

Innhenting av saker

I eget brev ba Fylkesmannen og Helsetilsynet i Troms om at kommunen sendte inn følgende dokumentasjon (sitat):

Tvpe saker:

Saker der kommunen har innvilget, delvis innvilget eller avslått avlastning til eldre etter lov om sosiale tjenestern§ 4-2 bokstav b). Vi understreker at vi sikter til alle typer avlastning, selv om vi er oppmerksomme på at avlastning for eldre ofte gis i form av opphold på institusjon.

Saker om tildeling av korttidsplass etter kommunehelsetjenesteloven, der behov for avlastning har vært blant vurderingstemaene. Saker om tildeling av korttidsplass som utelukkende begrunnes ut fra pasientens behov for tjenester skal ikke sendes inn.

Tidsrom

Vi ber om alle saker der det er truffet vedtak i perioden 01.04.09 01.04.11.

Hvilke dokumenter:

Vi ber om all dokumentasjon knyttet til de aktuelle vedtak. Det vil si søknad, saksutredning, IPLOS-kartlegging, brev, vedtak, journalnotat mv. Dokumentasjon som bare er registrert på data, må naturligvis skrives ut. Dokumentasjonen skal ikke anonymiseres".

Innsendt dokumentasjon

Den 06.04.11 mottok vi dokumentasjon fra Salangen kommune. Dokumentasjonen inneholder flere vedtak vedrørende korttidsopphold etter kommunehelsetjenesteloven. Helsetilsynet i Troms har derfor deltatt i den videre gjennomgang.

Innsendt dokumentasjon er knyttet til 9 tjenestemottakere innen målgruppen.

Veiledere i forhold til saksbehandlingen

Vår gjennomgang tar utgangspunkt i kravene som følger av lov om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven), lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) og lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Før vi går nærmere inn på de konkrete funn, vil vi nevne følgende veiledere fra tidligere Sosial- og helsedirektoratet:

  • IS-1382: Anbefalinger til saksbehandlingsprosessen. Lov om sosiale tjenester§ 4-2.
  • IS-1040: Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester Disse veilederne utdyper en del av de krav og anbefalinger som vi kommer inn på.

Tilsynets tilbakemelding

I vår gjennomgang har vi forutsatt at kommunens "saksutredning" er sendt ut til de private parter, sammen med "melding om vedtak". Saksutredningen og melding om vedtak vurderes altså som et samlet enkeltvedtak i forhold til kravene i forvaltningsloven kapittel V. Kommunen bør i enkeltvedtakene henvise til saksutredningene som legges ved, slik at det sikres at de sendes ut sammen med enkeltvedtakene.

Vår gjennomgang viser:

Vedtakene gjengir ikke fullt ut innholdet av de regler i sosialtjenesteloven som vedtaket bygger på.

Kommentar: Kravet her følger av forvaltningsloven § 25 første ledd I utgangspunktet vil det være nødvendig å gjengi innholdet av reglene, for å sette parten i stand til å forstå vedtaket.

I ett enkeltvedtak er korttidsopphold innvilget med hjemmel i kommunehelsetjeneste­loven § 2-1, jf. 1-3 annet ledd nr. 4.

Kommentar: Riktig hjemmel for vurdering av korttidsopphold er kommunehelsetjenesteloven § 2-1, jf. § 1-3 annet ledd nr. 6.

I ett enkeltvedtak om avlastning er det opplyst at det kan kreves vederlag hvis, sitat: "vedkommende har vært på institusjon mer enn 60 dager /kalenderår".

Kommentar: En vesentlig forskjell mellom avlastning etter sosialtjeneste/oven og korttidsopphold etter kommunehelsetjenesteloven er reglene om egenbetaling. Ved korttidsopphold etter kommunehelsetjenesteloven er det anledning til å kreve vederlag/egenbetaling. Det er det ikke ved avlastning, jf. forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon mv. § 8-2 nr. 3.

Det fremgår ikke alltid av enkeltvedtakene at sakens parter er underrettet om vedtaket.

Kommentar: I saker som omhandler avlastning, vil det alltid være to parter, dvs. både den som er hjelpetrengende og den som er omsorgsyter. Ifølge forvaltningsloven§ 27 første ledd skal det sørges for at partene underrettes om vedtaket. Vi vil anbefale at vedtaket sendes til den av partene som har søkt om avlastning, og at kopi sendes til den andre.

Tilsynet vil for øvrig bemerke at for å oppfylle krav om informert samtykke, må kommunens skjema "egensøknad" endres under punktet om "samtykkeerklæring/informert samtykke". Nå er det lagt opp til at søker må reservere seg fra hvilke instanser man ikke ønsker at kommunen skal kunne innhente opplysninger ifra, og de fleste vil ha manglende oversikt over hvilke instanser det kan være snakk om. Dette kan eksempelvis endres ved at kommunens saksbehandlere ber søkere fylle ut fullmaktskjema når slik innhenting av opplysninger fra andre instanser blir aktuelt.

Vi vil også bemerke at dersom kommunens saksbehandlere skriver inn opplysninger eller vurderinger på søknadsskjemaet, bør det fremkomme at dette er nedtegnelser i saksbehandlingen, slik at det ikke forveksles med hva som er søkers opplysninger og ønsker.

Tilbakemelding fra kommunen

Funn fra våre stikkprøvetilsyn skal følges opp av de aktuelle kommunene. Vi viser til forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 g).

Salangen kommune bes gjøre rede for hvilke tiltak som iverksettes for å hindre at tilsvarende type feil gjentar seg i fremtiden.

Vi ber om kortfattet tilbakemelding innen 29. august 2011.

Ny lovgivning

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) ble vedtatt 24.06.11, og trer i kraft når Kongen bestemmer. Pr. i dag er dato for dette ikke fastsatt, men når den nye helse- og omsorgstjenesteloven trer i kraft, blir någjeldende sosialtjenestelov og kommunehelsetjenestelov opphevet. Når den nye loven er trådt i kraft, må kommunen sørge for at det i saksbehandlingen henvises til bestemmelser i den nye loven.

Med hilsen

Nils Aadnesen
fung. avdelingsdirektør
Klaus Melf
fung. fylkeslege

 

 

Kopi til:

Salangen kommune Sentraladministrasjonen 9355 SJØVEGAN
Statens helsetilsyn, Pb 8128 Dep 0032 OSLO