Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sammendrag

Fylkesmannen i Troms har ført tilsyn med Gratangen kommune, tilsynsbesøk ble gjennomført 5.6.2012.

Denne rapporten beskriver de avvik og/eller merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-8, jf § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.

Tilsynet har undersøkt om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer informasjon om ordningen og at slikt tilbud vurderes, iverksettes og evalueres.

Tilsynsmyndigheten fant ikke grunnlag for å påpeke avvik innen de reviderte områdene.

En merknad ble påpekt.

Merknad:

Gratangen kommune har et forbedringspotensiale når det gjelder å informere om ordningen med brukerstyrt personlig assistanse.

Dato: 28.6.2012

Lena Nordås
revisjonsleder

Remi A. Møller
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Gratangen kommune i perioden 30.3.2012 – 28.6.2012. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2, jf lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Gratangen kommune har vel 1100 innbyggere. Søknader om tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester behandles av kommunens inntaksteam. Inntaksteamets faste medlemmer er: lege, enhetsleder og nestleder for sykehjemmet samt enhetsleder og nestleder for hjemmetjenesten. Andre innkalles ved behov. Kommunen har ikke mottatt søknader om BPA i tidsrommet medio 2010 – medio 2012.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 30.03.2012.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 5.6.2012.

Intervjuer: 6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 6.6.2012 (videokonferanse).

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen omfattet brukerstyrt personlig assistanse (BPA) etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Ordningen er nærmere beskrevet i rundskriv I-20/2000 og I-15/2005 fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Tilsynet har undersøkt om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer informasjon om ordningen og at slikt tilbud vurderes, iverksettes og evalueres.

Fylkesmannen har konkretisert kravene. Kommunen skal sikre at:

 • det gis informasjon om ordningen med brukerstyrt personlig assistanse
 • BPA kan tilbys i de tilfeller vilkårene er oppfylt
 • tildeling av BPA vurderes innenfor de samme rettslige rammene som andre helse- og omsorgstjenester
 • tjenestemottakers/dennes representants synspunkter og ønsker innhentes
 • det vurderes om tjenestemottaker er i stand til å ha arbeidslederrollen
 • det vurderes om andre enn tjenestemottaker kan bistå med å ivareta arbeidslederrollen
 • det vurderes om eventuelle andre enn tjenestemottaker har de nødvendige fullmakter til å bistå ved arbeidsledelse
 • det tas stilling til hvem som skal ha arbeidsgiveransvaret
 • avslag oppfyller krav til begrunnelse
 • enkeltvedtaket angir rammen for bistanden som tildeles
 • det vurderes om deler av bistanden krever medisinsk faglig kompetanse og om denne bør holdes utenfor BPA
 • det vurderes om BPA kan gis i kombinasjon med andre tjenester
 • det vurderes om pårørende og andre nærstående innvilges omsorgslønn i stedet for BPA
 • assistentene får basisopplæring i forhold til etiske problemstillinger, taushetsplikt mv.
 • assistentene kjenner kommunens beslutning om hva det er innvilget hjelp til
 • tjenesten evalueres i samarbeid med tjenestemottaker
 • utgifter til annonser, opplæring mv. dekkes av kommunen
 • eventuell egenandel vurderes i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 2
 • kommunen dekker utgifter som er nødvendige for å yte tjenesten

Kommunen kan selv velge om assistenten skal ansettes i kommunen, eller om de praktiske sidene skal overlates til brukeren selv eller andelslag. På dette punkt omfattet tilsynet bare om kommunen sikrer at slikt valg blir tatt. Tilsynet omfattet ikke arbeidsrettslige forhold, som ikke reguleres av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

5. Funn

Det ble ikke påpekt avvik.

Det ble påpekt én merknad:

Gratangen kommune har et forbedringspotensiale når det gjelder å informere om ordningen med BPA.

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

 • Informasjon om BPA er mangelfull og vanskelig tilgjengelig på kommunens hjemmeside.
 • Kommunens gjeldende søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester har ikke en egen rubrikk/avkrysning for BPA som ønsket tjeneste.

6. Regelverk

 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 • Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 2

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart for Gratangen kommune
 • Vedtaksmal BPA – tildeling
 • Gjeldende søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester
 • Nylig utarbeidet søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester, ikke tatt i bruk
 • Opplysningsskjema vedrørende pleie- og omsorgsbehov
 • Skjema «Arbeidskontrakt personlig assistent»
 • Veiledning om midlertidig ansettelse av støttekontakter, avlastere og brukerstyrte personlige assistenter
 • Mal for individuell plan, barn og ungdom
 • IPLOS-kartleggingsskjema
 • Informasjon fra ULOBA
 • BPA-seminar (standardkontrakt) 31.10.201, program og oversikt over deltakere fra kommunen
 • Brukerundersøkelser Hjemmetjenesten og sykehjem høst 2011

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Tjenestebeskrivelse PU-tjenesten (hjemmesiden til Gratangen kommune)
 • Hefte «kurs for pleieassistenter»
 • Presentasjon av PU-tjenesten «møte med Fylkesmannen 27.3.2012»
 • Perm tilhørende PU-tjenesten: BPA
 • Perm tilhørende hjemmetjenesten: BPA

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 30.3.2012
 • Brev fra Gratangen kommune datert 24.4.2012
 • Program for tilsyn datert 16.5.2012

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Fagansvarlig Lena Nordås (revisjonsleder)
Rådgiver Remi A. Møller (revisor)