Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms og Helsetilsynet i Troms har gjennomført uanmeldt tilsyn med Tromsø kommune, Omsorgstjenesten Fastlandet.

Revisjonen omfattet undersøkelse av følgende områder:

 • Om kommunen sikrer identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos eldre som mottar hjemmetjenester
 • Om kommunen sikrer oppfølging av eldre som mottar hjemmetjenester for å forebygge og behandle underernæring

Det ble avdekket ett avvik:

Tromsø kommune sikrer ikke systematisk kartlegging av ernæringsstatus, identifisering av risiko og oppfølging av tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre som mottar hjemmetjenester ved Omsorgstjenesten Fastlandet.

Dato: 14.11.2011

Lena Nordås
revisjonsleder
Nils Aadnesen
revisor

 

Eli Åsgård
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn ved Omsorgstjenesten Fastlandet.
Tilsynsbesøket ble gjennomført 14.10.2011.

Tilsynet er et ledd i Statens helsetilsyns fireårige satsing på tilsyn med helse- og sosialtjenester til eldre og inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet som Fylkesmannen i Troms og Helsetilsynet i Troms gjennomfører i 2011.

Det benyttes ulike metoder for tilsyn, herunder systemrevisjon, sjølmeldingstilsyn, stikkprøvekontroller og uanmeldte tilsyn.

Uanmeldt tilsyn gjennomføres uten at virksomheten er blitt varslet på forhånd eller der virksomheten er varslet kort tid i forveien. Det er en form for stikkprøve med avgrenset varighet. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet. Personellet som er til stede vil ha sine daglige oppgaver å ivareta overfor pasientene. Det uanmeldte tilsynet gjennomføres med samtaler og dokumentgjennomgang.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Fylkesmannen i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formål med tilsynet er:

 • å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav som er stilt i lover og forskrifter
 • bidra til kvalitetsutvikling

Revisjonen omfattet undersøkelse av:

 • Om kommunen sikrer identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos eldre som mottar hjemmetjenester
 • Om kommunen sikrer oppfølging hos eldre som mottar hjemmetjenester for å forebygge og behandle underernæring

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Generelt om bakgrunnen for valg av tilsynstema

Flere undersøkelser har vist at pleietrengende eldre er blant pasientgruppene som har særlig risiko for underernæring. Sykdom er den viktigste årsaken til vekttap og underernæring. Samtidig øker underernæring risikoen for komplikasjoner og gir nedsatt motstand mot infeksjoner. Underernæring kan redusere fysisk- og psykisk funksjonsevne, gi redusert livskvalitet og føre til økt dødelighet. Underernæring er en av flere faktorer som kan øke risikoen for fall blant eldre.

Tidlig identifisering av pasienter i ernæringsmessig risiko gjør det mulig å iverksette tiltak før underernæring oppstår. I Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (IS-1580), som ble utgitt av Helsedirektoratet i 2009, vises det blant annet til viktigheten av kompetanse, ledelsesforankring, definerte ansvarsforhold og samhandling. Helsetilsynet i Troms har i 2011 valgt å gjennomføre uanmeldte tilsyn med ernæring som tema i sykehjem og hjemmetjeneste. Tilsyn med hjemmetjenesten gjennomføres i samarbeid med Fylkesmannen i Troms.

3. Beskrivelse av virksomheten

I Tromsø kommune er hjemmetjenesten organisert i fire resultatenheter. Enhetsleder er faglig og administrativ leder. Tjenesten innbefatter blant annet hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagsenter for eldre, trygghetsalarm, omsorgslønn og matombringing. Omsorgstjenesten Fastlandet gir tilbud om hjemmetjenester til personer som bor på fastlandssiden av kommunen. Det geografiske området dekker både by og distrikt og har veistrekninger på til sammen rundt 40 mil. Omsorgstjenesten Fastlandet er delt i flere avdelinger.

4. Gjennomføring

Tilsynsmyndighetene varslet om tilsynsbesøket via telefon til enhetsleder kl 14.30 dagen før tilsynsbesøket og ba samtidig om at det ble gjort klar en oversikt over brukere/pasienter som har vedtak både om hjemmesykepleie og praktisk bistand og pasienter som bare har vedtak om hjemmesykepleie. Det ble ikke informert om tema for tilsynet på telefon.

Tilsynsgruppen legitimerte seg ved ankomst. Skriftlig informasjon om tilsynet ble levert til enhetsleder og gjennomgått. Det ble gjennomført en innledende samtale der enhetsleder, en avdelingsleder og en sykepleier/koordinator var til stede.

22 journaler fra to avdelinger ble gjennomgått i forhold til tema for tilsynet.

Oppsummeringsmøte med presentasjon av funn ble gjennomført med de samme personene til stede som ved innledende samtale.

5. Funn

Det ble avdekket ett avvik:

Tromsø har kommune sikrer ikke systematisk kartlegging av ernæringsstatus, identifisering av risiko og oppfølging av tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre som mottar hjemmetjenester ved Omsorgstjenesten fastlandet.

Dette er avvik fra kommunehelsetjenesteloven §§ 1-1, 2-1 og 6-3, jf 1-3a, kvalitetsforskriften § 3, helsepersonelloven § 40 og journalforskriften § 8, jf internkontrollforskriften § 4.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

 • Det er i liten grad dokumentert at det gjøres en individuell kartlegging og helhetlig vurdering av hvorvidt en person er i ernæringsmessig risiko
 • Omsorgstjenesten Fastlandet har ikke utarbeidet prosedyrer for kartlegging, forebygging og behandling av underernæring
 • Omsorgstjenesten Fastlandet har ikke vekt som kan medbringes for å veie brukere
 • Målrettede tiltak for ernæringsbehandling av den enkelte pasient er ikke beskrevet i journalene som ble gjennomgått
 • Det ikke dokumentert i journalene at tiltak for å forebygge eller behandle underernæring blir evaluert

Tilsynsmyndighetene har for øvrig merket seg:

Det finnes rutiner for samarbeid og kommunikasjon mellom personell som yter praktisk bistand og personell som utfører hjemmesykepleie (helsepersonell) ved at de har felles leder, felles rapporter og felles journalsystem.

6. Regelverk

 • Lov av 30. mars 1984 nr.15 om statlig tilsyn med helsetjenesten
 • Lov av 19. november 1982 nr 66 om kommunehelsetjenesten
 • Lov av 13. desember 1991 om sosiale tjenester mv
 • Forskrift av 27. juli 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 14. november 1988 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 12. november 2010 om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

7. Deltakere ved tilsynet

Det ble gjennomført samtaler med:
Brit Fosse, enhetssleder
Britt Olsen, avdelingsleder
Britt Karin Karlsen, sykepleier/koordinator

Fra Fylkesmannen i Troms deltok Nils Aadnesen, fagansvarlig (sosionom).
Fra Helsetilsynet i Troms deltok rådgiver (jurist) Eli Åsgård og fagansvarlig (sykepleier)
Lena Nordås. Sistnevnte var leder for tilsynet.